Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

z 50

ZARZĄDZENIE Nr 50/2004

SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY SŁAWOBORZE

z dnia 27 grudnia 2004 r.

w sprawie utworzenia formacji Obrony Cywilnej na terenie gminy Sławoborze.

 

Na podstawie art. 138 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 4, poz. 19 z 1992 r.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju szefów obrony cywilnej województw i gmin oraz zasad i trybu kierowania, a także koordynowania przez nich przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej (Dz.U. Nr 91 poz. 420 z 1993 r. oraz Dz.U. Nr 93 poz. 429 z 1993 r.), § 47 ust. 3 Zarządzenia Nr 1/ OC Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie szczegółowych struktur organizacyjnych formacji obrony cywilnej, czasów osiągania gotowości do działania oraz ich zadań i wyposażenia oraz Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 286/99 z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie tworzenia formacji Obrony Cywilnej

zarządzam

§ 1.

Na bazie istniejących zasobów osobowych oraz materiałowo-sprzętowych będących w dyspozycji gminy tworzy się Samodzielny Pluton Ratownictwa Ogólnego (spl ro) zwany dalej pododdziałem, jako zasadniczą formację Obrony Cywilnej Gminy Sławoborze.

§ 2.

Na terenie gminy Sławoborze tworzy się dodatkowo samodzielne formacje do zadań specjalnych, będące w dyspozycji Szefa Obrony Cywilnej gminy:

1.      drużynę łączności (dr ł)

2.      drużynę zaopatrzenia (dr z),

3.      drużynę porządkowo-ochronną (dr po)

4.      drużynę wykrywania i alarmowania (dwa).

§ 3.

Drużyny określone w § 1 oraz w § 2 pkt 5 zalicza się do formacji o wyższym stopniu gotowości.

§ 4.

Strukturę organizacyjną i skład osobowy samodzielnego plutonu ratownictwa ogólnego oraz formacji do zadań specjalnych określają załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Za wyszkolenie i gotowość do działania powołanych pododdziałów obrony cywilnej odpowiedzialni są komendanci tych formacji.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.