Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 3_OC_06

Zarządzenie Nr  3/OC/06

          Szefa Obrony Cywilnej  Gminy Sławoborze z dnia  03 lutego 2006 roku

 

w sprawie: utworzenia jednostek organizacyjnych Systemu Wykrywania i Alarmowania

                  obrony cywilnej na terenie gminy Sławoborze

 

Na podstawie § 3 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin/ Dz.U.Nr 96,poz.850 z 2002r./, § 4 pkt. 2, Zarządzenia Nr 233/2000 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 lipca 2000r. w sprawie jednostek organizacyjnych Systemu Wykrywania i Alarmowania obrony cywilnej na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz Wytycznych Dyrektora WZKOLiSO Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  z dnia 30 sierpnia 2000 roku zarządza się co następuje:

 

                                                           § 1

 

Numery załączników w sprawie szczegółowych struktur organizacyjnych formacji OC, czasu osiągania gotowości do działania oraz ich zadań i wyposażenia powołane w dalszej części Zarządzenia oznaczają numery załączników do Wytycznych Dyrektora WZKOLiSO Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  z dnia 30 sierpnia 2000 roku

 

                                                           § 2

 

W celu  uzyskiwania informacji umożliwiających podejmowanie działań zmierzających do ochrony życia i zdrowia ludności, mienia oraz środowiska naturalnego tworzy się jednostki organizacyjne zbierania i przetwarzania informacji oraz  wykrywania zagrożeń

 i alarmowania :

1/ drużynę wykrywania i alarmowania (dwa) z bazą formowania przy UG w Sławoborzu

2/ 12 punktów alarmowania sołectw (pAl).

 

 

                                                           § 3

 

Schemat organizacyjny, strukturę i wyposażenie oraz zadania jednostek organizacyjnych systemu wykrywania i alarmowania   dwa i   pAl  stanowią załączniki  Nr  1; 2 i 3

 

                                                           § 4

 

Nadzór nad realizacją zadań wynikających z zarządzenia oraz koordynację działań w tym zakresie powierza się Inspektorowi OC..

 

 

                                                           §  5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.