Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

ZARZĄDZENIE NR 13 _ 2006

 

ZARZĄDZENIE NR 13 / 2006

WÓJTA GMINY SŁAWOBORZE

z dnia 13 kwietnia 2006 r.

 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie:

       1. odbierania odpadów komunalnych,

       2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości       

           ciekłych,

      3. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

      4. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk

         i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 

Na podstawie: art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008,) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r.Nr 5, poz. 33), zarządza co następuje:

 

§1.1. Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub do ewidencji działalności gospodarczej,

2) dysponowanie prawem do nieruchomości, stanowiącej bazę techniczną wyposażoną w:

    a) miejsce postojowe dla pojazdów,

    b) miejsce do magazynowania pojemników,

    c) miejsce do mycia pojazdów oraz pojemników,

3) zorganizowanie i wprowadzenie w życie z dniem 14 października 2006 roku dla swoich klientów, systemu zbiórki:

    a) surowców wtórnych (szkło, makulatura, PET, metale),

   b) odpadów biodegradowalnych,

   c) odpadów niebezpiecznych,

   d) odpadów elektrycznych i elektronicznych,

   e) odpadów wielkogabarytowych,

   f) odpadów resztowych,

4) dysponowanie sprawnymi technicznie pojazdami specjalistycznymi do odbierania i transportu odpadów, których konstrukcja uniemożliwia rozpylanie i rozwiewanie przewożonego ładunku,

5) gromadzenie danych o świadczonych usługach przy użyciu własnego systemu komputerowego albo udokumentowanie zlecenia tych danych systemem komputerowym, poprzez przedłożenie stosownej umowy. System ma umożliwiać obliczanie średniego poziomu odzysku oraz ilość zebranych odpadów w poszczególnych nieruchomościach,

6) posiadanie aktualnej decyzji – zezwolenia na transport odpadów,

7) posiadanie ważnej umowy lub posiadanie pisemnego zapewnienia potwierdzającego gotowość odbioru odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

2. W przypadku niemożności spełnienia obowiązków ustalonych w ust. 1 pkt 2 lit. c, ust. 1 pkt 3 lit. a, c, d i e przedsiębiorca jest zobowiązany udokumentować przekazanie tego obowiązku innemu przedsiębiorcy, w formie pisemnej umowy.

3. Przedsiębiorca winien wykazać możliwość organizacyjną, techniczną i finansową, która zapewni systematyczne odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości, z częstotliwością określoną w Gminnym Planie Ochrony Środowiska oraz w aktach prawa miejscowego.

4. Postępowanie z zebranymi surowcami oraz wygląd pojemników na surowce wtórne powinny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2005 r. NR 219, poz. 1858).

5. Określa się Międzygminny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Wardyniu Górnym jako miejsce zagospodarowania odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości, od chwili jego uruchomienia. Do tego czasu odpady komunalne będą unieszkodliwiane w miejscach i w sposób, zgodnie z zapisami zawartymi w Gminnym Planie Ochrony Środowiska oraz w aktualnych decyzjach – zezwoleniach na odbiór i transport odpadów komunalnych.

6. Dopuszcza się możliwość wykorzystywania dotychczas stosowanych pojemników do zbiórki odpadów, pod warunkiem dostosowania ich do systemu określonego w Gminnym Planie Ochrony Środowiska oraz w Regulaminie utrzymania Czystości, Porządku i Gospodarki Odpadami Komunalnymi, do czasu wymiany tych pojemników na nowe przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami.

7. Pracownicy obsługujący sprzęt specjalistyczny powinni posiadać zaświadczenie o przeszkoleniu w jego obsłudze oraz  szkolenia z zakresu BHP i przepisów sanitarnych oraz przeciwpożarowych.

8. Wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne przekazywane będą za pokwitowaniem (karta przekazania odpadów wg wzoru określonego w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

 

§ 2.1. Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

1) aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub do ewidencji działalności gospodarczej,

2) dysponowanie nieruchomością na bazę techniczną, wyposażoną w:

    a) miejsce postojowe,

    b) miejsce do mycia pojazdów,

3) posiadanie homologowanego pojazdu asenizacyjnego spełniającego wymagania zawarte w §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. 2002 r. Nr 193, poz.1617),

4) gromadzenie danych o świadczonych usługach przy użyciu własnego systemu komputerowego albo udokumentowanie zlecenia gromadzenia tych danych systemem komputerowym, poprzez przedłożenie stosownej umowy,

5) posiadanie ważnej umowy lub posiadanie pisemnego zapewnienia potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych,

6) przekazywanie nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości za pokwitowaniem (dokument przekazania nieczystości ciekłych wg wzoru określonego w aktualnym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

2. W przypadku niemożliwości spełnienia obowiązku ustalonego w ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 1 pkt 4 przedsiębiorca jest zobowiązany udokumentować przekazanie tego obowiązku innemu przedsiębiorcy, w formie pisemnej umowy.

3. Pracownicy obsługujący sprzęt specjalistyczny powinni posiadać zaświadczenie o przeszkoleniu w jego obsłudze oraz szkoleniu z zakresu BHP i przepisów sanitarnych oraz przeciwpożarowych.

 

§ 3.1. Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:

1) aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub do ewidencji działalności gospodarczej,

2) dysponowanie nieruchomością na bazę techniczną, wyposażoną w miejsce postojowe,

3) posiadanie pojazdu przystosowanego do przewozu zwierząt, zapewniającego ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych,

4) posiadanie sprzętu do wyłapywania i obezwładniania zwierząt,

5) zapewnienie odpowiedniej ochrony osobistej dla osób wyłapujących zwierzęta.

2. Sprzęt do wyłapywania i obezwładniania zwierząt nie może powodować u nich urazów oraz musi być bezpieczny dla zwierząt.

3. Klatki do transportu zwierząt powinny być odpowiednio duże, by umożliwić przyjęcie przez zwierzę swobodnej pozycji.

4. Pracownicy obsługujący urządzenia do wyłapywania zwierząt powinni posiadać zaświadczenie o przeszkoleniu w jego obsłudze oraz przejść szkolenie z zakresu BHP i przepisów sanitarnych oraz przeciwpożarowych.

 

§ 4.1. Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części:

1) aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub do ewidencji działalności gospodarczej,

2) dysponowanie nieruchomością wraz z obiektami i urządzeniami technicznymi do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, w szczególności takiego rodzaju jak:

    a) klatki dla psów,

    b) klatki dla kotów,

    c) pomieszczenia dla przeprowadzania kwarantanny bezdomnych zwierząt,

    d) chłodnie przystosowane do przechowywania zwłok zwierzęcych i ich części,

    e) urządzenie do spalania zwłok zwierzęcych i ich części.

3) posiadanie pojazdu przystosowanego do przewozu zwierząt.

2. Pracownicy obsługujący sprzęt specjalistyczny powinni zostać przeszkoleni w jego obsłudze oraz przejść szkolenie z zakresu BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych.

 

§ 5. Przez dysponowanie nieruchomością, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, § 2 ust. 1 pkt 2,

§ 3 ust. 1 pkt 2 i § 4 ust. 1 pkt 2, należy rozumieć wykazanie tytułu prawnego do nieruchomości wynikającego z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy.

 

§ 6. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Sławoborze: www.ug@slawoborze.pl. oraz w formie pisemnej na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Sławoborze.