Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

z7

Zarządzenie Nr 7/2003r

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 10 marca 2003r.

 

 

§ 1

 

1.      Za wynajem Sali balowej w Domu Kultury w Sławoborzu wraz z wyposażeniem kuchennym i sanitarnym w celu zorganizowania dużych uroczystości np. (wesele, zabawa o charakterze komercyjnym) ustala się czynsz w wysokości 850 zł brutto.

2.      Za wynajem Sali balowej w Domu Kultury w Sławoborzu wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym w celu zorganizowania mniejszych uroczystości np. (komunia, stypa) ustala się czynsz w wysokości 400.00 zł brutto.

 

Dotyczy wynajmu w punkcie 1 i 2:

- objęcie przedmiotu najmu nastąpi na podstawie protokołu przekazania sporządzonego w obecności obu stron,

- Najemca zapłaci Wynajmującemu czynsz na podstawie sporządzonej umowy najmu przed objęciem przedmiotu najmu,

- odbiór przedmiotu najmu przez Wynajmującego nastąpi na podstawie protokołu przekazania w obecności obu stron.

 

§ 2

 

Za wynajem Sali balowej celu zorganizowania pokazu, konferencji, zebrań ugrupowań politycznych i innych spotkań o charakterze komercyjnym ustala się czynsz w wysokości 35.00 zł + WAT za 1 godzinę.

Najemca płaci Wynajmującemu czynsz na podstawie sporządzonej umowy najmu przed objęciem przedmiotu najmu.

 

 

§ 3

 

Zwalnia się z opłat czynszu za wynajem Sali w Domu Kultury w Sławoborzu organizowanie następujących imprez i spotkań:

- zebrana i spotkania organizowane przez Radę Sołecką wsi Sławoborze,

- zebrania i spotkania klubu sportowego „Pomorzanin” oraz pozostałych sekcji sportowych działających na terenie gminy Sławoborze,

- imprezy i spotkania organizowane przez Urząd Gminy w Sławoborzu,

- imprezy i spotkania nie mające charakteru komercyjnego organizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną,

- imprezy, spotkania, konferencje oraz dyskoteki dla młodzieży szkolnej nie mającej charakteru komercyjnego organizowane przez Zespół Szkół Publicznych w Sławoborzu.

 

W przypadku wynajmu Sali w Domu Kultury w Sławoborzu, dotyczącego imprezy lub spotkania nie wymienionego w powyższym zarządzeniu, stosowną decyzję o wysokości stawki czynszu podejmuje Wójt Gminy Sławoborze.

 

§ 4

 

Zarządzenie obowiązuje od dnia 10 marca 2003 roku.

 

 

 

 

Wójt Gminy Sławoborze

mgr Oskar Smulski