Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 4_2005

 

Zarządzenie Nr 4/2005

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 01 lutego 2005r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sławoborzu.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.- ze zmianami) – zarządzam, co następuje:


§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Sławoborzu przyjętym

Zarządzeniem Nr 1/2004 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 08 stycznia 2004 roku, wprowadza się następującą zmianę:


a/ w § 4 dodaje się pkt. 3, o następującym brzmieniu:


„ 3. Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów:

- poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach od 700 do 1300

- czwartki w godzinach od 800 do 1600

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005.WÓJT GMINY

Oskar Smulski