Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

z26a

Zarządzenie Nr 26A/2003r

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 5 grudnia 2003r.

 

w sprawie przeprowadzenia kontroli.

 

Na podstawie art.7 ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72,poz.747)

zarządzam:

 

§ 1

 

Przeprowadzenie kontroli wodomierzy zainstalowanych w lokalach,

odczytania ich wskazań oraz stanu technicznego instalacji wodociągowej

u wszystkich odbiorców zamieszkałych w Słowieńsku.

 

§ 2

 

W celu przeprowadzenia kontroli powołuję komisję w składzie:

1.      Zbigniew Szott

2.      Karol Pniewczuk

3.      Janusz Bandura

 

§ 3

 

1.      Kontrolę należy przeprowadzić w dniach 8 – 12.12.2003r.

2.      Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli należy przedłożyć do dnia

16.12.2003r.

§ 4

 

Nadzór nad wykonanie Zarządzenia sprawuje Zastępca Wójta Gminy.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Sławoborze

Mgr Oskar Smulski