Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

z 10

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 10/2004

Wójta Gminy w Sławoborzu

z dnia 24 marca 2004r.

 

 

w sprawie wyznaczenia miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych

obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w czasie

kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego.

 

 

Na podstawie art. 76 ustawy Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz. U. Nr 25, poz. 219) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Wyznaczam następujące miejsca do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w czasie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego;

 

1/ tablice informacyjne w Sławoborzu i wszystkich sołectwach,

2/ słup ogłoszeniowy w Sławoborzu ul. Lipowa ( na parkingu ),

3/ w pomieszczeniach świetlic wiejskich w Powalicach, Krzecku, Rokosowie

i Słowieńsku,

4/ w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokosowie.

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 4. Zarządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez

wywieszenie na tablicach informacyjnych i umieszczenie w Biuletynie

Informacji Publicznej.