Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

z17

Zarządzenie Nr 17/2003r

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 30 czerwca 2003r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

 

Na podstawie art. 116 ust. 5 i art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2003 rok o kwotę 97.572 zł., w tym z tyt.:

1.      otrzymania dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 55.872,00 zł

2.      otrzymania dotacji na dofinansowanie zadań własnych, bieżących gminy 41.700.00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2003 rok o kwotę 97.572 zł., w tym z tyt.:

1.      zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 55.872,00 zł

2.      zwiększenie wydatków na zadania własne gminy 41.700.00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 3

 

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy zamyka się:

DOCHODAMI w kwocie 5.791.018,00 zł

WYDATKAMI w kwocie 6.129.518,00 zł.

 

 

§ 4

 

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wynosi:

DOCHODY 801.328,00 zł

WYDATKI 801.328,00 zł.

 

§ 5

 

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2003 r., polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału i rozdziałami w granicach działu, które nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na 2003 rok i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.

 

 

 

Wójt Gminy Sławoborze

mgr Oskar Smulski

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Wójta Gminy

Nr 17/2003 z dn. 30.06.2003 r.

Dział

Rozdział Paragraf

Nazwa

DOCHODY

WYDATKI

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie

751

 

URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZ PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA

 

 

 

 

 

75110

Referenda ogólnokrajowe i …

9,784

 

9,784

 

 

201

Dotacje …

9,784

 

 

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób…

 

 

6,313

 

 

4210

Wyposażenie i materiały

 

 

1,500

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

1,590

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

 

381

 

801

 

Oświata i wychowanie

4,264

 

4,264

 

 

80101

Szkoły podstawowe

4,108

 

4,108

 

 

203

Dotacje…

4,108

 

 

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych…

 

 

4,108

 

 

80195

Pozostała działalność

156

 

156

 

 

203

Dotacje…

156

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

156

 

853

 

Opieka społeczna

83,524

 

83,524

 

 

85313

Składki na ubezpieczenia…

5,000

 

5,000

 

 

201

Dotacje…

5,000

 

 

 

 

4130

Składki na ubezpieczenia…

 

 

5,000

 

 

85314

Zasiłki i pomoc w naturze…

33,200

 

33,200

 

 

2010

Dotacje…

33,200

 

 

 

 

3110

Świadczenia majątkowe

 

 

33,200

 

 

85315

Dodatki mieszkaniowe

11,878

 

11,878

 

 

203

Dotacje…

11,878

 

 

 

 

311

Świadczenia społeczne

 

 

11,878

 

 

85395

Pozostała działalność

33,446

 

33,446

 

 

201

Dotacje…

3,780

 

 

 

 

203

Dotacje…

29,666

 

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

 

33,446

 

RAZEM

97,572

 

97,572

 

 

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany w budżecie gminy na 2003 r. wprowadzone zostały na podstawie pism otrzymanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydziału Budżetu i Finansów informujących o zmianach w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego, w ślad za którymi wprowadza się zmiany w budżecie gminy Sławoborze.

 

Sporz. Skarbnik Gminy Maria Wróbel

 

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Wójta Gminy

Nr 17/2003 z 30.06.2003

 

URZĄD GMINY ZADANIA WŁASNE

ROK: 2003

PODSTAWA PRAWNA: ZARZ. WÓJTA GMINY NR 17/03 Z 30.06.2003 W SPR. ZMIAN W BUDŻECIE

DATA UCHWAŁY: 30.06.2003

ZESTAWIENIE: WYDATKI – WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Opis

Wg uchwały

Zwiększenie

Zmniejszenie

Kwota zmian

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz

37,790,00

3,000,00

-3,000,00

0,00

 

40002

 

Dostarczanie wody

37,790,00

3,000,00

-3,000,00

0,00

 

 

422000

Zakup materiałów i wyposażenia

20,290,00

0,00

-3,000,00

-3,000,00

 

 

443000

Różne opłaty i składki

17,500,00

3,000,00

0,00

3,000,00

600

 

 

Transport i łączność

9,000,00

3,000,00

-3,000,00

0,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

9,000,00

3,000,00

-3,000,00

0,00

 

 

421000

Zakup materiałów i wyposażenia

3,000,00

3,000,00

0,00

3,000,00

 

 

430000

Zakup usług pozostałych

6,000,00

0,00

-3,000,00

-3,000,00

710

 

 

Działalność usługowa

31,700,00

5,000,00

-5,000,00

0,00

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

24,700,00

0,00

-5,000,00

-5,000,00

 

 

430000

 

Zakup usług pozostałych

24,700,00

0,00

-5,000,00

-5,000,00

 

71014

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

7,000,00

5,000,00

0,00

5,000,00

 

 

430000

Zakup usług pozostałych

7,000,00

5,000,00

0,00

5,000,00

750

 

 

Administracja publiczna

3,000,00

50,00

-50,00

0,00

 

75095

 

Pozostała działalność

3,000,00

50,00

-50,00

0,00

 

 

404000

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

0,00

50,00

0,00

50,00

 

 

430000

Zakup usług pozostałych

3,000,00

0,00

-50,00

-50,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przec.

26,500,00

5,000,00

-5,000,00

0,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

26,500,00

5,000,00

-5,000,00

0,00

 

 

302000

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

2,000,00

3,700,00

0,00

3,700,00

 

 

303000

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

10,00

0,00

10,00

 

 

421000

Zakup materiałów i wyposażenia

17,500,00

0,00

-5,000,00

-5,000,00

 

 

426000

Zakup energii

7,000,00

1,290,00

0,00

1,290,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

7,740,00

641,00

-641,00

0,00

 

80104

 

Oddziały klas „0 w przedszkolach i szkołach podstawowych

7,000,00

0,00

-64,00

-641,00

 

 

404000

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

7,000,00

0,00

-641,00

-641,00

 

80146

 

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

740,00

641,00

0,00

641,00

 

 

441000

Podróże służbowe krajowe

740,00

641,00

0,00

641,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

41,200,00

10,000,00

-10,000,00

0,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

41,200,00

10,000,00

-10,000,00

0,00

 

 

303000

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2,000,00

4,000,00

0,00

4,000,00

 

 

421000

Zakup materiałów i wyposażenia

7,000,00

2,000,00

0,00

2,000,00

 

 

422000

Zakup środków żywnościowych

0,00

4,000,00

0,00

4,000,00

 

 

430000

Zakup usług pozostałych

32,000,00

0,00

-10,000,00

-10,000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

151,000,00

25,000,00

-25,000,00

0,00

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

150,000,00

10,000,00

-25,000,00

-15,000,00

 

 

426000

Zakup energii

110,000,00

0,00

-10,000,00

-10,000,00

 

 

430000

Zakup usług pozostałych

31,000,00

0,00

-15,000,00

-15,000,00

 

 

443000

Różne opłaty i składki

9,000,00

10,000,00

0,00

10,000,00

 

90002

 

Gospodarka odpadami

1,000,00

15000,00

0,00

15,000,00

 

 

443000

Różne opłaty i składki

1,000,00

13,290,00

0,00

13,290,00

 

 

458000

Pozostałe odsetki

0,00

1,710,00

0,00

1,710,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

27,150,00

3,150,00

-3,150,00

0,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

27,150,00

3,150,00

-3,150,00

0,00

 

 

421000

Zakup materiałów i wyposażenia

18,150,00

0,00

-3,150,00

-3,150,00

 

 

426000

Zakup energii

9,000,00

500,00

0,00

500,00

 

 

441000

Podróże służbowe krajowe

0,00

1,950,00

0,00

1,950,00

 

 

444000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

700,00

0,00

700,00

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

17,581,00

2,000,00

-2,000,00

0,00

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

17,581,00

2,000,00

-2,000,00

0,00

 

 

303000

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

15,000,00

0,00

-2,000,00

-2,000,00

 

 

421000

Zakup materiałów i wyposażenia

2,581,00

2,000,00

0,00

2,000,00

OGÓŁEM

352,661,00

56,841,00

-56,841,00

0,00