Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

z 35

ZARZĄDZENIE Nr 35/2004r.

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 22 listopada 2004 roku

 

 

 

w sprawie: gospodarka nieruchomościami

 

 

W związku z kontrolą gospodarki finansowej gminy przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie w dniach 14.06.2004r.

do 01.10.2004r. na podstawie zaleceń pokontrolnych zarządzam:

 

§ 1. Bezwzględne sporządzenie i podawanie do publicznej wiadomości

wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. gospodarki gruntami

i rolnictwa.

 

§ 3 Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Zastępca Wójta.