Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

z 3

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2004

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 20.01.2004r.

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Sławoborzu oraz Pełnomocnika Wójta Gminy Sławoborze.

 

Stosownie do art. 1.1 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z 2002r-

z póź.zm.) – zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Sławoborzu, w składzie:

 

1. Mirosław Ziemiński - Przewodniczący

2. Grażyna Zakonek - członek

3. Jadwiga Nowakowska - członek

4. Zofia Zdun - członek

5. Dariusz Bednarski - członek

6. Romuald Drabiuk - członek

7. Karol Horanin - członek

8. Sylwester Karolczak - członek

9. Roman Tyma - członek

10. Krzysztof Dudek - członek

 

§ 2. W celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów

alkoholowych powołuję Pełnomocnika Wójta w osobie Romana Tymy.

 

§ 3. Obsługę kancelaryjną Komisji prowadzi pracownik Urzędu Gminy Elżbieta

Peszczyńska.

 

§ 4. Przewodniczący odpowiedzialny jest za sprawne i zgodne z przepisami postępowanie i przebieg pracy Komisji.

 

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 14/2002 Wójta Gminy Sławoborze z dnia

30 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Sławoborzu oraz Pełnomocnika Wójta Gminy Sławoborze.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2004r.

 

Wójt Gminy

mgr Oskar Smuski