Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

z10

Zarządzenie Nr 10/2002r

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 31 marca 2003r.

 

w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2002 r.

 

Na podstawie art. 136 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Przedstawia się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sławoborze za 2003 r. w szczególności wynikającej z uchwały budżetowej na 2002 r.

 

§ 2

 

Informuję, że sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Gminy i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

 

Wójt Gminy Sławoborze

mgr Oskar Smulski