Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół kontroli przeprowadzonej przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Wydział Finansów i Budżetu z dnia 21 maja 2004 r

 

Zachodniopomorski

Urząd Wojewódzki

W Szczecinie

Wydział Finansów i Budżetu

 

 

 

PROTOKÓŁ

 

 

Kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Sławoborzu ul. Kolejowa 8 kod 78-314 w dniach od 05 do 21 maja 2004 r. przez Elżbietę Furtak – inspektora w Wydziale Finansów i Budżetu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 26/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r.

 

Temat kontroli:

 

 1. Ustalenia ogólne.
 2. Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przyznanych Gminie na realizację zadań własnych i zleconych.
 3. Realizacja dochodów budżetu państwa.

 

Okres objęty kontrolą: 2003

 

 1. USTALENIA OGÓLNE

 

W zakresie objętym kontrolą i w czasie jej trwania kierownictwo Urzędu Gminy w Sławoborzu stanowili:

1. Pan Oskar Jarosław Smulski – Wójt Gminy Sławoborze wybrany w wyborach bezpośrednich dnia 10 listopada 2002 r. – zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 11.11.2002 r.

2. Pan Henryk Kowalczyk – Zastepca Wójta powołany Zarządzeniem Wójta Nr 10/2002 z dnia 01 grudnia 2002 r.

3. Pani Czesława Sobieraj – Sekretarz Gminy powołana Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/84/92 z dnia 30 marca 1992 r.

4. Pani Maria Wróbel – Skarbnik Gminy powołana Uchwałą Rady Gminy Nr 11/90 z dnia 15 czerwca 1990 r.

 

 1. PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTYWANIA DOTACJI CELOWYCH PRZYZNANYCH GMINIE W 2003 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH.

 

W roku 2003 Urząd Gminy w Sławoborzu otrzymał z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom ustawami, a także na realizację zadań własnych w łącznej wysokości 879.135 zł.

Powyższa kwota przekazana została na:

Dział 750 rozdział 75011 § 2010

Urzędy Wojewódzkie 44.000 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 2010

Wyprawki szkolne 4.108 zł

Dział 801 rozdział 80195 § 2030

Odpisy na ZFŚS dla nauczycieli, emerytów i rencistów 13.380 zł

Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne 156 zł

Dział 853 rozdział 85313 § 2010

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 18.600 zł

Dział 853 rozdział 85314 § 2010

Zasiłki i pomoc w naturze 481.671 zł

Dział 853 rozdział 85315 § 2030

Dodatki mieszkaniowe 54.511 zł

Dział 853 rozdział 85316 § 2010

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 35.051 zł

Dział 853 rozdział 85319 § 2010

Ośrodki pomocy społecznej 88.100 zł

Dział 853 rozdział 85378 § 2010

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.631 zł

Dział 853 rozdział 85395 § 2010

Wyprawki szkolne 4.140 zł

Dział 853 rozdział 85395 § 2030

Dożywianie uczniów 86.600 zł

Dział 900 rozdział 90015 § 2010

Oświetlenie ulic 43.187 zł

 

RAZEM 879.135 zł

 

Z przyznawanych środków nie wykorzystano kwoty 3.006,02 zł

W dziale 853 rozdział 85313 § 2010 2.464,82 zł

                      rozdział 85316 § 2010 541,20

 

Nadwyżkę dotacji zwrócono na konto Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dnia 16 stycznia 2004 r.

 

Szczegółową kontrolą objętość prawidłowość wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na:

 1. dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych,
 2. oświetlenie dróg nie będących w zarządzie gminy,
 3. dożywianie uczniów.

 

 1. DODATKI MIESZKANIOWE

 

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71 poz. 734) Urząd Gminy w Sławoborzu wypłacił 850 dodatków mieszkaniowych na kwotę 97.560,61 zł z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych 43 dodatki na kwotę 4.548,67 zł

- użytkownikom pozostałych mieszkań 807 dodatków na kwotę 93.011,94 zł

w tym:

- mieszkań spółdzielczych 534 dodatki na kwotę 65.530,65 zł

- pozostałych mieszkań 273 dodatki na kwotę 27.481,29 zł

 

W badanym okresie Urząd Gminy złożył w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim następujące wnioski o dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych:

I kwartał – wniosek z dnia 09 grudnia 2002  r. 19.685 zł

II kwartał – wniosek z dnia 07 marca 2003 r. 20.931 zł

III kwartał – wniosek z dnia 10 czerwca 2003 r. 17.434 zł

IV kwartał – wniosek z dnia 09 września 2003 r. 22.984 zł

 

Ponieważ procentowy udział dodatków mieszkaniowych wypłaconych najemcom lokali komunalnych w ogólnej kwocie dodatków wypłaconych w poszczególnych kwartałach nie przekraczał 25% - ustalając należną dotację gminy stosowała przepis art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych posługując się wzorem:

 

b = 0 dk + 0,7 dp

 

gdzie:

b – kwota zapotrzebowanie na dotację

dk – suma dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali komunalnych

dp - suma dodatków mieszkaniowych dla użytkowników pozostałych lokali mieszkaniowych

 

W związku z tym, że stosowane przez Gminę maksymalna stawka czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy za 1m2 powierzchni użytkowej była w każdym kwartale niższa od równowartości 1/12 kwoty stanowiącej 2% wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2  powierzchni użytkowej ustalonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 18 ustawy, gmina pomniejszała o 15% kwotę zapotrzebowania w każdym kwartale.

 

Należna Gminie w 2003 r. dotacja wyniosła:

b = (0x4549) + (0,7x93.012)

b = 65.108 – (15%x65.108)

b = 65.108 – 9.766

b = 55.342

 

W poszczególnych kwartałach wysokość dotacji wynosiła:

Kwartał

Dotacja naliczona

15% zmniejszenie

Dotacje należna

Dotacja otrzymana

+nadwyżka

-niedobór

I

15.313

2.297

13.016

15.346

+ 2.330

II

17.226

2.584

14.642

8.258

-6.384

III

15.902

2.385

13.517

13.447

-70

IV

16.667

2.500

14.167

17.460

+3.293

rok

65.108

9.766

55.342

54.511

-831

 

Na dzień 31.12.2003 r. wystąpił niedobór dotacji w wysokości 831,00 zł, który pokryty został ze środków własnych gminy.

Kwota wypłaconych dodatków jest zgodna z listami płac, ewidencją księgową oraz sprawozdaniem Rb 28S z wykonaniem planu wydatków w 2003 r. Wysokość przysługującej dotacji została naliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawidłowo wykazana w rozliczeniu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych za 2003 r. Roczne rozliczenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do protokołu kontroli.

 

Dotacja na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych przyznana została następującymi zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego:

Nr 41/2003 z dnia 30.01.2003 r. 5.016

Nr 63/2003 z dnia 17.02.2003 r. 10.330

Nr 179/2003 z dnia 30.04.2003 r. 1.154

Nr 212/2003 z dnia 23.05.2003 r. 3.484

Nr 238/2003 z dnia 13.06.2003 r. 3.620

Nr 296/2003 z dnia 29.07.2003 r. 3.051

Nr 313/2003 z dnia 12.08.2003 r. 3.051

Nr 331/2003 z dnia 29.08.2003 r. 7.345

Nr 396/2003 z dnia 27.10.2003 r. 4.250

Nr 419/2003 z dnia 06.11.2003 r. 4.250

Nr 455/2003 z dnia 20.11.2003 r. 8.960

 

RAZEM 54.511

 

Kwota uzyskanej dotacji jest zgodna z ewidencją księgową i sprawozdaniem Rb 27S o wykonaniu planu dochodów w 2003 r.

W okresie objętym kontrolą rozpatrzonych zostało 211 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego z czego 210 rozpatrzono pozytywnie a jeden odmownie. W trakcie kontroli sprawdzono 17 losowo wybranych wniosków i wydanych decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Lista kontrolowanych wnioskodawców stanowi załącznik Nr 2 do protokołu kontroli.

 

 1. OŚWIETLENIE ULIC

 

Dnia 28.11.2000 r. zawarta została umowa nr 6/2000 pomiędzy Gminą Sławoborze a Zakładem Oświetlenia Drogowego „Zachód” Spółka z o.o. w Karlinie o świadczenie usług oświetlenia dróg i innych terenów publicznych. Umowa obowiązuje od 01.12.2000 r.

W § 9 określona została odpłatność za świadczone usługi w wysokości:

a) kosztu zużytej do celów oświetleniowych energii elektrycznej wg wskazań liczników energii elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi stawkami za 1 kwh oraz opłat dodatkowych związanych bezpośrednio lub pośrednio z poborem energii elektrycznej,

b)iloczynu zryczałtowanej stawki w kwocie 5,77 zł za punkt świetlny i liczby punktów 174 szt. – za konserwację,

c) wynikającej z rozliczenia prac awaryjnych i innych bieżących prac eksploatacyjnych przy uwzględnieniu:

- stawki roboczogodziny 10,50 zł/r-g

- kosztów ogólnych 75%

- zysku 20%

- kosztów zakupu 15%

- podnośnika 32,00 zł/m-g

- samochodu dostawczego 15,60 zł/m-g

 

Powyższe kwoty podlegają zwiększeniu o wielkość podatku od towarów i usług.

Aneksem nr 1/2001 z dnia 23 sierpnia 2001 zmieniono liczbę punktów ze 174 na 225.

Aneksem nr 2/2001 z dnia 16 października 2001 r. zmieniono stawkę za konserwację punktu świetlnego z 5,77 zł na 6,00 zł.

Aneksem nr 1/2002 -6W z dnia 22 lutego 2002 r. zmieniono liczbę punktów z 225 na 239 w związku z dobudową 14 punktów oświetleniowych w miejscowości Mysłowice. W październiku 2002 r. przeprowadzona została inwentaryzacja sieci oświetleniowej na terenie gminy Sławoborze.

W wyniku dokonanej inwentaryzacji aneksem nr 1/2003 – 5W z dnia 15 stycznia 2003 r. zmieniono ilość punktów świetlnych z 239 szt. na 260 szt. Aneks obowiązuje od 01.01.2003 r.

Ze szczegółowego wykazu sieci oświetleniowych wynika, że na terenie gminy Sławoborze zainstalowanych zostało 260 szt. Punktów świetlnych o łącznej mocy 40.725 Wat z tego:

- na drogach wojewódzkich 41 szt. o mocy 7.150 Wat

- na drogach powiatowych 133 szt. o mocy 19.315 Wat

- na drogach gminnych 86 szt. o mocy 14.260 Wat.

 

Wskaźniki proporcjonalności wynoszą:

- dla energii elektrycznej

 

26.465 Wat  x 100% +64,99%

40.725 Wat

 

- dla konserwacji

 

174 szt.  x 100% = 66,92%

260 szt.

 

Wskaźniki wyliczone zostały w sposób prawidłowy, zgodny z przepisami § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 września 1999 r. w sprawie zasad i terminów przekazywania budżetu państwa środków na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz na finansowanie oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu ( Dz.U. Dz 1999 r. Nr 35 poz. 326).

W roku 2003 Urząd Gminy w Sławoborzu wystąpił o refundację poniesionych wydatków w łącznej kwocie 52.973 zł z tego:

- z tytułu oświetlenia dróg 32.356 zł

- konserwacji 20.617 zł

w tym awarii 7.245 zł

 

Przy rozliczaniu prac awaryjnych Urząd Gminy nie stosował współczynnika proporcjonalności. Z dokonanych przez ZOD „Zachód” zestawień wykonanych prac eksploatacyjnych planowanych i awaryjnych wyłączono roboty dokonywane na sieci oświetleniowej przy drogach gminnych a pozostałe prace przy drogach powiatowych i wojewódzkich refundowane były  w 100%.

Zgodnie z § 2 ust 1 cytowanego rozporządzenia występując o zwrot wydatków poniesionych na sfinansowanie oświetlenia ulic nie będących w zarządzie gminy, Urząd Gminy w Sławoborzu przesyłał potwierdzone faktury oraz dowody ich zapłaty.

Zestawienie faktur przekazanych do refundacji w 2003 r. stanowi załącznik Nr 3 do protokołu kontroli.

Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 12/2003 z dnia 14 stycznia 2003 r. przyznana została gminie dotacja celowa w wysokości 45.000 zł. Z przyznanej dotacji w 2003 r. przekazano na rachunek Urzędu Gminy kwotę 43.187 zł następującymi transami:

04.02.2003 r. 10.855 zł

29.04.2003 r. 20.796 zł

25.08.2003 r. 11.536 zł

 

Z przekazanej dotacji kwota 10.855 zł dotyczyła zobowiązań roku 2002. Na refundację wydatków poniesionych w 2003 r. przekazano kwotę 32.332 zł. Na dzień 31.12.2003 r. wystąpił niedobór środków w wysokości 20.641 zł. Powyższa kwota przekazana została gminie 26 lutego 2004 r. W miesiącu styczniu 2004 r. Urząd Gminy wystąpił z wnioskiem do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o refundację faktury Nr 2003/429 z 31.12.2003 r. za miesiąc grudzień 2003 w łącznej kwocie 5.013 zł z tego:

Za oświetlenie – 1.944 zł

Za konserwację 3.069 zł

W tym awarie 1.952 zł

 

Faktura zapłacona została przelewem w dniu 23.01.2004 r.

 

 1. DOŻYWIANIE DZIECI

 

Podstawą udzielenia pomocy w postaci dożywiania uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych są:

- ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. Dz 1998 r. Nr 64 poz. 414 z późn. Zm.)

- ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2003 (Dz.U. Nr 150 poz. 983 z póżn. Zm.)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów z 2003 r. (Dz.U. Nr 13 poz 133)

 

W dniu 22 lipca 2003 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Sławoborze w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie dożywiania uczniów w 2003 r.

 

W § 1 porozumienia określona została kwota dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w wysokości 83.600 zł.

W § 2 porozumienia ustalono wysokość środków własnych Gminy w kwocie nie mniejszej niż 41.400 zł.

 

Dotacja została przyznana następującymi zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego:

Nr 62/2003 z dnia 17 lutego 2003 r. – 26.900 zł

Nr 198/2003 z dnia 15 maja 2003 r. – 29.666 zł

Nr 355/2003 z dnia 18 września 2003 r. - 27.034 zł

Nr 469/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. – 3.000

 

RAZEM – 86.600 zł

 

Przyznana dotacja przekazana została na konto Urzędu Gminy następującymi transami:

28.02.2003 r. – 10.760

10.03.2003 r. – 5.380

25.03.2003 r. – 5.380

12.05.2003 r. – 5.380

27.05.2003 r. – 9.888

20.06.2003 r. - 9.888

10.07.2003 r. – 9.890

23.09.2003 r. – 6.758

28.10.2003 r. – 6.758

10.11.2003 r. – 6.758

01.12.2003 r. – 6.760

11.12.2003 r. – 3.000

RAZEM – 86.600

 

Powyższe środki Gmina przekazała Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sławoborzu.

 

W roku 2003 dożywianiem objęto 410 uczniów. Na terenie Gminy Sławoborze funkcjonują 2 szkoły:

1. zespół szkół Publicznych w Sławoborzu

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mysłowicach

 

Ponadto dzieci w Gminie Sławoborze uczą się w Szkole Podstawowej w Lekowie oraz Rusinowie (obie szkoły znajdują się na terenie gminy Świdwin) a także w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sławoborzu.

Ze wszystkimi szkołami GOPS zawarł umowy w sprawie dożywiania dzieci. W przypadku dzieci uczęszczających do szkoły w Lekowie umowa zawarta została z właścicielem Baru Samoobsługowego „Smakosz” za Świdwina . Umowy zawarte zostały na czas określony od 02.01.2003 r. do 30.06.2003 r. oraz od 01.09.2003 r. do 31.12.2003 r.

W każdej umowie określony został koszt posiłku w cenie od 1,40 do 3,00 zł. Dożywianie odbywa się w oparciu o decyzje wydane przez GOPS na czas określony. Decyzje wydawane są na wniosek rodzica po przeanalizowaniu sytuacji materialno – bytowej wnioskodawcy poprzez porównanie dochodu rodziny z kryterium dochodu ustawowego oraz przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Środki na dożywianie dzieci kierowane są do szkół, które rozliczają się rachunkami lub notami obciążeniowymi z dołączonym każdorazowo wykazem dzieci dożywianych w danym miesiącu.

 

W roku 2003 na dożywianie wydatkowana została kwota 136.000 zł. Z powyższych środków przekazano:

1. Zespołowi Szkół Publicznych w Sławoborzu – 113.441,50 zł

2. Szkole Podstawowej w Mysłowicach – 12.025,00 zł

3. Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Sławoborzu – 5.543,50 zł

4. Barowi „Smakosz” w Świdwinie – 4.990,00 zł

RAZEM – 136.000.00 zł

 

Średni koszt jednego posiłku wyniósł 2,07 zł.

 

Środki na dożywianie dzieci pochodziły:

- z budżetu Wojewody – 86.600 zł

- z budżetu Gminy – 49.400 zł

RAZEM – 136.000 zł

 

Udział dotacji w ogólnie wydatkowanej kwocie wyniósł 63,7%. Urząd Gminy spełnił warunek zawarty w § 2 ust. 2 porozumienia. Dane ujęte w dziale A i B informacji o dożywianiu uczniów w okresie od stycznia do grudnia 2003 r. zgodne są z ewidencją księgową oraz sprawozdaniami Rb. 27 S z wykonania planów dochodów za 2003 r. oraz Rb. 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2003 r.

W trakcie kontroli zbadano 8 decyzji o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci

Nr 20120 – 96/21 – 2/03 – 134 z dnia 19.09.2003 r.

Nr 20119 – 96/21 – 2/03 – 133 z dnia 19.09.2003 r.

Nr 20118 – 96/21 – 2/03 – 132 z dnia 09.09.2003 r.

Nr 20117 – 96/21 – 2/03 – 131 z dnia 09.09.2003 r.

Nr 18514 – 96/16 – 16/03 – 6 z dnia 12.02. 2003 r.

Nr 20128 – 96/18 – 10/03 – 112 z dnia 19.09.2003 r.

Nr 18434 – 96/10 – 9/03 – 32 z dnia 27.01.2003 r.

Nr 18435 – 96/10 – 9/03 – 33 z dnia 27.01.2003 r.

 

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 12/2003 z dnia 14 stycznia 2003 r. określone zostały planowane dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Zaplanowana w dziale 750 rozdział 75011 § 2350 kwota 6000 zł obejmuje opłaty za wydane dowody osobiste.

 

Na podstawie dokumentów źródłowych i ewidencji księgowej stwierdzono, że uzyskane w 2003 r. dochody budżetu państwa stanowiły kwotę 8.584,80 zł z tego:

§ 2350 – opłaty za wydane dowody osobiste – 8.460,00 zł

§ 069 – opłaty za udostępnianie jednostkowych danych osobowych 124.80 zł

 

Plan dochodów zrealizowany został w 143,0%.

 

Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację zadań (Dz.U. Nr 12 poz. 113), pobrane dochody winny być odprowadzone w miesiącu dwukrotnie według stanu środków na:

- 10. dzień miesiąca w terminie do dnia 15 danego miesiąca

- 20. dzień miesiąca w terminie do dnia 25 danego miesiąca

 

W trakcie kontroli stwierdzono, że Urząd Gminy w Sławoborzu dokonywał wpłat na ogół terminowo i w prawidłowych wysokościach. Jedynie w kilku przypadkach nie dochowane zostały obowiązujące terminy i tak:

 

 1. Opłaty za dowody osobiste

 

- kwotę 240 zł uzyskaną na dzień 10 stycznia 2003 r. przekazano 16 stycznia 2003 r. – opóźnienie jeden dzień

- kwotę 660 zł uzyskaną na dzień 10 października 2003 r. przekazano w dwóch transach:

14.01.2004 r. – 330 zł – opóźnienie 91 dni

16.04.2004 r. – 330 zł – opóźnienie 184 dni

- kwotę 1080 zł uzyskaną na dzień 10 grudnia 2003 r. przekazano 31.12.2003 r. – opóźnienie 16 dni

- kwotę 210 zł uzyskaną na dzień 20 grudnia 2003 r. przekazano 30.12.2003 r. – opóźnienie 1 dzień (termin przekazania 29.12.2003 r.)

- saldo roku 2003 w kwocie 240 zł przekazano 16 kwietnia 2004 r. – opóźnienie 98 dni.

 

 1. Opłaty za udostępnienie jednostkom danych osobowych

 

Wpłaty na dzień:

- 10 stycznia 2003 r. – 30,40 zł

20 lutego 2003 r. – 32,00 zł

10 marca 2003 r. – 32,00 zł

przekazano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w dniu 23 kwietnia 2003 r. (94,40 zł)

 

Opóźnienia wynosiły odpowiednio: 98, 57 i 37 dni.

 

Terminowość przekazywania dochodów budżetu państwa obrazuje załącznik Nr 4 protokołu kontroli.

 

Na dzień 31.12.2003 r. powstało saldo

W § 2350 – 900 zł

W § 069 – 30,40 zł – nadpłata środków

 

Kwota należności budżetu państwa przekazana została:

- dnia 14.01.2004 r. – 330 zł

- dnia 16.04.2003 r. – 540 zł (po potrąceniu nadpłaty z § 069)

 

Jednocześnie Urząd Gminy naliczył i przekazał odsetki z tytułu nieterminowego przekazywania dochodów budżetu państwa w wysokości 17.00 zł. Naliczona kwota odsetek zniżona została o 26,90 zł. Powyższa różnica zostanie przekazana do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w czasie trwania kontroli dnia 20.05.2004 r.

 

W sprawozdaniu Rb 27 ZZ nieprawidłowo wykazano dochody budżetu państwa uzyskane w 2003 r. powiększając kwoty we wszystkich kolumnach o salda roku 2002 w łącznej kwocie 60 zł z tego:

W § 2350 – 30 zł

W § 069 – 30,40 zł

 

Na wniosek kontrolującej dokonano korekty sprawozdania Rb. 27 ZZ i dnia 20.05.2004 r. przesłano do zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Sprawozdanie Rb. 27 ZZ za rok 2003 oraz jego korekta stanowią załączniki nr 5 i 6 do protokołu kontroli.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Przedstawicielowi kontrolowanej jednostki po zapoznaniu się z treścią protokołu przysługują następujące uprawnienia:

 1. przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu
 2. prawo odmowy podpisania protokołu – powinno być poprzedzone złożeniem pisemnym wyjaśnieniem przyczyn odmowy – nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, egzemplarzach których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

 

Wpisu do książki kontroli dokonano pod pozycją 1/2004.

 

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 

Nr 1 Rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w 2003 r.

Nr 2 Zestawienie kontrolowanych wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych

Nr 3 Zestawienie faktur za oświetlenie ulic za rok 2003

Nr 4 Terminowość przekazywania dochodów budżetu państwa w 2003 r.

Nr 5 Sprawozdanie Rb 27 ZZ na 2003 r.

Nr 6 Korekta sprawozdania Rb. 27 ZZ