Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

z12

Zarządzenie Nr 12/2003r

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 16 kwietnia 2003r.

 

W sprawie pierwokupu.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy w Sławoborzu zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Po rozpatrzeniu aktu notarialnego Nr 2091/2003 z dnia 2.04.2003 r. w sprawie warunkowej sprzedaży prawa własności działki Nr 590/69 o powierzchni 1503 m2 położonej w Sławoborzu i opisanej w kw Nr 21557 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białogardzie: - Wójt Gminy w Sławoborzu odstępuje z prawa pierwokupu do nieruchomości opisanej w akcie notarialnym.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Sławoborze

mgr Oskar Smulski