Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

z 23

Zarządzenie Nr 23/2004

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 1 lipca 2004 roku

 

 

w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa przez pojazdy i sprzęt mechaniczny

dla Urzędu Gminy.

 

§ 1

 

Ustala się następujące normy paliwa dla niżej wymienionego sprzętu i pojazdów:

 

1. Samochód „ŻUK” ZSD HO 23 15,2 l ET/100 km.

 

2. Pojazdy będące w użytkowaniu jednostek OSP:

 

* samochód „STAR” KOA 593 J 30 l /100 km

* samochód „JELCZ” KOA 519 F 33,3 l ON/100 km

* samochód „STAR” KOA 834 N 33,0 l ET/100 km

* samochód „ŻUK” KOA 132 D 15,2 l ET/100 km

* samochód „ŻUK” KOA 053 R 15,2 l ET/100 km

* samochód „MAGIRUS” ZSDJ 680 25,0 l ON/100 km

* motopompa 0,16 l ET/minutę

* autopompa „JELCZ” 20,0 l ON/godz.

 

Normy określone w pkt 2 ustalono na podstawie Zarządzenia Nr 8 Komendanta Głównego

PSP z dnia 21.10.1993r. w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania

i rozliczania paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatacyjne w jednostkach

organizacyjnych PSP:

 

3. Kosiarka do trawy 0,25 l ET/godz.

4. Piła motorowa 0,50 l ET/godz.

5. Wykaszarka do trawy 0,25 l ET/godz.

 

§ 2

 

Normy wymienione §1 niniejszego zarządzenia winny być stosowane przez pracowników odpowiedzialnych za rozliczenie zużycia paliwa przez wymienione pojazdy.

 

§ 3

Rozliczenie paliwa - do dwóch pozycji po przecinku.

 

§ 4

 

Traci moc zarządzenie nr 9/97 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 31.12.1997 r.

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.