Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

z2

Zarządzenie Nr 2/2003r

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 20 stycznia 2003r.

 

W sprawie układu wykonawczego budżetu gminy i podległych jednostek oraz plany finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2003 r.

 

Na podstawie art. 126 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) ustalam, co następuje:

 

§ 1

 

Układ wykonawczy budżetu gminy na 2003 r. w następujących kwotach:

DOCHODY 5.501.805 zł

WYDATKI 5.472.489 zł

Zgodnie z załącznikiem 1,2,3.

W tym:

1. dochody związane z realizacją zadań własnych 4.828.185 zł., zgodnie z załącznikiem 4,5,

2. dochody związane z realizacją zadań zleconych 673.620 zł., zgodnie z załącznikiem 7,7a,

3. wydatki związane z realizacją zadań własnych 4.98.869 zł., zgodnie z załącznikiem 6,

4. wydatki związane z realizacją zadań zleconych 673.620 zł., zgodnie z załącznikiem 7,7b.

 

 

§ 2

 

Przekazuje się plany finansowe jednostkom organizacyjnym gminy, w kwotach zgodnych z uchwałą budżetową na 2003 r.:

1.      Urząd Gminy: dochody 1.921.786 zł., wydatki 2.202.981 zł., zgodnie z załącznikiem 8,9,10,

2.      Zespół Szkół Publicznych: dochody 29.214 zł., wydatki 2.300.000 zł., zgodnie z załącznikiem 11,

3.      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: dochody 1.000 zł., wydatki 969.528 zł., zgodnie z załącznikiem 12

§ 3

 

Do wykonania zarządzenia zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obejmuje budżet 2003 r.

 

 

 

 

Wójt Gminy Sławoborze

mgr Oskar Smulski