Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

z 15 2005

ZARZĄDZENIE Nr 15/2005

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 02 czerwca 2005 roku

 

 

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

 

Na podstawie § 13 załącznika do Uchwały Nr XXV/144/05 Rady Gminy

w Sławoborzu z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu

przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

zamieszkałych na terenie Gminy Sławoborze, opublikowany w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 38, poz. 851 z dnia

15.05.2005r.- zarządzam, co następuje :

 

    § 1.  Powołuję Komisję Stypendialną w składzie:

          1. Czesława Sobieraj             -   Przewodnicząca

          2. Bożena Szwabis                 -  członek

          3. Jadwiga Nowakowska       -  członek

          4. Jolanta Latkowska             - członek

          5. Ewa Karolczak członek     - członek

 

    § 2. Do zadań Komisji należy:

          a/ sprawdzenie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego pod względem

              poprawności formalnej,

          b/ wstępne kwalifikowanie uczniów do grup dochodowych,

          c/ przedstawienie Wójtowi Gminy propozycji kwoty stanowiącej indywidualne

              uzupełnienie stypendium,

          d/ rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów, którym gminne stypendium

              szkolne ma być przyznane z urzędu.

 

    § 3. Komisja odbywa posiedzenia w terminach uzgodnionych z Wójtem Gminy.

 

    § 4. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół i przedkłada  Wójtowi Gminy.

 

 

                                                                               Wójt Gminy

                                                                             Oskar Smulski