Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

z3

Zarządzenie Nr 3/2003r

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 20 stycznia 2003r.

 

 

Na podstawie § 10 pkt. 2 uchwały Rady Gminy Sławoborze nr III/9/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 r. zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Upoważniam kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień w planach finansowych ich jednostek po stronie planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie tego samego działu

§ 2

 

Upoważnienia udzielam na rok budżetowy 2003.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

Wójt Gminy Sławoborze

mgr Oskar Smulski