Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

z22

Zarządzenie Nr 22/2003r

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 29 sierpnia 2003r.

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sławoborze za I półrocze 2003 r.

 

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) przedstawiam, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Przedkłada się Radzie Gminy sprawozdanie o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Sławoborze za I półrocze 2003 r. w celu rozpatrzenia.

2.      Przesyła się sprawozdanie o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Sławoborze w I półroczu 2003 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wójt Gminy Sławoborze

mgr Oskar Smulski