Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

z28

Zarządzenie Nr 28/2003r

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 30 grudnia 2003r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

 

Na podstawie ustawy art. 116 ust. 5 i art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2003 rok o kwotę 2.011 zł., w tym z tyt.:

1.      zwiększenia dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o 5.631 zł.,

2.      zmniejszenie dotacji na realizację bieżących zadań własnych gminy o 3.620 zł., zgodnie z załącznikiem 1.

 

§ 2

 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2003 r. o kwotę 2.011 zł., w tym:

1.      zwiększenia dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o 5.631 zł.,

2.      zmniejszenie dotacji na realizację bieżących zadań własnych gminy o 3.620 zł., zgodnie z załącznikiem 1.

 

 

§ 3

 

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy zamyka się:

 

Dochodami w kwocie 6.159.320,00 zł.

Wydatkami w kwocie 6.267.820,00 zł.,

 

§ 4

 

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wynosi:

 

Dochody – 740.541 zł.,

Wydatki -  740.541.

 

§ 5

 

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2003 r., polegający na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału i rozdziałami w obrębie działu, które nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na 2003 rok i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.

 

Wójt Gminy Sławoborze

Mgr Oskar Smulski

 

Załącznik Nr 1

Do zarządzenia Wójta Gminy

Nr 28/2003 z dn. 30.12.2003 r

 

Dział

Rozdział paragraf

Nazwa

Dochody

Wydatki

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie

853

 

Opieka społeczna

5,631

3,620

5,631

3,620

 

85315

Dodatki mieszkaniowe

 

3,620

 

3,620

 

203

Dotacje…

 

3,620

 

 

 

311

Świadczenia społeczne

 

 

 

3,620

 

85378

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

5,631

 

5,631

 

 

201

Dotacje…

5,631

 

5,631

 

 

311

Świadczenia społeczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany w budżecie gminy na 2003 r. wprowadzone zostały na podstawie pism otrzymanych z Zachodniopomorskiego Urzędu w Szczecinie Wydziału Budżetu i Finansów informujących o zmianach w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego, w ślad za którymi wprowadza się zmiany w budżecie gminy Sławoborze.

 

Sporz. Skarbnik Gminy Maria Wróbel

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Do zarz. Wójta Gminy

Nr 28/2003 z 30. 12. 2003

 

URZĄD GMINY PLAN FIN. ZADAŃ ZLECONYCH

ROK: 2003

PODSTAWA PRAWNA: ZARZ. WÓJTA GMINY NR 28/2003 W SPR. ZMIAN W BUDŻECIE

DATA UCHWAŁY: 30.12.2003

ZESTAWIENIE: WYDATKI – WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Opis

Wg uchwały

Zwiększenie

Zmniejszenie

Kwota zmian

750

 

 

Administracja publiczna

44,000,00

1,192,00

-1,192,00

0,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

44,000,00

1,192,00

-1,192,00

0,00

 

 

401000

Wynagrodzenia osobowe pracowników

29,750,00

1,045,00

0,00

1,045,00

 

 

404000

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

2,550,00

0,00

-53,00

-53,00

 

 

 

411000

Składki na ubezpieczenia społeczne

5,7000,00

39,00

0,00

39,00

 

 

 

 

412000

Składki na fundusz pracy

800,00

14,00

0,00

14,00

 

 

421000

Zakup materiałów i wyposażenia

2,000,00

0,00

-1,104,00

-1,104,00

 

 

430000

Zakup usług pozostałych

3,000,00

94,00

0,00

94,00

 

 

441000

Podróże służbowe i krajowe

200,00

0,00

-35,00

-35,00

OGÓŁEM

44,000,00

1,192,00

-1,192,00

0,00

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Wójta Gminy

Nr 28/2003 z 30.12.2003

 

URZĄD GMINY ZADANIA WŁASNE

ROK: 2003

PODSTAWA PRAWNA: ZARZ. WÓJTA GMINY NR 28/03 Z 3012.2003 W SPR. ZMIAN W BUDŻECIE

DATA UCHWAŁY: 30.12.2003

ZESTAWIENIE: WYDATKI – WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Opis

Wg uchwały

Zwiększenie

Zmniejszenie

Kwota zmian

600

 

 

Transport i łączność

9,000,00

4,000,00

-4,000,00

0,00

 

60016

 

Drogi publiczne i gminne

9,000,00

4,000,00

-4,000,00

0,00

 

 

421000

Zakup materiałów i wyposażenia

3,000,00

4,000,00

0,00

4,000,00

 

 

430000

Zakup usług pozostałych

6,000,00

0,00

-4,000,00

-4,000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

6,000,00

1000,00

-1,000,00

0,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

6,000,00

1,000,00

-1,000,00

0,00

 

 

421000

Zakup materiałów i wyposażenia

1,500,00

0,00

-1,000,00

-1,000,00

 

 

430000

Zakup usług pozostałych

4,500,00

1,000,00

0,00

1,000,00

710

 

 

Działalność usługowa

15,000,00

8,000,00

-8,000,00

0,00

 

71014

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

7,000,00

8,000,00

0,00

8,000,00

 

 

430000

Zakup usług pozostałych

7,000,00

8,000,00

0,00

8,000,00

 

71095

 

Pozostała działalność

8,000,00

0,00

-8,000,00

-8,000,00

 

 

430000

Zakup usług pozostałych

8,000,00

0,00

-8,000,00

-8,000,00

750

 

 

Administracja publiczna

704,935,00

15,834,00

-15,834,00

0,00

 

75022

 

Rady gmin (miast i gin na prawach powiatu)

1,400,00

200,00

-200,00

0,00

 

 

421000

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

200,00

0,00

200,00

 

 

422000

Zakup środków żywności

900,00

0,00

-200,00

-200,00

 

75023

 

Rady gmin (miast i gin na prawach powiatu)

674,235,00

13,234,00

-10,114,00

3,120,00

 

 

401000

Wynagrodzenia osobowe pracowników

509,000,00

0,00

-10,064,00

-10,064,00

 

 

421000

Zakup materiałów i wyposażenia

48,585,00

0,00

-50,00

-50,00

 

 

426000

Zakup energii

6,500,00

700,00

0,00

700,00

 

 

430000

Zakup usług pozostałych

75,000,00

6,560,00

0,00

6,560,00

 

 

441000

Podróże służbowe krajowe

20,000,00

4,550,00

0,00

4,550,00

 

 

444000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

15,150,00

1,424,00

0,00

1,424,00

 

75095

 

Pozostała działalność

29,300,00

2,400,00

-5,520,00

-3,120,00

 

 

302000

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

0,00

500,00

0,00

500,00

 

 

401000

Wynagrodzenia osobowe pracowników

28,000,00

0,00

-5,520,00

-5,520,00

 

 

421000

Zakup materiałów i wyposażenia

1,300,00

700,00

0,00

700,00

 

 

441000

Podróże służbowe krajowe

0,00

1,200,00

0,00

1,200,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przec.

50,250,00

4,000,00

-4,000,00

0,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

50,250,00

4,000,00

-4,000,00

0,00

 

 

302000

Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń

2,000,00

800,00

0,00

800,00

 

 

401000

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5,000,00

0,00

-100,00

-100,00

 

 

411000

Składki na ubezpieczenia społeczne

1,000,00

0,00

-400,00

-400,00

 

 

421000

Zakup materiałów i wyposażenia

17,500,00

2,200,00

0,00

2,200,00

 

 

426000

Zakup energii

7,000,00

0,00

-2,500,00

-2,500,00

 

 

430000

Zakup usług pozostałych

12,750,00

0,00

-1,000,00

-1,000,00

 

 

443000

Różne opłaty i składki

5,000,00

1,000,00

0,00

1,000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

249,670,00

11,450,00

-11,450,00

0,00

 

80104

 

Oddziały klas „0”w przedszkolach i szkołach podstawowych

96,970,00

11,300,00

-1,000,00

10,300,00

 

 

40000

Wynagrodzenia osobowe pracowników

83,670,00

8,500,00

0,00

8,500,00

 

 

412000

Składka na fundusz pracy

2,450,00

100,00

0,00

100,00

 

 

424000

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

3,000,00

0,00

-1,000,00

-1,000,00

 

 

426000

Zakup energii

1,500,00

400,00

0,00

400,00

 

 

430000

Zakup usług pozostałych

6,350,00

2,300,00

0,00

2,300,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

150,200,00

0,00

-1,500,00

-1,500,00

 

 

430000

Zakup usług pozostałych

150,200,00

0,00

-1,500,00

-1,500,00

 

80195

 

Pozostała działalność

2,500,00

150,00

-8,950,00

-8,800,00

 

 

421000

Zakup materiałów i wyposażenia

2,500,00

0,00

-150,00

-150,00

 

 

430000

Zakup usług pozostałych

0,00

150,00

0,00

150,00

 

 

605000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

0,00

-8,800,00

-8,800,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

44,200,00

7,000,00

-12,000,00

-5,000,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

44,200,00

7,000,00

-12,000,00

-5,000,00

 

 

311000

Świadczenia społeczne (świad. społ. na rzecz osób fizycznych)

5,000,00

0,00

-5,000,00

-5,000,00

 

 

421000

Zakup materiałów i wyposażenia

7,000,00

7,000,00

0,00

7,000,00

 

 

430000

Zakup usług pozostałych

32,200,00

0,00

-7,000,00

-7,000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

187,900,00

14,450,00

-14,450,00

0,00

 

90001

 

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

166,000,00

8,800,00

-8,800,00

0,00

 

 

401000

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

33,000,00

1,800,00

0,00

1,800,00

 

 

421000

Zakup materiałów i wyposażenia

9,000,00

0,00

-2,400,00

-2,400,00

 

 

426000

Zakup energii

110,000,00

6,500,00

0,00

6,500,00

 

 

427000

Zakup usług remontowych

5,000,00

0,00

-900,00

-900,00

 

 

443000

Różne opłaty i składki

9,000,00

0,00

-5,500,00

-5,500,00

 

 

460000

Kary i odszkodowania wypł. Na rzecz os. Spraw. I innych jedn. Organ.

0,00

500,00

0,00

500,00

 

90002

 

Gospodarka odpadami

1,000,00

0,00

-5,350,00

-5,350,00

 

 

 

443000

Różne opłaty i składki

1,000,00

0,00

-5,350,00

-5,350,00

 

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

16,100,00

5,350,00

0,00

5,350,00

 

 

 

426000

Zakup energii

10,000,00

4,000,00

0,00

4,000,00

 

 

 

430000

Zakup usług pozostałych

6,100,00

1,350,00

0,00

1,350,00

 

90095

 

Pozostała działalność

4,80000

300,00

-300,00

0,00

 

 

421000

Zakup materiałów i wyposażenia

1,500,00

300,00

0,00

300,00

 

 

430000

Zakup usług pozostałych

3,300,00

0,00

-300,00

-300,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

60,309,00

3,790,00

-3,790,00

0,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

48,311,00

3,590,00

-3,590,00

0,00

 

 

421000

Zakup materiałów i wyposażenia

18,150,00

0,00

-3,500,00

-3,500,00

 

 

 

422000

Zakp środków żywności

1,000,00

0,00

-90,00

-90,00

 

 

430000

Zakup usług pozostałych

29,161,00

3,500,00

0,00

3,500,00

 

 

444000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

90,00

0,00

90,00

 

92116

 

Biblioteki

11,998,00

200,00

-200,00

0,00

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek8,000,00100,000,00100,00424000

 

 

 

421000

Zakup materiałów i wyposażenia

2,500,00

50,00

0,00

50,00

 

 

430000

Zakup usług pozostałych

1,300,00

0,00

-200,00

-200,00

 

 

441000

Podróże służbowe krajowe

198,00

50,00

0,00

50,00

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

52,581,00

2,720,00

-2,720,00

0,00

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

52,581,00

2,720,00

-2,720,00

0,00

 

 

303000

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

15,000,00

900,00

-470,00

430,00

 

 

421000

Zakup materiałów i wyposażenia

2,581,00

550,00

0,00

550,00

 

 

422000

Zakup środków żywnościowych

0,00

600,00

0,00

600,00

 

 

430000

Zakup usług pozostałych

30,000,00

670,00

0,00

670,00

 

 

443000

Różne składki i opłaty

5,000,00

0,00

-2,250,00

-2,250,00

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

1,379,845,00

72,244,00

-77,244,00

-5,000,00