Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

ZARZĄDZENIE NR 8_OC_06

ZARZĄDZENIE  NR 8/OC/06

 

 WÓJTA  GMINY  SŁAWOBORZE

z dnia 06. marca 2006 r.

 

 

w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta  Gminy Sławoborze  na  czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
 

 

 

   Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz.. 2416) , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa ( Dz. U. Nr 219, poz. 2218) oraz Wytycznych Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie stałych dyżurów

 

zarządza się co następuje:

 

   § 1. Dla zapewnienia operatywnego kierowania całokształtem realizowanych zadań w czasie podwyższania stanów gotowości obronnej państwa oraz w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w Gminie ustala się stały dyżur Wójta Gminy.

 

   § 2. Na kierownika stałego dyżuru wyznaczam Zastępcę Wójta Gminy- Henryka KOWALCZYKA.                                                                                                   

 

   § 3. Zasady organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru określa instrukcja stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

  § 4. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem stałego dyżuru  oraz sprawdzanie gotowości do działania powierzam  Sekretarz Gminy– Czesławie  SOBIERAJ.  
                 

   § 5. Zobowiązuje się  Inspektora ds. organizacyjno -technicznych -  Joannę  CZARNY do zabezpieczenia na czas trwania dyżuru:

1/ technicznych środków łączności;

2/ niezbędnych środków transportowych z kierowcami;

3/ sprzętu i materiałów biurowych;

4/ miejsca odpoczynku i wyżywienia obsady stałego dyżuru.

 

 

   § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.