Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

z 22

ZARZĄDZENIE Nr 22/2005

Wójta Gminy Sławoborze

Z dnia 31 sierpnia 2005 r.

 

 

w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonywania budżetu

w I półroczu 2005 roku

 

 

 

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami)

 

 

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za  

       I  półrocze   2005 rok

 

§ 2.  Informuję, że sprawozdanie wraz z częścią opisową przesyła się Regionalnej Izbie

        Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.