Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

z27

Zarządzenie Nr 27/2003r

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 5 grudnia 2003r.

 

w sprawie pierwokupu.

 

Na podstawie art. 30 ust.2pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zm./ oraz art.109 ustawy o gospodarce nieruchomościami dnia 21 sierpnia 1997 r. /tekst jednolity – Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r. z późniejszymi zmianami/ Wójt Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni Eksploatacyjnej „Czołówka” mającej siedzibę w Sławoborzu z dnia 27.11.2003 r. Akt Notarialny Nr 9815/2003 w sprawie warunkowej sprzedaży prawa własności działki Nr 590/68 o pow. 1033 m2 położonej w Sławoborzu i opisanej w kw. Nr 21557 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białogardzie: Wójt Gminy w Sławoborzu odstępuje od prawa pierwokupu do nieruchomości opisanej w akcie notarialnym.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Sławoborze

Mgr Oskar Smulski