Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

z11

Zarządzenie Nr 11/2003r

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 31 marca 2003r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

 

Na podstawie art. 116 ust. 5 i art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2003 rok o kwotę 115.182 zł., w tym z tyt.:

1.      otrzymania dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 71,386,00 zł

2.      otrzymania dotacji na dofinansowanie zadań własnych, bieżących gminy 43,346.00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2003 rok o kwotę 115,182 zł., w tym z tyt.:

1.      zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 71,386,00 zł

2.      zwiększenie wydatków na zadania własne gminy 43,346.00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 3

 

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy zamyka się:

DOCHODAMI w kwocie 5.693.446,00 zł

WYDATKAMI w kwocie 6.031.946,00 zł.

 

 

§ 4

 

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wynosi:

DOCHODY 745.456,00 zł

WYDATKI 745.456,00 zł.

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na 2003 rok i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.

 

 

 

Wójt Gminy Sławoborze

mgr Oskar Smulski

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Wójta Gminy

Nr 11/2003 z dn. 31.03.2003 r.

Dział

Rozdział Paragraf

Nazwa

DOCHODY

WYDATKI

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie

751

 

Urzędy nacz. organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa

3,836

 

3,836

 

 

75109

Wybory do rady gmin…

3,836

 

3,836

 

 

201

Dotacje..

3,836

 

 

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób…

 

 

1,426

 

 

4210

Wyposażenie i materiały

 

 

139

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

2,187

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

 

84

 

801

 

Oświata i wychowanie

1,100

 

1,100

 

 

80195

Pozostała działalność

1,100

 

1,100

 

 

203

Dotacje…

1,100

 

 

 

 

4440

 

 

 

1,100

 

853

 

Opieka społeczna

110,246

 

110,246

 

 

85314

Zasiłki i pomoc w naturze

68,000

 

68,000

 

 

201

Dotacje…

68,000

 

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

 

68,000

 

 

85315

Dodatki mieszkaniowe

15,346

 

15,346

 

 

203

Dotacje…

 

 

 

 

 

311

Świadczenia społeczne

 

 

15,346

 

 

85395

Pozostała działalność

26,900

 

26,900

 

 

203

Dotacje..

26,900

 

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

 

26,900

 

RAZEM

115,182

 

115,182

 

 

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany w budżecie gminy na 2002 r. wprowadzone zostały na podstawie pism otrzymanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydziału Budżetu i Finansów informujących o zmianach w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego, na podstawie których dokonuje się zwiększeń, jak w niniejszym załączniku.

 

Sporz. Skarbnik Gminy Maria Wróbel