Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

z26

Zarządzenie Nr 26/2003r

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 5 grudnia 2003r.

 

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Sławoborze na 2004 r.

 

Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Sławoborze:

 

 

§ 1

 

 

1.      Przedkłada się Radzie Gminy Projekt Budżetu Gminy Sławoborze na 2004 r. wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego, w celu rozpatrzenia i uchwalenia.

2.      Projekt budżetu jest podstawą do prowadzenia gospodarki finansowej gminy do czasu uchwalenia budżetu na 2004 r.

3.      Przesyła się Projekt Budżetu Gminy Sławoborze na 2004 r. wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Sławoborze

Mgr Oskar Smulski