Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

z 44

ZARZĄDZENIE Nr 44/2004r.

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 22 listopada 2004 roku

 

 

 

 

w sprawie finansów publicznych

 

 

W związku z kontrolą gospodarki finansowej gminy przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie w dniach 14.06.2004r.

do 01.10.2004r. na podstawie zaleceń pokontrolnych - zarządzam:

 

 

§ 1. Przestrzeganie przeprowadzania kontroli co najmniej 5% rocznych

wydatków jednostek organizacyjnych gminy – zgodnie z ustawą z dnia

26.11.1998r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. Nr 15, poz. 148

z 2003 – z późn. zmianami )

 

§ 2. Odpowiedzialną za wykonanie zarządzenia czynię Sekretarz Gminy.