Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

z 43

ZARZĄDZENIE Nr 43/2004r.

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 22 listopada 2004 roku

 

 

w sprawie ewidencji wyposażenia i środków trwałych

 

 

W związku z kontrolą gospodarki finansowej gminy przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie w dniach 14.06.2004r.

do 01.10.2004r. na podstawie zaleceń pokontrolnych - zarządzam:

 

 

 

§ 1. 1 Bezwzględne przestrzeganie ewidencjonowania w księgach

rachunkowych wszystkich kosztów dotyczących danego roku

obrotowego.

 

2. Przestrzeganie ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz

wprowadzania ich na stan ewidencyjny w terminach określonych

przepisami ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób

prawnych.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. księgowości

budżetowej.

 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.