Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

ZARZADZENIE Nr 34_2005

ZARZADZENIE Nr 34/2005

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 30 grudnia 2005 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

 

 

 

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2005 rok o kwotę 240 620 zł.,

          w tym z tyt.:

        a. otrzymania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych o kwotę  125 768 zł

            zgodnie z załącznikiem nr 1.

        b. otrzymania dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych o kwotę 114 852 zł

§ 2. 1. Zwiększa się  wydatki budżetu gminy na 2005 rok o kwotę 240 620 zł.,

            w tym na:

a.       dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy ………     125 768 zł

b.       finansowanie zadań zleconych gminie …………………….114 852 zł

             zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3.   Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy zamyka się:

 

DOCHODAMI w kwocie  9 290 632,00 zł.,

WYDATKAMI w kwocie 9 823 953,00 zł.

 

§ 4.  Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi:

 

Dochody – 1 369 855,00               Wydatki – 1 369 855,00

 

 

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2.

                                              

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na 2005 rok,

       stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zarzadzenia Nr 11/1/2004

 

 

 

 

 

 

do zarz.Wójta Gm. Nr 48

 

 

 

 

 

z dnia 08 grudnia 2004 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ

Rozdział

Nazwa

Dochody

Wydatki

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie

852

 

Pomoc społeczna

85 983

69 453

85 983

69 453

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

59 332

59 332

59 332

59 332

 

2010

dotacje …

 

59 332

 

 

 

2030

dotacje …

59 332

 

 

 

 

4010

wynagrodzenia osobowe prac.(wł.)

 

 

50 383

 

 

4010

wynagrodzenia osobowe prac.(zl.)

 

 

 

49 933

 

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

 

 

450

 

4110

składki na ubezp.społ.(wł)

 

 

8 759

 

 

4110

składki na ubezp.społ.(zl.)

 

 

 

8 759

 

4440

odpisy na ZFŚS (wł.)

 

 

190

 

 

4440

odpisy na ZFŚS (zl.)

 

 

 

190

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

26 651

10 121

26 651

10 121

 

2010

dotacje …

 

10 121

 

 

 

2030

dotacje …

26 651

 

 

 

 

3110

świadczenia społeczne (własne)

 

 

26 651

 

 

3110

świadczenia społeczne (zlecone)

 

 

 

10 121

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 078

 

3 078

 

 

90015

Oswietlenie ulic

3 078

 

3 078

 

 

2010

dotacje…

3 078

 

 

 

 

4300

zakup usług pozostałych

 

 

3 078

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89 061

69 453

89 061

69 453

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarz. Wójta Gm. Nr 34/2005     z dnia 30.12.2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ

Rozdział

Nazwa

Dochody

Wydatki

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie

1

2

3

4

5

6

7

400

 

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię el.,gaz i wodę

 

 

13 800

13 800

 

40002

Dostarczanie wody

 

 

13 800

13 800

 

3020

nagrody i wydatki osobowe nie …

 

 

100

 

 

4010

wynagrodzenia osobowe pracow.

 

 

10 500

 

 

4110

składki na ubezpieczenia społecz.

 

 

1500

 

 

4120

składki na FP

 

 

200

 

 

4170

wynagrodzenia bezosobowe

 

 

1 000

 

 

4260

zakup energii

 

 

 

13 800

 

4410

podróże słuzbowe

 

 

500

 

600

 

Transport i łączność

 

 

5 000

5 000

 

60016

Drogi publiczne gminne

 

 

5 000

5 000

 

4210

zakup wyposażenia i materiał.

 

 

 

5 000

 

4300

zakup usług pozostałych

 

 

5 000

 

710

 

Działalność usługowa

 

 

6 500

6 500

 

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

 

 

5 000

5 000

 

4170

wynagrodzenia bezosobowe

 

 

5 000

 

 

4300

zakup usług pozostałych

 

 

 

5 000

 

71035

Cmentarze

 

 

1 500

1 500

 

4170

wynagrodzenia bezosobowe

 

 

1 500

 

 

4300

zakup usług pozostałych

 

 

 

1 500

750

 

Administracja publiczna

 

 

2 598

2 598

 

75011

Urzędy wojewódzkie

 

 

798

474

 

4010

wynagrodzenia osobowe pracow.

 

 

13

 

 

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

 

 

3

 

4110

składki na ubezpieczenia społecz.

 

 

 

10

 

4210

zakup wyposażenia i materiał.

 

 

144

 

 

4300

zakup usług pozostałych

 

 

641

 

 

4410

podróże słuzbowe krajowe

 

 

 

461

 

75023

Urzedy gmin

 

 

1 800

2 124

 

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

100

 

 

4170

wynagrodzenia bezosobowe

 

 

700

 

 

4210

zakup wyposazenia i materiał.

 

 

1 000

 

 

4260

zakup energii

 

 

 

1 024

 

4420

podróże słuzbowe zagraniczne

 

 

 

1 100

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

 

5 150

5 150

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

 

 

5 150

5 150

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

 

1 000

 

 

4010

wynagrodzenia osobowe pracown.

 

 

150

 

 

4210

zakup wyposazenia i materiał.

 

 

4 000

 

 

4300

zakup usług pozostałych

 

 

 

5 150

756

 

Dochody od os.prawnych, os. fiz. 

 

 

200

200

 

75647

Pobór podatków

 

 

200

200

 

4100

wynagrodzenia agencyjno-prowiz..

 

 

200

 

 

4300

zakup usług pozostałych

 

 

 

200

801

 

Oświata i wychowanie

 

 

10 000

10 000

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

 

 

10 000

10 000

 

4210

zakup wyposażenia i materiałów

 

 

6 000

 

 

4300

zakup usług pozostałych

 

 

 

10 000

 

4430

rózne opłaty i składki

 

 

4 000

 

851

 

Ochrona zdrowia

 

 

2 600

2 600

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

 

2 600

2 600

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fiz.

 

 

 

1 600

 

4210

zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

1 000

 

4300

zakup usług pozostałych

 

 

2 600

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska

 

 

20 800

20 800

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

 

4 300

9 800

 

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

3 000

 

 

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

1 200

 

 

4120

składki na Fundusz Pracy

 

 

100

 

 

4260

zakup energii

 

 

 

5 300

 

4300

zakup usług pozostałych

 

 

 

4 500

 

90002

Gospodarka odpadami

 

 

6 000

6 000

 

4170

wynagrodzenia bezosobowe

 

 

6 000

 

 

4430

różne opłaty i składki

 

 

 

6 000

 

90003

Oczyszczanie miast i gmin

 

 

1 000

 

 

4170

wynagrodzenia bezosobowe

 

 

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90015

Oświetlenie ulic i placów

 

 

9 000

4 500

 

4210

zakup wyposażenia i materiałów

 

 

4 500

 

 

4260

zakup energii

 

 

 

4 500

 

4300

zakup usług pozostałych

 

 

4 500

 

 

90095

Pozostała działalność

 

 

500

500

 

4210

zakup wyposażenia i materiałów

 

 

500

 

 

4300

zakup usług pozostałych

 

 

 

500

 

 

 

 

 

 

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa …

 

 

1 250

1 250

 

92116

Biblioteki

 

 

250

250

 

4210

zakup wyposazenia i materiałów

 

 

250

 

 

4300

zakup usług pozostałych

 

 

 

250

 

92195

Pozostała działalność

 

 

1 000

1 000

 

4170

wynagrodzenia bezosobowe

 

 

500

 

 

4210

zakup wyposażenia i materiałów

 

 

 

1 000

 

4410

podróże służbowe krajowe

 

 

500

 

926

 

Kultura fizyczna i sport

 

 

1 550

1 550

 

92605

Zadania z zakresu kultury fizycznej

 

 

1 550

1 550

 

2820

dotacje celowe

 

 

1 550

 

 

3030

rózne wydatki na rzecz os.fizycznych

 

 

 

1 550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

69 448

69 448