Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

z24

Zarządzenie Nr 24/2003r

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 11 września 2003r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

 

Na podstawie art. 116 ust. 5 i art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2003 rok o kwotę 62.521 zł., w tym z tytułu:

1.      otrzymania dotacji na dofinansowanie zadań własnych, bieżących gminy 43.761 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,

2.      otrzymania dotacji na sfinalizowanie zadań zleconych ustawami 18.760 zł.,

 

§ 2

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2003 rok o kwotę 62.521 zł., w tym z tytułu:

1. zwiększenia wydatków na zadania własne gminy 43.761zł.,

2. zwiększenia wydatków na zadania zlecone ustawami 18.760 zł.,

 

 

zgodnie z załącznikiem nr 1

 

§ 3

 

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy zamyka się:

 

Dochodami w kwocie 6.012.539,00 zł.,

Wydatkami w kwocie 6.351,039zł.,

 

§ 4

 

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wynosi:

Dochody – 820,088,00 zł.,

Wydatki – 820,088,00 zł.

 

§ 5

 

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2003 r., polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału i rozdziałami granicach działu, które nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszego zarządzenia.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na 2003 rok i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.

 

Wójt Gminy Sławoborze

Mgr Oskar Smulski

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia wójta Gminy

Nr 24/2003 z dn. 11.09.2003 r.

Dział

Rozdział Paragraf

Nazwa

DOCHODY

WYDATKI

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie

801

 

Oświata i wychowanie

3,280

 

3,280

 

 

80195

Pozostała działalność

3,280

 

3,280

 

 

203

Dotacje celowe przekazane…

3,280

 

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz…

 

 

3,280

 

853

 

Opieka społeczna

 

 

 

 

 

85313

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej

600

 

600

 

 

201

Dotacje celowe przekazane…

600

 

 

 

 

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

 

 

600

 

 

85314

Zasiłki i pomoc w naturze

17,800

 

17,800

 

 

201

Dotacje celowe przekazane

17,800

 

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

 

17,800

 

 

85315

Dodatki mieszkaniowe

13,447

 

13,447

 

 

203

Dotacje…

13,447

 

 

 

 

311

Świadczenia społeczne

 

 

13,447

 

 

85395

Pozostała działalność

27,394

 

27,394

 

 

201

Dotacje celowe przekazane…

360

 

 

 

 

203

Dotacje celowe…

27,034

 

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

 

27,394

 

RAZEM

62,521

 

62,521

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Powyższe zmiany w budżecie gminy na 2003 r. wprowadzone zostały na podstawie pism otrzymanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydziału Budżetu i Finansów informujących o zmianach w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego, w ślad za którymi wprowadza się zmiany w budżecie gminy Sławoborze.

 

Sporz. Skarbnik Gminy Maria Wróbel

 

Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Wójta Gminy

Nr 24/2003 z dn. 11.09.2003 r.

Dział

Rozdział Paragraf

Nazwa

DOCHODY

WYDATKI

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie

600

 

Transport i łączność

 

 

22,000

22,000

 

60016

Drogi publiczne i gminne

 

 

22,000

22,000

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

4,000

 

4270

Zakup usług remontowych

 

 

22,000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

18,000

750

 

Administracja publiczna

 

 

500

500

 

75095

Pozostała działalność

 

 

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe

 

 

500

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

500

801

 

Oświata i wychowanie

 

 

100

100

 

80195

Pozostała działalność

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów wyposażenia

 

 

 

100

 

4220

Zakup środków żywności

 

 

100

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

15,100

15,100

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

 

6,000

6,000

 

4260

Zakup energii

 

 

 

6,000

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

5,000

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

 

1,000

 

 

90002

Gospodarka odpadami

 

 

6,050

6,600

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

 

 

6,600

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

6,000

 

 

4600

Kary i odszkodowania…

 

 

50

 

 

90015

Oświetlenie ulic

 

 

2,500

2,500

 

4210

Zakup wyposażenia i materiałów

 

 

1,000

 

 

4260

Zakup energii

 

 

 

2,500

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

1,500

 

 

90095

Pozostała działalność

 

 

550

 

 

4210

Zakup wyposażenia i materiałów

 

 

550

 

926

 

Kultura fizyczna i sport

 

 

5,000

5,000

 

92605

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

 

 

 

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz

 

 

 

2,000

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

5,000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

3,000

RAZEM

 

 

42,700

42,700

 

 

 

Sporz. Skarbnik Gminy Maria Wróbel