Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Zarządzenie nr 5_2006 Wójta Gminy

ZARZĄDZENIE  NR 5/2006

WÓJTA GMINY SŁAWOBORZE

z dnia 28 lutego 2006

 

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławoborzu oraz Pełnomocnika Wójta Gminy Sławoborze.

 

 

Stosownie do art.1.1. ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

 

 

            § 1. Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławoborzu , w składzie :

 

1. Mirosław Ziemiński              - Przewodniczący

2. Grażyna Zakonek                            - członek

3. Jadwiga Nowaczyk             - członek

4. Zofia Zdun                                      - członek

5. Dariusz Bednarski                           - członek

6. Romuald Drabiuk                            - członek

7. Karol Horanin                                 - członek

8. Sylwester Karolczak                       - członek

9. Krzysztof Dudek                             - członek

 

 

            § 2. W celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołuję Pełnomocnika Wójta Gminy w osobie Elżbiety Peszczyńskiej.

 

 

            § 3. Do obsługi kancelaryjnej Komisji zobowiązuję Pełnomocnika Wójta Gminy Sławoborze.

 

            § 4. Przewodniczący odpowiedzialny jest za sprawne i zgodne z przepisami postępowanie i przebieg pracy Komisji.

 

 

            § 5. Traci moc Zarządzenie Nr 3/2004 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie Powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławoborzu oraz Pełnomocnika Wójta Gminy Sławoborze.

 

            § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2006 roku.