Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

z 39

ZARZĄDZENIE Nr 39/2004r.

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 22 listopada 2004 roku

 

 

 

 

w sprawie budownictwa i zamówień publicznych

 

W związku z kontrolą gospodarki finansowej gminy przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie w dniach 14.06.2004r.

do 01.10.2004r. na podstawie zaleceń pokontrolnych zarządzam:

 

§ 1. 1. Bezwzględne przestrzeganie przepisów dotyczących prawa budowlanego.

 

2. Bezwzględne przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. –

Prawo Budowlane.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. budownictwa

i inwestycji.

 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.