Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

z 42

ZARZĄDZENIE Nr 42/2004r.

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 22 listopada 2004 roku

 

 

w sprawie gospodarki finansowej gminy.

 

 

W związku z kontrolą gospodarki finansowej gminy przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie w dniach 14.06.2004r.

do 01.10.2004r. na podstawie zaleceń pokontrolnych - polecam:

 

 

§ 1.

Skarbnikowi Gminy

1.      Bezwzględne przestrzeganie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

18.12.2001r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ( Dz.U.Nr 153, poz. 1572 ).

2.      Bezwzględne przestrzeganie, by sporządzanie zestawień obrotów i sald kont księgi głównej było zgodne ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości ( t.j. Dz.U. Nr 76, poz. 694 z 2002r.)

3.      Przestrzeganie, by odpisy na ZFŚS były przekazywane w terminach określonych ustawą z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

4.      Bezwzględne przestrzeganie, by zobowiązania finansowe były regulowane terminowo.

5.      Przestrzeganie, by wyjazdy służbowe, pracownika i radnych Gminy poza granice kraju, były rozliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.      Nieudzielanie dotacji przedmiotowych oświatowej jednostce budżetowej.

7.      Bezwzględne przestrzeganie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.      Bezwzględne przestrzeganie prawidłowego sporządzania sprawozdań budżetowych.