Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

z 2

Zarządzenie Nr 2/ 2004

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 16 stycznia 2004r.

 

w sprawie podziału zadań pomiędzy Wójtem Gminy, Zastępcą Wójta,

Sekretarzem Gminy oraz upoważnienia do wydawania decyzji

w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 4 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym ( t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 – z póź.zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powierzam Zastępcy Wójta do bezpośredniego działania i wydawania decyzji administracyjnych w następującym zakresie:

 

·         bezpieczeństwa i porządku publicznego,

·         rozwoju i utrzymania gminnej infrastruktury- dróg, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

·         gospodarki odpadami,

·         prac interwencyjnych i publicznych,

·         komunalizacji, gospodarowania nieruchomościami komunalnymi,

·         podziału gruntów.

·         OSP,

·         rolnictwa i melioracji.

 

§ 2. Powierzam Sekretarzowi Gminy do bezpośredniego działania i wydawania decyzji administracyjnych w następującym zakresie:

·         ewidencji ludności,

·         prawa pracy z wyjątkiem zatrudniania, zwalniania, nagradzania i karania pracowników

urzędu gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

·         spraw wojskowych i obrony cywilnej,

·         koordynowania współdziałania z Radą Gminy,

·         działalności gospodarczej,

·         funkcjonowania i rozwoju gminnej biblioteki,

·         funkcjonowania i upowszechniania kultury, sportu i turystyki.

 

§ 3. Pozostawiam w zakresie swojego bezpośredniego działania sprawy dotyczące:

·         przedkładania Radzie Gminy do uchwalenia projektu budżetu gminy i jego zmian,

informacji z wykonania budżetu,

·         nadzoru nad realizacją budżetu,

·         pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych,

·         przygotowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i strategii rozwoju gminy oraz ich aktualizacji,

·         utrzymania i remontów budynków komunalnych, najmu mieszkań komunalnych,

·         podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego,

 

 

 

 

 

 

-2-

 

·         zatrudniania i zwalniania pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

·         nagradzania i karania pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

·         zagospodarowania terenu i ustalenia warunków zabudowy, zmiany sposobu użytkowania

·         współpracy zagranicznej,

·         promocji gminy,

·         komunikacji społecznej,

·         funkcjonowanie i rozwój gminnych jednostek szkolnych,

·         inne zastrzeżone przepisami szczególnymi do wyłącznej kompetencji Wójta.

 

§ 4. Zastępca Wójta upoważniony jest do wydawania decyzji administracyjnych w odniesieniu do spraw przypisanych Wójtowi Gminy w przypadku jego nieobecności trwającej ponad 3 dni i w każdym przypadku nieobecności w sprawach niecierpiących zwłoki.

 

§ 5. Sekretarz Gminy upoważniona jest do wydawania decyzji administracyjnych w odniesieniu do spraw przypisanych Wójtowi Gminy i jego Zastępcy w przypadku ich równoczesnej nieobecności, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przepisami szczególnymi do wyłącznej kompetencji Wójta.

 

§ 6.Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 7.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2004r.

 

 

Wójt Gminy

mgr Oskar Smulski