Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

z25

Zarządzenie Nr 25/2003r

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 24 listopada 2003r.

                                 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

 

Na podstawie art. 116 ust. 5 i art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2003 rok o kwotę 64.718 zł., w tym z tytułu:

1.      zmniejszenia dotacji na zadania bieżące zakresu administracji rządowej o 90.278 zł.,

2.      zwiększenia dotacji na zadania bieżące zakresu administracji rządowej o 5.100 zł.,

3.      zwiększenie dotacji na realizację bieżących zadań własnych gminy o 20.460 zł.,

 

zgodnie z załącznikiem nr 1

 

§ 2

 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2003 rok o kwotę 64.718 zł., w tym z tytułu:

1. zmniejszenia wydatków na zadania zakresu administracji rządowej o 90.278 zł.,

2. zwiększenia wydatków na realizację zadań własnych bieżących gminy o kwotę 20.460 zł.,

3. zwiększenie dotacji na realizację wydatków zakresu administracji rządowej o 5.100 zł.,

 

zgodnie z załącznikiem nr 1

 

§ 3

 

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy zamyka się:

 

Dochodami w kwocie 6.136.109,00 zł.,

Wydatkami w kwocie 6.334.309 zł.,

 

§ 4

 

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wynosi:

Dochody – 734.910 zł.,

Wydatki – 734.910 zł.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na 2003 rok i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.

 

Wójt Gminy Sławoborze

Mgr Oskar Smulski

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia wójta Gminy

Nr 25/2003 z dn. 24.11.2003 r.

Dział

Rozdział Paragraf

Nazwa

DOCHODY

WYDATKI

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie

853

 

Opieka społeczna

25,560

90,278

25,560

90,278

 

85314

Zasiłki i pomoc w naturze

4,000

82,329

4,000

82,329

 

201

Dotacje …

4,000

82,329

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

 

4,000

82,329

 

85315

Dodatki mieszkaniowe

17,460

 

17,460

 

 

203

Dotacje …

17,460

 

 

 

 

311

Świadczenia społeczne

 

 

17,460

 

 

85316

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

 

7,949

 

7,949

 

201

Dotacje…

 

7,949

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

 

 

7,949

 

85319

Ośrodki pomocy społecznej

1,100

 

1,100

 

 

201

Dotacje…

1,100

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

1,100

 

 

85395

Pozostała działalność

3,000

 

3,000

 

 

203

Dotacje…

3,000

 

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

 

3,000

 

RAZEM

25,560

90,278

25,560

90,278

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Powyższe zmiany w budżecie gminy na 2003 r. wprowadzone zostały na podstawie pism otrzymanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydziału Budżetu i Finansów informujących o zmianach w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego, w ślad za którymi wprowadza się zmiany w budżecie gminy Sławoborze.

 

Sporz. Skarbnik Gminy Maria Wróbel