Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

z8

Zarządzenie Nr 8/2003r

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 10 marca 2003r.

 

dotyczy wszystkich działalności świetlic gminnych, a mianowicie : w Rokosowie, w Krzecku i w Powalicach.

§ 1

 

1.      Za wynajem świetlicy wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym w celu zorganizowania dużych uroczystości np. (wesela, zabawy w charakterze komercyjnym) ustala się czynsz w wysokości 150.00 ł w czasie trwania wynajmu brutto oraz pokrycie kosztu zużycia energii elektrycznej.

2.      za wynajem świetlicy wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym w celu zorganizowania mniejszych uroczystości np. (komunia, stypa) ustala się czynsz w wysokości 75.00 zł brutto oraz pokrycie kosztu zużycia energii elektrycznej w czasie trwania wynajmu.

 

Dotyczy wynajmu w punkcie 1 i 2 :

- objęcie przedmiotu najmu nastąpi na podstawie protokołu przekazania sporządzonego w obecności obu stron,

- czas najmu wynosi 2 dobę,

- Najemca zapłaci Wynajmującemu czynsz na podstawie sporządzonej umowy najmu przed objęciem przedmiotu najmu,

- odbiór przedmiotu najmu przez Wynajmującego nastąpi na podstawie protokołu przekazania sporządzonego w obecności obu stron,

- w obecności obu stron nastąpi spisanie stanu licznika energii elektrycznej przed wynajmem oraz po zakończeniu wynajmu. Z różnicy stanów licznika zostanie wyliczona ilość kwh, za którą zapłaci Najemca.

 

 

§ 2

Za wynajem świetlicy wiejskiej w celu zorganizowania pokazu, konferencji, zebrań ugrupowań politycznych i innych spotkań o charakterze komercyjnym ustala się czynsz w wysokości 15.00 zł + WAT za 1 godzinę.

Najemca płaci Wynajmującemu czynsz na podstawie sporządzonej umowy najmu przed objęciem przedmiotu najmu.

 

 

§ 3

 

Zwalnia się z opłat czynszu za wynajem świetlic wiejskich w celu zorganizowania następujących imprez i spotkań:

- zebrana i spotkania organizowane przez Radę Sołecką,

- zebrania i spotkania wszystkich sekcji sportowych działających w sołectwie,

- imprezy i spotkania organizowane przez Urząd Gminy w Sławoborzu,

- imprezy i spotkania nie mające charakteru komercyjnego organizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną,

- imprezy, spotkania, konferencje oraz dyskoteki dla młodzieży szkolnej nie mającej charakteru komercyjnego organizowane przez Zespół Szkół Publicznych w Sławoborzu.

 

W przypadku wynajmu świetlicy dotyczącego imprezy lub spotkania nie wymienionego w zarządzeniu, stosowną decyzję o wysokości stawki czynszu podejmuje Wójt Gminy Sławoborze.

Nie wypożycza się naczyń, stołów i krzeseł poza teren świetlicy.

 

§ 4

 

Zarządzenie obowiązuje od dnia 10 marca 2003 roku.

 

 

 

 

Wójt Gminy Sławoborze

mgr Oskar Smulski