Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

z 13

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 13/ 2004

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 04 maja 2004r.

 

 

w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Sławoborzu do wydawania decyzji

administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.

 

 

Na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku

o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64 poz. 593) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Udzielam Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu Pani Grażynie Zakonek, upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej,

należących do właściwości gminy.

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą

obowiązującą od 01 maja 2004r.

 

Wójt Gminy

mgr Oskar Smulski