Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół kontroli NIK 07.09.2005

 

PROTOKÓŁ KONTROLI

 

            Urzędu Gminy Sławoborze ul. Kolejowa 8 (kod 78 – 314) woj. zachodniopomorskie, Regon 330920759, zwanego w dalszej treści ,,Urzędem”.

 

            Wójtem Gminy jest od dnia 21 listopada 2002 r. Pan Oskar Smulski wybrany na to stanowisko w wyborach bezpośrednich w dniu 10.11.2002 r. (zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sławoborzu z dnia 11.11.2002 r.).

[Dowód: akta kontroli str. 3 – 6]

 

            Sekretarzem Gminy jest od dnia 30.03.1992 r. Pani Czesława Sobieraj (uchwała
nr XIX/84/92 z dnia 30 marca 1992 r.).

[Dowód: akta kontroli str. 7 – 8]

 

            Przedmiotem kontroli było wywiązywanie się Urzędu z obowiązku udostępniania informacji publicznej.

 

            Kontrolę przeprowadził Jan Filipowski – st. inspektor w Najwyższej Izbie Kontroli, Delegatura w Szczecinie na podstawie upoważnienia nr 049761 z dnia 22 lipca 2005 r.
w okresie od 26.07. do 07.09.2005 r. z przerwą w dniach 01.08. – 23.08.2005 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1 – 2]

 

            W dalszej części protokółu przywołano m. in.:

- ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 nr 112, poz. 1198) (zwanej ,,Ustawą”),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r.
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2002 r. nr 619, poz. 619) (zwanego ,,rozporządzeniem”).

 

W toku kontroli ustalono, co następuje:

 

1. Przygotowanie kadrowe i organizacyjne Urzędu do wypełniania zadań określonych ustawą o dostępie do informacji publicznej.

 

Na podstawie uchwały nr VIII/50/2003 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 23 lipca 2003 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego nr 72 poz. 1280 ogłoszono tekst Statutu Gminy Sławoborze.

 

            W statucie zawarto m. in.:

· postanowienia ogólne, ustrój Gminy Sławoborze, tryb pracy Wójta (§ 1),

· organizację wewnętrzną Rady Gminy, Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrola Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności (§ 11)

· Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw (§ 19).

[Dowód: akta kontroli str. 9 – 76]

 

            Zarządzeniem nr 1/2004 Wójta z dnia 8 stycznia 2004 r. nadano Urzędowi Regulamin Organizacyjny, w którym określono m. in.:

W § 1:

· zakres działania i zadania Urzędu,

· organizację Urzędu,

· zasady funkcjonowania Urzędu,

· zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie.

 

Urząd (§ 5) stanowi aparat pomocniczy Wójta. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:

· zadań własnych,

· zadań zleconych ustawowo,

· zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej,

· zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego.

W skład Urzędu (§ 7) wchodzą kierownictwo Urzędu (4 stanowiska) i 17 samodzielnych stanowisk pracy w tym:

· samodzielne stanowisko pracy ds. Biuletynu Informacji Publicznej.

· samodzielne stanowisko ds. budownictwa, inwestycji, dróg, oświetlenia ulic, zamówień publicznych i oczyszczalni ścieków,

· szczegółową strukturę organizacyjną (§ 8) przedstawia schemat organizacyjny, w tym jednostki organizacyjne Urzędu:

- Zespół Szkół Publicznych w Sławoborzu,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu.

            Na stanowisku ds. BIP (§ 32) prowadzone są wszystkie sprawy związane
z prawidłowym wykonywaniem zadań w zakresie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sławoborze, oraz składanie i kolportaż gazetki.

[Dowód: akta kontroli str. 77 – 88]

 

            Za przygotowanie i udostępnianie informacji publicznych w Urzędzie odpowiedzialny jest Pan Przemysław Bździuch nie będący pracownikiem Urzędu, z którym zawarto odpowiedni aneks w dniu 20.06.2003 r. do umowy zlecenia z dnia 18.12.2000 r.
W (§ 1) w ,,Obowiązkach informatyka Urzędu” dodany został pkt 5 w brzmieniu:

- prowadzenie wszystkich spraw związanych z BIP, zgodnie z ustawą z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198).

[Dowód: akta kontroli str. 89 – 90]

 

            Pracownicy Urzędu uczestniczyli w szkoleniach z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej, i tak:

- w dniu 28.11.2002 r. – 17 osób, stan zatrudnienia na dzień szkolenia wynosił ogółem
31 osób w tym pracowników merytorycznych Urzędu było 19 osób,

- w dniu 07.01.2004 r. – 14 osób, stan zatrudnienia na dzień szkolenia wynosił ogółem
32 osoby w tym pracowników merytorycznych było 20 osób.

[Dowód: akta kontroli str. 91 – 92]

 

2. Prowadzenie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

            2.1. Działania Urzędu w celu uruchomienia strony podmiotowej BIP.

a) Uruchomienie strony BIP jej aktualizację i prowadzenie w latach 2003 – 2005 (I półrocze), na podstawie porozumienia w sprawie prowadzenia BIP zawartego 1 sierpnia 2002 r. Urząd powierzył Zakładowi Elektronicznej Techniki Obliczeniowej sp. z o. o. w Koszalinie zwanego Przyjmującym.

[Dowód: akta kontroli str. 99 – 100, 467 – 470]

 

W złożonych wyjaśnieniach na podstawie jakich kryteriów wyłoniono wykonawcę prac związanych z BIP i czy Gmina otrzymała oferty nieodpłatnego jej prowadzenia
Pan Oskar Smulski –Wójt podał: ...,,ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. nr 112, poz.1198 ) nałożyła na jednostki administracji publicznej obowiązek utworzenia i udostępniania informacji oraz dokumentów zdefiniowanych jako informacje publiczne. Ustawa określiła jednocześnie przedmiot informacji publicznej oraz tryb i terminy wdrożenia urzędowego informatora teleinformatycznego zwanego Biuletynem Informacji Publicznej. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Koszalinie wychodząc na przeciw w/w ustawie i pomoc przy jej wdrożeniu, przy współpracy UM Świdwin, M i G Polanów oraz UG Mielno opracowała wzorcową bazę dokumentów i informacji, przedkładając ją urzędom gmin i miast.
ZETO Koszalin jako jedyny podmiot złożył taką ofertę. Gmina nie otrzymała ofert nieodpłatnego opracowania i prowadzenia BIP”.

[Dowód: akta kontroli str. 101 – 104]

 

            Koszty uruchomienia i prowadzenia strony BIP Urzędu w latach 2003 – 2005
(I – półrocze) bez kosztów zakupu sprzętu komputerowego i zatrudnienia personelu, przedstawiono w poniższej tabeli.

 

L.p.

Koszt prowadzenia BIP.

podstawa wnoszenia płatności

Data płatności

kwota

(w zł)

1

2

3

4

Rok 2002

1.

Porozumienie w sprawie prowadzenia BIP zawarte w dniu 01.08.2002 r. pomiędzy Urzędem a ZETO w Koszalinie

02.09.2002 r.

m-c 08/02 r.

122,00

2.

Porozumienie w sprawie prowadzenia BIP zawarte w dniu 01.08.2002 r. pomiędzy Urzędem a ZETO w Koszalinie

08.10.2002 r.

m-c 09/02 r.

122,00

3.

Porozumienie w sprawie prowadzenia BIP zawarte w dniu 01.08.2002 r. pomiędzy Urzędem a ZETO w Koszalinie

14.11.2002 r.

m-c 10/02 r.

122,00

4.

Porozumienie w sprawie prowadzenia BIP zawarte w dniu 01.08.2002 r. pomiędzy Urzędem a ZETO w Koszalinie

10.12.2002 r.

m-c 11/02 r..

122,00

5.

Porozumienie w sprawie prowadzenia BIP zawarte w dniu 01.08.2002 r. pomiędzy Urzędem a ZETO w Koszalinie

30.12.2002 r.

m-c 12/02 r.

122,00

Razem

610,00

Rok 2003

1.

Porozumienie w sprawie prowadzenia BIP zawarte w dniu 01.08.2002 r. pomiędzy Urzędem a ZETO w Koszalinie

12.02.2003 r.

m-c 01.03 r.

122,00

2.

Porozumienie w sprawie prowadzenia BIP zawarte w dniu 01.08.2002 r. pomiędzy Urzędem a ZETO w Koszalinie

12.03.2003 r.

m-c 02/03 r.

122,00

3.

Porozumienie w sprawie prowadzenia BIP zawarte w dniu 01.08.2002 r. pomiędzy Urzędem a ZETO w Koszalinie

23.04.2003 r.

m-c 03/03 r.

122,00

4.

Porozumienie w sprawie prowadzenia BIP zawarte w dniu 01.08.2002 r. pomiędzy Urzędem a ZETO w Koszalinie

13.05.2003 r.

m-c 04/03 r.

122,00

5.

Porozumienie w sprawie prowadzenia BIP zawarte w dniu 01.08.2002 r. pomiędzy Urzędem a ZETO w Koszalinie

13.06.2003 r.

m-c 05/03 r.

122,00

6.

Porozumienie w sprawie prowadzenia BIP zawarte w dniu 01.08.2002 r. pomiędzy Urzędem a ZETO w Koszalinie

14.07.2003 r.

m-c 06/03 r.

122,00

7.

Porozumienie w sprawie prowadzenia BIP zawarte w dniu 01.08.2002 r. pomiędzy Urzędem a ZETO w Koszalinie

BIP hosting

15.09.2003 r.

m-c 07/03 r.

244,00

8.

Porozumienie w sprawie prowadzenia BIP zawarte w dniu 01.08.2002 r. pomiędzy Urzędem a ZETO w Koszalinie

BIP hosting

19.09.2003 r.

m-c 08/03 r.

244,00

9.

Porozumienie w sprawie prowadzenia BIP zawarte w dniu 01.08.2002 r. pomiędzy Urzędem a ZETO w Koszalinie

BIP hosting

03.11.2003 r.

m-c 09/03 r.

244,00

10.

Porozumienie w sprawie prowadzenia BIP zawarte w dniu 01.08.2002 r. pomiędzy Urzędem a ZETO w Koszalinie

BIP hosting

14.11.2003 r.

m-c 10/03 r.

244,00

11.

Porozumienie w sprawie prowadzenia BIP zawarte w dniu 01.08.2002 r. pomiędzy Urzędem a ZETO w Koszalinie

BIP hosting

12.12.2003 r.

m-c 11/03 r.

244,00

Razem

1 952,00

Rok 2004

1.

Porozumienie w sprawie prowadzenia BIP zawarte w dniu 01.08.2002 r. pomiędzy Urzędem a ZETO w Koszalinie

BIP hosting

16.01.2004 r.

m-c-12/03 r.

244,00

2.

Porozumienie w sprawie prowadzenia BIP zawarte w dniu 01.08.2002 r. pomiędzy Urzędem a ZETO w Koszalinie

BIP hosting

09.03.2004 r.

m-c 01./04 r.

244,00

3.

Porozumienie w sprawie prowadzenia BIP zawarte w dniu 01.08.2002 r. pomiędzy Urzędem a ZETO w Koszalinie

BIP hosting

18.03.2004 r.

m-c 02/04 r.

244,00

4.

Porozumienie w sprawie prowadzenia BIP zawarte w dniu 01.08.2002 r. pomiędzy Urzędem a ZETO w Koszalinie

BIP hosting

16.04.2004 r.

m-c 03./04 r.

244,00

5.

Porozumienie w sprawie prowadzenia BIP zawarte w dniu 01.08.2002 r. pomiędzy Urzędem a ZETO w Koszalinie

BIP hosting

02.06.2004 r.

m-c 04/04 r.

244,00

6.

Porozumienie w sprawie prowadzenia BIP zawarte w dniu 01.08.2002 r. pomiędzy Urzędem a ZETO w Koszalinie

BIP hosting

17.06.2004 r.

m-c 05/04 r.

244,00

7.

Porozumienie w sprawie prowadzenia BIP zawarte w dniu 01.08.2002 r. pomiędzy Urzędem a ZETO w Koszalinie

BIP hosting

19.07.2004 r.

m-c 06/04 r.

244,00

8.

Porozumienie w sprawie prowadzenia BIP zawarte w dniu 01.08.2002 r. pomiędzy Urzędem a ZETO w Koszalinie

BIP hosting

06.08.2004 r.

m-c 07/04 r.

244,00

9.

Porozumienie w sprawie prowadzenia BIP zawarte w dniu 01.08.2002 r. pomiędzy Urzędem a ZETO w Koszalinie

BIP hosting

10.09.2004 r.

m-c 08/04 r.

244,00

10.

Porozumienie w sprawie prowadzenia BIP zawarte w dniu 01.08.2002 r. pomiędzy Urzędem a ZETO w Koszalinie

BIP hosting

11.10.2004 r.

m-c 09/04 r.

244,00

11.

Porozumienie w sprawie prowadzenia BIP zawarte w dniu 01.08.2002 r. pomiędzy Urzędem a ZETO w Koszalinie

BIP hosting

10.11.2004 r.

m-c 10/04 r.

244,00

12.

Porozumienie w sprawie prowadzenia BIP zawarte w dniu 01.08.2002 r. pomiędzy Urzędem a ZETO w Koszalinie

BIP hosting

14.12.2004 r.

m-c 11/04 r.

244,00

13.

Porozumienie w sprawie prowadzenia BIP zawarte w dniu 01.08.2002 r. pomiędzy Urzędem a ZETO w Koszalinie

BIP hosting

27.12.2004 r.

m-c 12/04 r.

244,00

Razem

3 172,00

Rok 2005 (I –półrocze)

1.

Porozumienie w sprawie prowadzenia BIP zawarte w dniu 01.08.2002 r. pomiędzy Urzędem a ZETO w Koszalinie

BIP hosting

07.02 2005 r.

m-c 01/05 r.

244,00

2.

Porozumienie w sprawie prowadzenia BIP zawarte w dniu 01.08.2002 r. pomiędzy Urzędem a ZETO w Koszalinie

BIP hosting

14.03.2005 r.

m-c 02/05 r.

244,00

3.

Porozumienie w sprawie prowadzenia BIP zawarte w dniu 01.08.2002 r. pomiędzy Urzędem a ZETO w Koszalinie

BIP hosting

11.04.2005 r.

m-c 03/05 r.

244,00

4.

Porozumienie w sprawie prowadzenia BIP zawarte w dniu 01.08.2002 r. pomiędzy Urzędem a ZETO w Koszalinie

BIP hosting

28.04.2005 r.

m-c 04/05 r.

244,00

5.

Porozumienie w sprawie prowadzenia BIP zawarte w dniu 01.08.2002 r. pomiędzy Urzędem a ZETO w Koszalinie

BIP hosting

08.06.2005 r.

m-c 05/05 r.

244,00

Razem

1 220,00

Ogółem koszty BIP w latach 2003 – 2005 (I – półrocze)

6 954,00

[Dowód: akta kontroli str. 105 – 142]

 

            Koszty uruchomienia i prowadzenia strony BIP poniesione przez Urząd w latach 2003 – 2005 (I – półrocze) były zgodne z podpisanym porozumieniem zawartym 1 sierpnia 2002 r. pomiędzy Urzędem a ZETO w Koszalinie.

[Dowód: akta kontroli str. 93 – 100]

 

b) Urząd przy udzielaniu zamówienia na wdrożenie BIP nie stosował przepisów ustawy
z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.

Porozumienie na założenie BIP z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
w Koszalinie określało m. in.:

- Przyjmujący (§1) przyjmuje do realizacji zadania związane z utworzeniem i prowadzeniem strony podmiotowej w zakresie Biuletynu Informacji Publicznej, a wynikającym z ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 nr 112, poz. 1198) (zwanej ,,Ustawą”) oraz rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2002 r. nr 619, poz. 619) (zwanego ,,rozporządzeniem”).

- do Przyjmującego należy opracowanie i utworzenie ogólnej strony podmiotowej BIP, która zawiera następujące elementy zgodne z Ustawą:

            · logo (znak graficzny) BIP,

            · imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e – mail osób redagujących podmiotowa stronę BIP,

            · instrukcję korzystania z podmiotowej strony BIP,

            · menu przedmiotowe BIP,

· rejestr zmian treści informacji publicznych zawartych na podmiotowych stronach BIP, za wskazaniem daty, od której te zmiany obowiązują,

              · informacja dotycząca sposobu dostępu do informacji publicznych będących
w posiadaniu podmiotu tworzącego stronę podmiotowa BIP, a nieudostępnionych
w BIP,

            · moduł wyszukujący,

            · informacje publiczne zawarte w BIP zorganizowane są w postaci baz danych,
a udostępnianie odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych.

- Ustawa wyznacza 3 terminy etapowania prac, załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia stanowi tabela zawierająca zakres informacji publicznej, jej zgodność z poszczególnymi artykułami ustawy oraz daty wejścia w życie poszczególnych etapów.

- w celu realizacji zadania do każdego etapu będą powołane zespoły składają się
z przedstawicieli wybranych spośród urzędów administracji samorządowej i przedstawicieli Przyjmującego celem opracowania standardów dokumentów dla poszczególnych etapów.

- każdy etap prac wyznaczony przez Ustawę wymaga szczegółowego harmonogramu prac (zadania, terminy, jednostki odpowiedzialne). Załącznikiem nr 2 do niniejszego porozumienia jest szczegółowy harmonogram prac dla etapu 1, którego termin końcowy Ustawa wyznacza na 01.07.2003 r.

- każdy etap zostanie zakończony spotkaniem podsumowującym dany etap i ustalającym szczegółowy harmonogram i kosztorys prac następnego etapu.

- przyjmujący zobowiązuje się do instalacji i utrzymania serwera przeznaczonego do założenia BIP, przy czym Przyjmujący gwarantuje spełnienie wszelkich warunków zawartości, jakości i bezpieczeństwa wynikających z Ustawy i rozporządzenia w tym podstawowych standardów zabezpieczeń:

            · utrzymywania strony podmiotowej BIP na serwerze dedykowanym wyłącznie dla BIP,

              · zapewnienie ochrony dostępu poprzez identyfikator i hasło określające uprawnienia do zmian na stronie podmiotowej BIP,

            · ochrona serwera strony podmiotowej BIP przez moduł bezpieczeństwa (firewall),

              · utrzymywanie serwera zastępczego umożliwiającego przejecie pracy w przypadku awarii serwera podstawowego.

- do przyjmującego należy ponadto:

            · opracowanie struktury docelowej strony podmiotowej i bazy danych BIP dla poszczególnych etapów,

· oprogramowanie aktualizatora danych systemu BIP dla poszczególnych etapów,

              · szkolenie przedstawicieli Powierzającego w zakresie systemu BIP dla poszczególnych etapów,

            · wdrożenie systemu on – line dla poszczególnych etapów.

Od momentu uruchomienia (§2) strony podmiotowej BIP na serwerze Przyjmującego, Przyjmujący zobowiązuje się do:

· utrzymywania i nadzoru nad serwerami oraz serwisem BIP on – line, gwarantując pełną, nieprzerwaną 24 godzinną dostępność do tej strony,

· aktualizacji, modyfikacji i serwisu systemu BIP w zakresie określonym Ustawą.

Powierzający zobowiązuje (§3) się do comiesięcznego wnoszenia płatności związanych
z realizacją zadania w zakresie strony podmiotowej BIP. Opłaty miesięczne za I etap
(prace przygotowawcze, oprogramowanie i uruchomienie) do 30.03.2003 r. wynosiła
100, 00 zł plus VAT, za I etap od 01.04.2003 r. comiesięczne opłaty (hosting i zarządzanie systemem BIP, licencja na użytkowanie systemu BIP) wynosiły 200,00 plus VAT.

Porozumienie zawarte zostało na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia (§4).

Porozumienie oraz załączniki do umowy w imieniu Powierzającego podpisał Wójt Gminy
a za Przyjmującego Prezes Zarządu ZETO w Koszalinie.

[Dowód: akta kontroli str. 93 – 100]

 

            Na pytanie na podstawie jakich dokumentów dokonano odbioru końcowego platformy internetowej BIP Pani Czesława Sobieraj – Sekretarz odpowiedziała: ,,Urząd Gminy zawarł porozumienie z ZETO Koszalin na utworzenie strony internetowej BIP. Umowa została podpisana z dniem 1 sierpnia 2002 roku. Wykonanie zadań zawartych w Umowie ustalono na podstawie stanu rzeczywistego, tj. istniejącej strony BIP dla Gminy Sławoborze”.

[Dowód: akta kontroli str. 143 – 146]

 

c) w związku z podjętymi przez Urząd działaniami w celu uruchomienia strony BIP, Urząd prowadził w tym zakresie rozpoznanie w sąsiednich Gminach mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania.

[Dowód: akta kontroli str. 471 - 472]

 

Rozeznanie Urzędu o działaniach innych podmiotów (gmin, powiatów) w sprawie uruchomienia stron internetowych BIP Pan Oskar Smulski – Wójt określił następująco: ,,przed przyjęciem oferty utworzenia BIP przez Firmę ZETO Koszalin, Urząd kontaktował się z ościennymi gminami i miastami czy dysponują informacjami na temat innych podmiotów realizujących ww. zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z uzyskanych informacji wynikało, że wszystkie jednostki administracji zlecają wykonanie informatora teleinformatycznego firmie ZETO Koszalin, która jak wynika z naszych informacji, do chwili obecnej utworzyła BIP dla 11 starostw, 50 urzędów miast i gmin, 339 BIP dla innych jednostek oraz dla 79 urzędów pracy”.

[Dowód: akta kontroli str. 101 – 104]

 

            2.2. Utworzenie BIP, spełnianie wymogów art. 8 ust. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej i standardów określonych w rozporządzeniu.

a) strona internetowa BIP Urzędu została uruchomiona przez Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Koszalinie w dniu 21.05.2003 r. i jest prowadzona na serwerze ww. zakładu. Adres internetowy strony http://ug.slawoborze.ibip.pl, e – mail: ug@slawoborze.pl.
(art. 26 w zw. z art. 8 ust.3 ustawy).

[Dowód: akta kontroli str. 147 – 150]

 

 

b) informacje BIP oznaczone są danymi dotyczącymi:

- podmiotu, który wytworzył informację,

- tożsamości osoby autora dokumentu, która wytworzyła informacje i odpowiada za jej treść
a także ją modyfikuje,

- oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępniania,

- możliwość identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji (art. 8 ust 6 ustawy).

[Dowód: akta str. 147]

 

c) analiza strony podmiotowej, na dzień 25.08.2005 r., BIP Urzędu w odniesieniu do spełniania standardów określonych w §§ 9 –12 rozporządzenia wykazała m in.:

- BIP Urzędu został utworzony na odrębnej stronie www, adres http://ug.slawoborze.ibip.pl/public/,

- Urząd posiadał własny internetowy serwis informacyjny (na podstawie zawartego porozumienia korzysta z serwera ZETO w Koszalinie), zarówno strona główna Urzędu jak
i podmiotowa posiada odnośniki umożliwiające powrót do ww. stron,

- strona podmiotowa nie zawiera reklam i innych treści o charakterze komercyjnym.

[Dowód: akta kontroli str. 147 – 149]

 

d) spełnienie wymogów §§ 13 –15 rozporządzenia dotyczące zakresu i trybu przekazywania niezbędnych informacji do zamieszczenia na stronie głównej BIP. Urząd posiada stronę główną BIP www.bip.gov.pl, pod adresem internetowym www.ug.slawoborze.ibip.pl. Ustalenie daty uruchomienia strony głównej w wyniku jej przeglądanie nie było możliwe.

[Dowód: akta kontroli str. 151 – 152, 161 – 164]

 

            W złożonych wyjaśnieniach w jaki sposób spełnione są wymogi §§ 13 – 15 rozporządzenia MSWiA z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie BIP dotyczące zakresu i trybu przekazywania informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP,
a w szczególności - powiadamiania redaktora strony głównej BIP o adresie URL, utworzonej przez siebie strony Biuletynu, o nazwie podmiotu oraz liczbie odwiedzin, zmianach treści informacji przekazanych do zamieszczenia na stronie głównej Pan Przemysław Bździuch – Informatyk podał .,,redaktor strony głównej BIP został powiadomiony o utworzeniu strony BIP Urzędu Gminy Sławoborze. Wysłane zostało zeskanowane pismo, w którym był podany adres Urzędu Gminy Sławoborze, telefony, adres emaliowy urzędu, adres URL strony oraz nazwisko redaktora strony. Adres BIP UG Sławoborze jest wpisany na stronie głównej.
W wyniku awarii komputera ww. pismo w formie elektronicznej zostało utracone. Dokumentem, który potwierdza przekazanie niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP, a w szczególności:

- powiadamiania redaktora strony głównej BIP o adresie URL, utworzonej przez siebie strony Biuletynu, o nazwie podmiotu oraz liczbie odwiedzin,

- zmianach treści informacji przekazanych do zamieszczenia na stronie głównej, jest istnienie strony głównej BIP Urzędu”.

[Dowód: akta kontroli str. 155]

 

e) za przygotowanie i udostępnianie informacji publicznych w Urzędzie odpowiedzialny był informatyk zatrudniony przez Urząd na podstawie umowy – zlecenia (co zostało opisane na str. 2 wrs 24 - 30 niniejszego protokołu), który jako jedyny posiada możliwość dokonywania zmian w treści BIP. Dane dostępu zostały przesłane informatykowi przez K.J <ramzes@zeto. koszalin.pl> w dniu 27.12.2002 r.

[Dowód: akta kontroli str. 473 - 474]

 

Dziennik zmian w treści prowadzony był automatycznie w BIP - ,,Rejestr zmian”. Analiza stron BIP kreatora, zawartości (katalog plików, sprawy), administratora (konfiguracji CMS, uprawnień) i kontroli (statystyki stron, logowanie zdarzeń) wykazała, iż administrator codziennie dokonywał kontroli dzienników zmian treści. Serwer, na którym na którym hoastaowana jest strona podmiotowa Urzędu, w wyniku zawartego porozumienia (str. 5 i 8 niniejszego protokółu) zainstalowany jest w Zakładzie Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Koszalinie i chroniony jest w trojaki sposób:

- ochrona fizyczna i monitoring pomieszczenia,

- ochrona zasilania (wydzielona sieć elektryczna),

- odseparowana sieć logiczna chroniona przez fizyczny moduł bezpieczeństwa (firewall). Codziennie wykonywane są dwie kopie bezpieczeństwa; na inny dysk i na nośnik zewnętrzny (tasiemkę). Kopie przechowywane są przez okres dwóch tygodni.

[Dowód: akta kontroli str. 165 – 176, 151 – 152, 153 - 160]

 

f) analiza treści strony podmiotowej BIP Urzędu w dniu 25.08.2005 r. wykazała, iż stronę odwiedziło 7887 osób, taką informacją dysponują zarówno Urząd jak i internauta. Statystyki odwiedzin dotyczą jedynie ogólnej liczby osób (licznik), nie jest możliwe ustalenie liczby odwiedzin na poszczególnych podstronach lub w określone dni tygodnia, miesiące.

[Dowód: akta kontroli str. 147 – 150, 153 - 160]

 

W wyjaśnieniach na okoliczność czy Urząd dysponuje danymi ile osób odwiedziło stronę BIP. Czy statystyki odwiedzin dotyczą ogólnej liczby osób, czy umożliwiają także ustalenie liczby odwiedzin na poszczególnych stronach Pan Przemysław Bździuk – Informatyk – podał: ,,Urząd i internauta dysponują informacjami o ilości wejść na stronę (od początku istnienia serwisu – 7727, w tym roku 6.757). System nie umożliwia uzyskania informacji o odwiedzinach poszczególnych stron BIP”.

[Dowód: akta kontroli str. 157]

 

            2.3. Spełnianie wymogów ustawowych dotyczących zawartości BIP.

a) analiza strony podmiotowej BIP oraz podstron tematycznych wykazała, iż zamieszono na nich:

· kierownictwo Urzędu

            - Wójt

            - Sekretarz

            - Kierownik USC

            - Skarbnik

            - Z-ca Wójta

[Dowód: akta kontroli str. 475 – 478]

 

· statut Gminy

[Dowód: akta kontroli str. 479 – 482]

 

· statuty jednostek pomocniczych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu posiada własny BIP – adres //gops.slawoborze.ibip.pl/public/,

· regulamin organizacyjny Urzędu,

· dane teleadresowe urzędu i kierownictwa Urzędu dostępne po rozszerzeniu podstrony
BIP – kierownictwo Urzędu ( art. 8 ust 3 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 2 lit a-d). Informacje zamieszczono 21.05.2003 r.

· nowości z Gminy,

· współpraca z zagranicą,

· obwieszczenia,

· przetargi,

- podstrony BIP zawierały rozszerzenia informacji podstawowych zawartych na stronie podmiotu i skierowanie na strony tematyczne.

[Dowód: akta kontroli str. 177 – 184]

 

b) w zakresie dostępu do informacji o projektowaniu aktów normatywnych, informacji
o programach zadań publicznych, sposobie realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań BIP (adres prawo lokalne) nie zawierał (art. 8 ust. 3 w zw. z art. 6 ust 1 ustawy):

· programów:

- ochrony środowiska, program na dzień zakończenia kontroli NIK w opracowaniu,

[Dowód: akta kontroli str. 189]

- gospodarki odpadami – opracowano program na podstawie zlecenia Gminy na jego wykonanie, protokół odbioru zlecenia z dnia 05.07.2005 r. Program przekazano Radzie Gminy, na dzień zakończenia kontroli NIK, Rada Gminy nie uchwaliła ww. programu,

[Dowód: akta kontroli str. 191]

- współpracy z organizacjami pozarządowymi, roczny program współpracy na 2005 r. Rada Gminy uchwaliła 3 lutego 2005 r. (uchwała nr XXIII/135/2005),

Dowód: akta kontroli str. 193 – 198]

- profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwałą nr XXVII/154/2005 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 kwietnia 2005 r. przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych.

[Dowód: akta kontroli str. 199 – 208]

 

            Przycisk BIP Ochrona Środowiska Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne i Budownictwo nie zawierał w treści powyższych programów pomimo, że dwa z nich zostały uchwalone przez Radę Gminy.

[Dowód: akta kontroli str. 209]

 

            W powyższej sprawie Pani Czesława Sobieraj wyjaśniła: ,,

- Program ochrony środowiska.

W budżecie gminy na 2005 rok Rada Gminy uchwaliła środki na wykonanie planu ochrony środowiska. Do końca października br. zostanie opracowany omawiany plan
i przekazany pod obrady Rady Gminy.

- Program gospodarki odpadami.

W dniu 5 lipca 2005 roku została podpisana umowa z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Agentów Zawodowych „Bez ryzyka” z Koszalina na wykonanie dzieła
w postaci „ Planu gospodarki odpadami”. Protokołem z dnia  08.08.2005r. Urząd przyjął powyższy plan, który zostanie przekazany Radzie Gminy pod obrady. /dowód: protokół odbioru/.

- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Uchwałą Nr XXIII/135/2005 z dnia 03 lutego 2005 roku Rada Gminy w Sławoborzu przyjęła roczny program współpracy Gminy Sławoborze z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. /dowód: Uchwała Nr XXIII/135/2005r/

- Program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

Uchwałą Nr XXVII/154/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 roku Rada Gminy
w Sławoborzu przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Sławoborze. /dowód: Uchwała Nr XXVII/154/2005r./”.

[Dowód: akta kontroli str. 185 – 208]

 

BIP zawierał natomiast pod przyciskami :

· statut – utworzenie elementu menu 30.03.2004 r.

[Dowód: akta kontroli str. 479]]

 

· prawo miejscowe

            - uchwalenie statutu uchwała nr VIII/53/2003 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 23.lipca 2003 r. utworzenie dokumentu 30.03.2004 r.

            - projekty budżetu gminy wraz ze zmianami, m.in. dokumenty utworzone,

            - uchwalenie budżetu na 2004 r. dokument utworzony 25.03.2005 r.

            - uchwała w sprawie zmian w budżecie dokument utworzony 28.04.2005 r.

            - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 r. dokument utworzony 12.04.2005 r.

- uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004r. dokument utworzony 28.04.2005 r.

- uchwalenie budżetu na 2005 r. dokument utworzony 18.03.2005 r.

 

· strategię rozwoju Gminy, (adres na stronie podmiotowej – planowanie i zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo):

            - opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym

            - wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych

            - wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

            - udostępnienie do wglądu planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego

- przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokument utworzony 25.03.2005 r.

[Dowód: akta kontroli str. 209 – 274]

 

c) organizację Urzędu, jednostek pomocniczych, sposób stanowienia aktów prawnych, sposób przyjmowania i załatwiania spraw, prowadzenie rejestrów, ewidencji, archiwów, sposoby
i zasady udostępniania informacji w nich zawartych (art.8 ust. 1 pkt 6 ustawy)
w tym:

· informacje o organizacji (opisano w pkt 2.3. a niniejszego protokółu),

· poradnik petenta (jak to załatwić)

            - dowody osobiste

            - działalność gospodarcza

            - gospodarka komunalna

            - inne

            - małżeństwa, narodziny, zgony

            - meldunki

            - mieszkania

            - nieruchomości

            - ochrona środowiska

            - planowanie i zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo

Analiza, w dniu 01.09.2005 r., adresu poradnik petenta (jak to załatwić) wykazała,
 że na podstronach zamieszczono informacje dotyczące dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy, miejsca składania dokumentów, opłat, podstawy prawne. BIP zawierał również wzory druków i wniosków o wydanie stosownych decyzji.

[Dowód: akta kontroli str. 215,243, 483 – 488]

 

d) Urząd nie publikował w BIP w formie zestawień załatwionych skarg, wniosków, decyzji administracyjnych wydawanych w I i w II instancji, skierowanych skarg do sądów administracyjnych.

Pod przyciskiem ,,Załatwianie spraw” BIP zawierał: wzory wniosków i dokumentów przeznaczonych dla potencjalnych wnioskodawców.

 

e) BIP nie zawierał informacji wymaganych w świetle postanowień art. 8 ust. 3 w zw. z art. 6 ust 1 pkt 4 ustawy dotyczących kontroli dokonywanych przez Urząd i komisję rewizyjną,
co potwierdził w wyjaśnieniach Pan Przemysław Bździuch – Informatyk.

[Dowód: akta kontroli str. 153 – 160]

 

W latach 2003 – 2005 I półrocze w Urzędzie przeprowadzono 5 kontroli i tak:

- Wojewoda Zachodniopomorski – kontrola samodzielnego stanowiska ds. inwestycji
i budownictwa i skarbnika urzędu,

- Wojewoda Zachodniopomorski – prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przyznanej Gminie w 2003 r. na zadania własne i zlecone oraz realizacja dochodów budżetu państwa,

- RIO – kontrola kompleksowa gospodarki finansowej,

- RIO – kontrola doraźna – finansowa inwestycji ,,Modernizacja urządzeń oczyszczalni ścieków w Sławoborzu”,

- Wojewoda Zachodniopomorski – nadzór nad wydawaniem dowodów osobistych, zgodność rejestru wyborców z baza ewidencyjną, nadzór nad USC.

 

Na stronie BIP Dane Publiczne, przycisk Kontrole zamieszczono protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez RIO w zakresie gospodarki finansowej przeprowadzonej w dniach 14.06. – 01.10. 2004 r.

[Dowód: akta kontroli str. 275 – 278]

 

            W złożonych wyjaśnieniach dlaczego tylko kontrola kompleksowa RIO została wprowadzona do BIP Pani Czesława Sobieraj – Sekretarz podała:

,,Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) nakłada na jednostki administracji publicznej obowiązek umieszczania na stronie BIP dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją realizujących .Obowiązek ten istnieje od stycznia 2004 roku. W/w okresie
w Urzędzie przeprowadzono 4 kontrole zewnętrzne.

a/ Wojewoda Zachodniopomorski – prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przyznanej gminie w roku 2003 na zadania własne i zlecone oraz realizacja dochodów budżetu państwa – przeprowadzona w dniu 05.05.2004 roku. Protokół kontroli nie został umieszczony na stronie teleinformatycznej Urzędu gdyż zasugerowałam się brakiem zaleceń pokontrolnych.

b/ Regionalna Izba Obrachunkowa – kontrola kompleksowa gospodarki finansowej – przeprowadzona w dniach 14.06.- 01.10.2004r. Protokół z kontroli został umieszczony na stronie teleinformatycznej BIP gminy.

c/ Regionalna Izba Obrachunkowa – kontrola doraźna – finansowanie inwestycji „Modernizacja urządzeń oczyszczalni ścieków w Sławoborzu” – przeprowadzona
w dniach 14 – 21.04. 2005r. Jednym z powodów nie umieszczenia protokołu na stronie BIP urzędu był fakt złożenia do RIO zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych. Rozstrzygnięcie odwołania nastąpiło 11 lipca br. Od tej daty przebywałam na zwolnieniu lekarskim, a następnie na urlopie wypoczynkowym. Dlatego też nie przekazałam osobie odpowiedzialnej za wprowadzanie dokumentów do BIP powyższego protokołu.

d/ Wojewoda Zachodniopomorski – nadzór nad wydawaniem dowodów osobistych – przeprowadzona w dniach 23.06.2005r. Protokół nie zawierał zaleceń pokontrolnych a Gmina otrzymała go 21 lipca 2005r. W tym czasie przebywałam na urlopie wypoczynkowym i nie przekazałam go na stanowisko ds. BIP. Oświadczam,
że protokoły pokontrolne, które nie zostały umieszczone na stronie teleinformatycznej BIP, zostaną tam wprowadzone jeszcze w czasie przeprowadzania kontroli NIK”.

[Dowód: akta kontroli str. 279 – 282]

 

            Na dzień zakończenia kontroli, na stronie BIP kontrole nie zaistniały nowe informacje odnośnie przeprowadzonych w Urzędzie kontroli, istnieje tylko zapis o kontroli przeprowadzonej przez RIO.

[Dowód: akta kontroli str. 282a]

 

f) w zakresie częstotliwości publikowania w BIP sprawozdań z działalności Rady i organu wykonawczego Gminy Pan Przemysław Bździuch podał, że Rada Gminy i organ wykonawczy nie sporządza takich dokumentów w związku z czym nie było możliwości zamieszczenia tych informacji w BIP.

[Dowód: akta kontroli str. 153 – 160]

 

g) strona główna BIP posiadała zamieszczoną informację o sposobie dostępu do informacji nieudostępnionych w Biuletynie.

[Dowód: akta kontroli str. 147 – 150, 153 – 160]

 

h) strona podmiotowa BIP miała charakter statyczny, oparty na formacie HTM, w której są zamieszczane informacje, przygotowywane przez pracowników Urzędu.

[Dowód: akta kontroli str. 160]

 

Wyjaśnienie dotyczące wprowadzanych zmian informacji w BIP w 2005 r. złożył administrator strony BIP Urzędu Pan Przemysław Bździuch, ...,,informacje do BIP wprowadzane były sukcesywnie od miesiąca maja 2003 r. W związku z powiększaniem się objętości informacji BIP Urzędu jak i ułatwieniem dostępu do nich i precyzyjnym określeniem ich zawartości, na początku 2005 r. podjąłem czynności modernizacji stron BIP Urzędu,
co aktualnie całkowicie uniemożliwia (przy ich przeglądaniu) możliwość określenia pierwotnej daty wprowadzenia do BIP wymaganych ustawą dokumentów, które zostały wprowadzone do BIP w wymaganych ustawą terminach.. Jednakże, utworzenie strony głównej i podmiotowej BIP, jej datowanie, można wchodząc na stronę BIP Urzędu każdorazowo ustalić”.

[Dowód: akta kontroli str. 153 – 160]

 

Aktualność danych na stronie BIP, wymaganych po 1 VII 2003 r.

 

Okres*

Wprowadzanie do BIP danych, podlegających publikacji od 1 lipca 2003 r., wg art. 6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (w pełni, w części, brak):

pkt 2

lit. a-c

pkt 2 lit. d

pkt 2 lit f

pkt 3

lit a i d

pkt 3 lit. b

pkt 3 lit. c

pkt 3 lit. f

Uwagi**

2003

(II poł.)

w pełni

w pełni

w pełni

w pełni

w pełni

w pełni

brak

-

2005

(I poł.)

w pełni

w pełni

w pełni

w pełni

w pełni

w pełni

brak

-

 

            Strona internetowa BIP nie zawierała informacji o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

[Dowód: akta kontroli str. 283 – 284]

 

Aktualność danych na stronie BIP, wymaganych po 1 I 2004 r.

 

Okres*

Wprowadzanie do BIP danych, podlegających publikacji od 1 stycznia 2004 r., wg art. 6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (w pełni, w części, brak):

pkt 1 lit. a-b

pkt 1 lit. c

pkt 3 lit e

pkt 4 lit a

pkt 4 lit. c

pkt 4 lit. d

Uwagi**

2004

w pełni

w pełni

w pełni

w części

brak

w pełni

-

2005

(I poł.)

w pełni

w pełni

w pełni

brak

brak

w pełni

-

[Dowód: akta kontroli str. 285 – 286]

 

Aktualność danych na stronie BIP, wymaganych po 1 I 2005 r.

 

Okres*

Wprowadzanie do BIP danych, podlegających publikacji od 1 lipca 2003 r., wg art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (w pełni, w części, brak):

lit. a

lit. b

lit. c

lit. d

lit. e

lit. f

lit. g

lit. h

Uwagi*

2005

I poł

nie dotyczy

nie dotyczy

w pełni

w pełni

w pełni

w pełni

nie dotyczy

w pełni

-

[Dowód: akta kontroli str. 287 - 288]

 

Na stronie podmiotowej BIP podano informacje o adresach internetowych i numerach telefonów jednostek organizacyjnych. Sposób korzystania z BIP zawarto pod przyciskiem ,,pomoc”.

[Dowód: akta kontroli str. 147, 289 – 292]

 

            Na stronie BIP ,,Komórki organizacyjne” zamieszczono wykaz komórek organizacyjnych i członków Zarządu do których interesant powinien skierować zapytania:

- insp. ds. budownictwa, inwestycji, zamówień publicznych, dróg, oświetlenia ulic, oczyszczalni ścieków,

- insp. ds. gospodarki gruntami, mienia komunalnego, rolnictwa, melioracji i wycinki drzew,

- insp. ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej oraz księgowości podatkowej,

- insp. ds. handlu, obrony cywilnej, wojska i spraw kadrowych pracowników interwencyjnych i publicznych,

- insp. ds. kultury, sportu , turystyki, promocji gminy i oświaty,

- insp. ds. obsługi księgowej ,,Woda” i windykacji należności za wodę i ścieki,

- insp. ds. obsługi księgowej\\

- insp. ds. obsługi księgowej\\\\

- insp. ds. obsługi rady i komisji rady,

- insp. ds. organizacji prac interwencyjnych, publicznych, kanalizacji, cmentarzy, wysypiska śmieci,

- insp. ds. płac i rozliczeń,

- insp. ds. wymiaru podatku i opłat,

- Kierownik USC (ewidencja ludności),

- Wójt Gminy,

- Zastępca Wójta Gminy,

Wszystkie komórki gminy posiadały adres e-mail: ug@slawoborze.pl.

[Dowód: akta kontroli str. 245, 147]

 

            2.4. Publikacja oświadczeń wymaganych ustawą o samorządzie gminnym.

 

            Do złożenia oświadczeń majątkowych zobowiązane były w Urzędzie 22 osoby wydające decyzje administracyjne, i tak:

- 15 radnych Gminy,

- 5 pracowników Urzędu,

- 2 kierowników jednostek organizacyjnych.

W latach 2003 – 2005 I półrocze skład osobowy stanowisk nie ulegał zmianie. Wszystkie ww. osoby złożyły wymagane oświadczenia majątkowe.

Formularze oświadczeń majątkowych za rok 2002, 2003 i 2004 umieszczono
w plikach na stronie BIP przycisk ,,Oświadczenia majątkowe”.

 

Publikowanie oświadczeń pracowników i radnych samorządowych na stronie BIP.

 

Okres

Rodzaje oświadczeń

Zamieszczenie w BIP (w pełni, częściowo, brak)

Radni

Zarząd (Wójt)

Pracownicy urzędu

Kierownicy jednostek

2003 r.

II poł.

majątkowe

W pełni

W pełni

W pełni

W pełni

o działalności osób najbliższych

W pełni

W pełni

W pełni

W pełni

informacja o zatrudnieniu osób najbliższych

W pełni

W pełni

W pełni

W pełni

2004 r.

majątkowe

W pełni

W pełni

W pełni

W pełni

o działalności osób najbliższych

W pełni

W pełni

W pełni

W pełni

informacja o zatrudnieniu osób najbliższych

W pełni

W pełni

W pełni

W pełni

2005 r.

I poł.

majątkowe

W pełni

W pełni

W pełni

W pełni

o działalności osób najbliższych

W pełni

W pełni

W pełni

W pełni

informacja o zatrudnieniu osób najbliższych

W pełni

W pełni

W pełni

W pełni

[Dowód: akta kontroli str. 291 – 292]

 

 

Oświadczenia majątkowe za 2002 r.

L.p.

Imię i nazwisko

Rodzaj oświadczenia

Pełniona w Gminie funkcja

Data złożenia oświadczenia

1

2

3

4

5

1.

Czesław Papiewski

majątkowe

radny

15.04.2003 r.

2.

Jerzy Radzewicz

majątkowe

radny

29.03.2003r.

3.

Halina Michalak

majątkowe

radna

19.05.2003 r.

4.

Waldemar Jeznach

majątkowe

radny

14.04.2003 r.

5.

Krzysztof Dudek

majątkowe

radny

23.04.2003 r.

6.

Zbigniew Śmigasiewicz

majątkowe

radny

19.04.2003 r.

7.

Mirosław Ziemiński

majątkowe

radny

15.04.2003 r.

8.

Leon Książek

majątkowe

radny

30.03.2003 r.

9.

Marek Kuźma

majątkowe

radny

30.05.2003 r.

10.

Waldemar Łuc

majątkowe

radny

29.04.2003 r.

11.

Jerzy Gajewski

majątkowe

radny

30.04.2003 r.

12.

Jerzy Krzywiec

majątkowe

radny

30.04.2003 r.

13.

Waldemar Grzelak

majątkowe

radny

15.04.2003 r.

14.

Tadeusz Storczyk

majątkowe

radny

28.04.2003 r.

15.

Jadwiga Nowakowska

majątkowe

radna

29.04.2003 r.

16.

Ryszard Rozwadowski

majątkowe

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych

30.04.2003 r.

17.

Czesława Sobieraj

majątkowe

Sekretarz Gminy

30.04.2003 r.

18.

Oskar Smulski

majątkowe

Wójt Gminy

10.05.2003 r.

19.

Henryk Kowalczyk

majątkowe

Z-ca Wójta

07.03.2003 r.

20.

Maria Wróbel

majątkowe

Skarbnik Gminy

30.04.2003 r.

21.

Bogusława Zajączkowska

majątkowe

Kierownik USC

30.04.2003 r.

22.

Grażyna Zakonek

majątkowe

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej

14.03.2003 r.

 

Oświadczenia majątkowe za 2003 r.

L.p.

Imię i nazwisko

Rodzaj oświadczenia

Pełniona w Gminie funkcja

Data złożenia oświadczenia

1

2

3

4

5

1.

Czesław Papiewski

majątkowe

radny

14.04.2004 r.

2.

Jerzy Radzewicz

majątkowe

radny

07.04.2004 r.

3.

Halina Michalak

majątkowe

radna

22.04.2004 r.

19.08.2004 r. – korekta

4.

Waldemar Jeznach

majątkowe

radny

27.02.2004 r.

5.

Krzysztof Dudek

majątkowe

radny

30.04.2004 r.

6.

Zbigniew Śmigasiewicz

majątkowe

radny

29.04.2004 r.

18.08.2004 r. – korekta

7.

Mirosław Ziemiński

majątkowe

radny

29.04.2004 r.

23.08.2004 – korekta

8.

Leon Książek

majątkowe

radny

15.04.2004 r.

9.

Marek Kuźma

majątkowe

radny

20.05.2004 r.

10.

Waldemar Łuc

majątkowe

radny

27.04.2004 r.

11.

Jerzy Gajewski

majątkowe

radny

30.04.2004 r.

12.

Jerzy Krzywiec

majątkowe

radny

30.04.2004 r.

13.

Waldemar Grzelak

majątkowe

radny

21.04.2004 r.

19.08.2004 r. – korekta

14.

Tadeusz Storczyk

majątkowe

radny

25.04.2004 r.

11.08.2004 r. – korekta

15.

Jadwiga Nowakowska

majątkowe

radna

29.04.2004 r.

16.

Ryszard Rozwadowski

majątkowe

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych

30.04.2004 r.

17.

Czesława Sobieraj

majątkowe

Sekretarz Gminy

29.04.2004 r.

18.

Oskar Smulski

majątkowe

Wójt Gminy

07.04.2004 r.

23.08.2004 r. – korekta

19.

Henryk Kowalczyk

majątkowe

Z-ca Wójta

29.04.2004 r.

20.

Maria Wróbel

majątkowe

Skarbnik Gminy

24.03.2004 r.

17.08.2004 r. – korekta

21.

Bogusława Zajączkowska

majątkowe

Kierownik USC

29.04.2004 r.

22.

Grażyna Zakonek

majątkowe

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej

28.04.2004 r.

 

Oświadczenia majątkowe za 2004 r.

 

L.p.

Imię i nazwisko

Rodzaj oświadczenia

Pełniona w Gminie funkcja

Data złożenia oświadczenia

1

2

3

4

5

1.

Czesław Papiewski

majątkowe

radny

19.04.2005 r.

2.

Jerzy Radzewicz

majątkowe

radny

18.04.2005 r.

3.

Halina Michalak

majątkowe

radna

29.04.2005 r.

4.

Waldemar Jeznach

majątkowe

radny

15.04.2005 r.

5.

Krzysztof Dudek

majątkowe

radny

27.04.2005 r.

6.

Zbigniew Śmigasiewicz

majątkowe

radny

26.04.2005 r.

7.

Mirosław Ziemiński

majątkowe

radny

28.04.2005 r.

8.

Leon Książek

majątkowe

radny

19.04.2005 r.

9.

Marek Kuźma

majątkowe

radny

26.04.2005 r.

10.

Waldemar Łuc

majątkowe

radny

27.04.2005 r.

11.

Jerzy Gajewski

majątkowe

radny

02.05.2005 r.

12.

Jerzy Krzywiec

majątkowe

radny

28.04.2005 r.

13.

Waldemar Grzelak

majątkowe

radny

29.04.2005 r.

14.

Tadeusz Storczyk

majątkowe

radny

21.04.2005 r.

15.

Jadwiga Nowakowska

majątkowe

radna

29.04.2005 r.

16.

Ryszard Rozwadowski

majątkowe

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych

28.04.2005 r.

17.

Czesława Sobieraj

majątkowe

Sekretarz Gminy

28.04.2005 r.

18.

Oskar Smulski

majątkowe

Wójt Gminy

02.05.2005 r.

19.

Henryk Kowalczyk

majątkowe

Z-ca Wójta

25.04.2005 r.

20.

Maria Wróbel

majątkowe

Skarbnik Gminy

28.04.2005 r.

21.

Bogusława Zajączkowska

majątkowe

Kierownik USC

28.04.2005 r.

22.

Grażyna Zakonek

majątkowe

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej

26.04.2005 r.

[Dowód: akta kontroli str. 293 – 298]

 

            W ww. latach wszyscy pracownicy Urzędu wydający decyzje administracyjne, złożyli oświadczenia majątkowe w wymaganym ustawowo terminie tj. do 30 kwietnia każdego roku.
W oświadczeniach tych, w tym złożonych do Wojewody Zachodniopomorskiego i RIO, nieprawidłowości nie stwierdzono.

Dowód: akta kontroli str. 293 – 298, 437 - 450]

 

b) Wójt Gmiy w dniu 15.10.2004 r. przesłał do Przewodniczącego Rady Gminy
w Sławoborzu pismo w sprawie analizy złożonych oświadczeń majątkowych o następującej treści:

            Na podstawie art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 08.03.1999 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz.U. nr 142, poz. 1591) uprzejmie informuję:

1. Wszystkie osoby tj.

            - Zastępca Wójta

            - Skarbnik Gminy,

            -Sekretarz Gminy,

            - Kierownik USC,

            - Dyrektor Zespołu Szkół,

- Kierownik GOPS

złożyły oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie.

2. Po przeanalizowaniu oświadczeń majątkowych ww. osób, stwierdziłem, że oświadczenia wypełnione zostały poprawnie.

[Dowód: akta kontroli str. 305 – 308]

 

3. Sprawy związane z udzielaniem informacji publicznej.

 

1.3.1 Sposób rozpatrzenia wniosków o ujawnienie informacji publicznych przez Urząd.

 

            W latach 2003 – 2005 I – półrocze do Urzędu nie wpłynął żaden wniosek o ujawnienie informacji publicznych, rejestr wpływających do sekretariatu podań i wniosków.

[Dowód: akta kontroli str. 451 – 458]

 

1.3.2. Urząd w badanym okresie nie ustalił opłat związanych z udostępnianiem lub przekazaniem informacji publicznej, wydaniem kopii projektu planu zagospodarowania przestrzennego etc.

[Dowód: akta kontroli str. 303, 459 – 462]

 

1.3.3. Przy wdrażaniu ustawy o dostępie do informacji publicznej w Gminie odnotowano takie trudności jak:

- brak wystarczających środków w budżecie Gminy na finansowanie osób, które zbierałyby, wprowadzałyby, i aktualizowałyby coraz szerszy zakres informacji w BIP wymaganych ustawą. Informacje jakie należało wprowadzić w pierwszym etapie wdrażania BIP przygotowywali wszyscy pracownicy urzędu, była to praca bardzo czasochłonna
i spowodowała zaniedbania w wykonywaniu obowiązków podstawowych,

- niejasność zapisów ustawy i problemy z jej jednoznaczną interpretacją,

- niechęć pracowników do podjęcia kolejnych, nie do końca zrozumiałych dla nich obowiązków,

- liczba korzystających z BIP nadal, po czterech latach od uchwalenia ustawy, jest znikoma o czym świadczy ruch na stronie BIP Urzędu,

- brak wniosków od interesantów w sprawie udostępniania informacji publicznych powoduje brak praktyki u pracowników w tym zakresie w stosowaniu ustawy oraz brak stałego (bez przypominania) wsparcia poszczególnych samodzielnych stanowisk dla osoby zajmującej się BIP w Urzędzie,

- obciążenie pracowników urzędu codziennymi (coraz trudniejszymi
i czasochłonnymi) obowiązkami powoduje, że brakuje im czasu na zajmowanie się coraz to nowymi zadaniami dotyczącymi publikacji materiałów (ich przygotowaniem) w BIP,

- z uwagi na coraz większy zakres informacji jaki należy umieszczać w BIP-ie do czego zobowiązany jest ustawą i rozporządzeniem, Urząd będzie zmuszony do zatrudnienia pracownika, gdyż obecnie w/w zadania prowadzi pracownik który jest jednocześnie informatykiem urzędu.

[Dowód: akta kontroli str. 303]

 

4. Rzetelność działań Urzędu związanych z prowadzeniem powszechnie dostępnego wykazu dokumentów z informacjami o środowisku wymaganego przepisami o ochronie środowiska

            W Urzędzie zadania w zakresie ochrony środowiska wykonuje pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku ds. budownictwa, inwestycji, dróg, oświetlenia ulic, zamówień publicznych i oczyszczalni ścieków,

            W latach 2003 – 2005 (I – półrocze) Urząd nie prowadził ręcznie ani w formie elektronicznej wykazu dokumentów o środowisku i baz danych wymaganych przepisami ustawy z dnia 2704.2001 r. prawo o ochronie środowiska. (Dz.U. nr 62, poz. 627 ze zm.)

 

Zakres przedmiotowy i aktualność danych zamieszczonych w wykazie informacji o stanie środowiska Gminy.

 

Okres

Forma

(zgodna, niezgodna z rozporządzeniem, brak wykazu, bazy)

Treść

(całość, część, brak danych)

Uwagi

2003 r.

brak wykazu

brak

-

2004 r.

brak wykazu

brak

-

2005 r. I – pół.

brak wykazu

brak

-

[Dowód: akta kontroli str. 463 – 464]

 

Z wyjaśnień Sekretarza Gminy ,,budżet Gminy na 2005 rok uchwałą Rady Gminy przewidziano środki na wykonanie planu ochrony środowiska. Do końca października br. zostanie opracowany omawiany plan i przekazany pod obrady Rady Gminy”.

[Dowód: akta kontroli str. 101 – 104]

 

Sposób rozpatrzenia wniosków o udostępnianie informacji o stanie środowiska.

            W badanym okresie do Urzędu nie wpłynął żaden wniosek o udostępnienie informacji o stanie środowiska

[Dowód: akta kontroli: str. 465 – 466]

 

            Przeglądanie stron BIP w dniu 05.09.2005 r. w dziale – kolejność załatwianych spraw na stanowisku Insp. ds. budownictwa, inwestycji, zamówień publicznych, dróg, oświetlenia ulic, oczyszczalni ścieków wykazało, że zawierały one jedynie informacje o stanie załatwianych spraw tj. czy sprawa jest w trakcie załatwiania lub czy została już załatwiona.

 

            Analiza dokumentów spraw na ww. stanowisku w zakresie ich realizacji wykazała, że w latach 2004 – 2005 wszystkie zostały zakończone, i tak:

Rok 2004

 1. nr pisma 25 z dnia 28.01.2004 Nadleśnictwo Świdwin wypis z planu,

załatwiono w dniu 03.02.2004 nr pisma GK I 7324/2/2004

 1. nr pisma 122 z dnia 08.03.2004 do wiadomości U.G Zachodniopomorski. Z.D.W w Koszalinie procedury uzgodnień.
 2. nr pisma 184 z dnia 04.03.2004 Telekomunikacja budowa przyłącza telefonicznego Parcela, załatwione w dniu 05.03.2004 roku.
 3. nr pisma 233 z dnia 21.04.2004 K. Horniatko zaświadczenie z planu, załatwiono w dniu 21.04.2004
  nr pisma BID 7324/6/2004.
 4. nr pisma 250 z dnia 26.07.2004 K. Włodarczyk zaświadczenie z planu, załatwione w dniu 26.07.2004 nr pisma BID 7324/13/2004.
 5. nr pisma 369 z dnia 09.08.2004 J. Baran zaświadczenie z planu, załatwione w dniu 09.08.2004 nr pisma BID 7324/15/2004.
 6. nr pisma 374 z dnia 19.08.2004 A. Giniewska decyzja podział działki nr 274;275 w Sławoborzu, wydana decyzja nr BID 7331/31-I/2004 z dnia 16.09.2004.
 7. nr pisma 380 z dnia 08.09 2004 A.N.R w Świdwinie zaświadczenie z planu, załatwiono w dniu 10.09.2004 nr pisma BID 7324/18/2004.
 8. nr pisma 430 z dnia 01.10.2004 W. Telak zaświadczenia z planu, załatwione w dniu 04.10.2004
  nr pisma BID 7324/19/2004
 9. nr pisma 437 z dnia 06.10.2004 M. Syldatk  nadanie nr budynku, załatwione w dniu 08.10.2004
  nr piama BID 7211/5/2004.
 10. nr pisma 446  z dnia 20.10.2004 D. Sereda zaświadczenie z planu, załatwione w dniu 21.10.2004
  nr pisma BID 7324/23/2004.
 11. nr pisma 493 z dnia 03.12.2004  A.N.R w Świdwinie zaświadczenie z planu, załatwione w dniu 15.12.2004 nr pisma BID 7324/30/2004.
 12. nr pisma 500 z dnia 05.01.2005 D. Sudenis-Wasińska droga dojazdowa do działki w Sidłowie, załatwione w dniu 09.02.2005 nr pisma BID 7040/3/2005.
 13. nr pisma 520 z dnia 28.12.2004 M. Wieczorek naprawa lampy, załatwiono w dniu 20.12.2004 nr pisma BID 7044/2/2004.

 

Rok 2005

 1. nr pisma 539 z dnia 20.01.2005 U.W aglomeracje , załatwiono w dniu  

    10.02.2005 nr pisma BID 6220/1/2005.

 1. nr pisma 573 z dnia 18.01.2005 A. Gołaś zmiana do planu, przekazano na komisje rolnictwa sprawa załatwiona Uchwała o przystąpieniu do planu.
 2. nr pisma 544 z dnia 24.01.2005 M.W Falkowski droga Wybudowa, załatwione w dniu 03.02.2005
  nr pisma BID 5544/1/2005.
 3. nr pisma 566 z dnia 24.02.2005 SADYBA przyłącze gazu, załatwione w dniu 02.03.2005 nr pisma BID 7332/1/2005.
 4. nr pisma 618 z dnia 19.04.2005 R. Madrzyk zaświadczenie z planu, załatwione w dniu 20.04.2005
  nr pisma BID 7324/7/2005.
 5. nr pisma 622 z dnia 22.04.2005 decyzja dobudowa do budynku mieszkalnego, załatwiono dnia 23.05.2005 nr pisma 7331/13/2005.
 6. nr pisma 623 z dnia 22.04.2005 decyzja budowa budynku biurowo-magazynowego, załatwiono w dniu 20.05.2005 nr pisma 7331/12/2005.
 7. nr pisma 634 z dnia 11.05.2005 Farmutil w Słowenkowi przekazano do uzupełnienia wniosku w dniu 03.06.2005 nr pisma 7331/20/2005.
 8. nr pisma 662 z dnia 09.06.2005 R. Kapelak zaświadczenie z planu, załatwione w dniu 14.06.2005
  nr pisma BID 7324/8/2005.
 9. nr pisma 674 z dnia 25.07.2005 J. Gozdek zgoda na remont, załatwione w dniu 05.08.2005 nr pisma BID 7358/2/2005.
 10. nr pisma 675 z dnia 01.08.2005 G. Szoplik remont budynku, załatwione w dniu 01.09.2005 nr pisma BID 7358/3/2005.
 11. nr pisma 678 z dnia 04.08.2005 S. Kunz zaświadczenie z planu, załatwione w dniu 04.08.2005 nr pisma BID 7324/21/2005.
 12. nr pisma 694 z dnia 24.08.2005 A.N.R w Świdwinie zaświadczenie z planu, załatwione w dniu 06.09.2005 nr pisma BID 7324/27/2005.
 13. nr pisma 697 z dnia 26.08.2005 Weterynaria siec wodno-kanalizacyjna, załatwione w dniu 06.09.2005 nr pisma BID 6220/2/2005.

[Dowód: akta kontroli str. 489 – 496]

 

5. Publikowanie i rzeczywista dostępność aktów informacji, wymaganych ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o samorządzie gminnym.

            5.1. Publikacje w wojewódzkim Dz.U. wydawanych aktów prawnych oraz udostępnianie aktów normatywnych.

W latach 2003 – 2005 I – półrocze Urząd przesłał do publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa zachodniopomorskiego 26 uchwał.

              - 6 w 2003 r.,

            - 10 w 2004 r,

            - 10 w 2005 r.

Wszystkie uchwały zostały opublikowane w Dz. Urz. Wojewoda Zachodniopomorski nie zwracał uchwał Urzędowi Gminy z odmowa ich publikacji.

[Dowód: akta kontroli str. 303]

 

            5.2. Realizacja zasady jawności debaty i obrad organów kolegialnych i pochodzących z wyboru.

Na stronie głównej Urzędu (www.wg.slawoborze.ibip.pl) umieszczono przycisk ,,Organizacja działania samorządu” z podstronami organy gminy i organy pomocnicze.
Na podstronie organy gminy były dwa przyciski: Rada Gminy i Wójt Gminy, których nie można było jednak rozwinąć. Przycisk ,,organy pomocnicze” był nieaktywny.

[Dowód: akta kontroli str. 147, 229]

 

            W I półroczu 2005 r. usystematyzowano pliki uchwał i zarządzeń wydanych w latach 2003 - 2005 I półrocze według lat wydania. W wyniku tych czynności wszystkie zamieszczone uchwały i zarządzenia Gminy i Zarządu datowane zostały w 2005 r.
Biuro Rady Gminy o planowanych obradach Rady Gminy oraz komisji informowało mieszkańców poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu, a także na stronie internetowej BIP.

[Dowód: akta kontroli str. 319 – 450, 221, 235, 241, 515 – 518]

 

Z wyjaśnień Sekretarza Gminy:.,,o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesji powiadamia się radnych i sołtysów najpóźniej na 7 dni  przed terminem obrad za pomocą listów. Dodatkowo zawiadomienia o sesji podawane są do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty, a mianowicie: rozplakatowywane są na tablicach informacyjnych urzędu gminy oraz we wszystkich sołectwach na terenie gminy, publikowane w BIP, a także przesyłane listownie do istniejących zakładów pracy w gminie.
Każdy mieszkaniec gminy ma prawo udziału w posiedzeniu rady gminy. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca i zabiera głos, za zgodą Przewodniczącego Rady”.

[Dowód: akta kontroli str. 304]

 

            5.3. Realizacja zasady jawności finansów publicznych.

(a,b,c,) Sekretarz Gminy podała: ,,Rada Gminy  w uchwale Nr VIII/55/2003 z dnia 23.07.2003 roku określiła procedury uchwalania budżetów lokalnych oraz rodzaju
i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwalania budżetu. Przyjęte przez radę gminy budżety na dany rok, w tym zmiany podawane są do wiadomości publicznej poprzez ich wywieszanie na tablicach ogłoszeń, a także publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej UG Sławoborze. /Uchwała Nr VII/55/2003 z dnia 23.07.2003/.

 Identyczna zasada obowiązuje przy sprawozdawczości z przebiegu wykonania budżetów lokalnych za dany okres sprawozdawczy. Budżet jak i jego projekt, wraz z załącznikami,
jest publikowany w BIP i  jest dostępny na stanowisku Skarbnika Gminy i ds. rady gminy.
Do Urzędu w latach 2003 – 2005 I półrocze nie wpłynęły wnioski o udostępnienie jego
w formie wydruku lub kserokopii. Budżet gminy z załącznikami jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Zmiany do budżetu nie podlegają publikacji w/w dzienniku, publikowane są natomiast w BIP”.

[Dowód: akta kontroli str. 145, 309 – 314, ]

 

d) informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sławoborze jest integralnym dokumentem

do projektu budżetu. Dokument sporządzany jest w sposób graficzny i opisowy, informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sławoborze nie została zamieszczna na stronie BIP.

            Wartość ewidencyjna mienia (brutto) komunalnego Gminy na dzień 31.10.2003 r. wynosiła 13 407 432 zł, w stosunku do poprzedniego okresu objętego informacją wzrosła
o 651 302 zł. Zmiana wartości mienia nastąpiła w wyniku, sprzedaży składników majątkowych Gminy, zakupu składników majątkowych, przyjęcia inwestycji własnych Gminy i remontów i modernizacji istniejących składników majątkowych Gminy. Wartość mienia komunalnego Gminy na dzień 30.10.2004 r. wynosiła 15 757 459 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 315, 315a]

 

e) dane o długu publicznym Gminy: Urząd przekazuje do publikacji uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w przedmiocie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej jak
 i o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy długu publicznego Gminy Sławoborze.
ww. uchwały opublikowano w Dz. Urz. woj. zachodniopomorskiego i BIP.

[Dowód: akta kontroli str. 304]

 

Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym w latach 2004 – 2005
(I półrocze) umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych wywieszane były na tablicy ogłoszeń Urzędu. Wykazy sporządzano w oparciu o art. 16a ustawy
o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2003r. nr 15, poz. 148 ze zm.).

 

            W poniższych zestawieniach dotyczących lat 2003 – 2005 przedstawiono wykaz podatników którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego.

Rok 2003

            Podatnicy podatku rolnego i leśnego oraz z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 zł.

 

L.p.

Imię i nazwisko lub nazwa firmy

Wysokość umorzonej kwoty (w zł)

Przyczyna umorzenia

1.

Jerzy Szyszczakiewicz

2 591,30 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

2.

Krzysztof Szymecki

233,20 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

3.

Grzegorz Drosio

127,80 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

4.

Piotrowska Jolanta

593,10 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

5.

FalkowskiWiesław

120,00 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

6.

Marian Karuzel

84,00 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

7.

Ferdynand Sereda

435,80 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

8.

Bogusław Tyma

247,68 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

Razem

4 432,88 zl

 

[Dowód: akta kontroli str. 497 – 506]

 

Rok 2004

            Podatnicy podatku rolnego i leśnego oraz z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 zł.

 

L.p.

Imię i nazwisko lub nazwa firmy

Wysokość umorzonej kwoty (w zł)

Przyczyna umorzenia

1.

Mariusz Włodarczyk

163,10 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

2.

Andrzej Maciejak

402,00 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

3.

Jolanta Piotrowska

835,20 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

4.

Zdzisław Kantek

107,20 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

5.

Zenon Chudy

430,10 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

6.

Henryk Tyszkiewicz

255,70 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

7.

Romuald Markowski

1 272,00 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

8.

Stanisław Kwolik

109,10 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

9.

Grzegorz Drosio

150,00 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

10.

Irena i Bernard Kutkowscy

216,20 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

11.

Stanisław Goluch

363,60 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

12.

Teresa Paczkowska

194,90 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

13.

Elżbieta Dylak

200,90 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

14.

Barbara Pietruszkiewicz

157,40 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

15.

Irena Bredla

197,10 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

16.

Czesław Ciba

107,50 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

17.

Krzysztof Szymecki

240,60 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

18.

Henryk Grążawski

111,60 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

19.

Dorota Iwańska

170,90 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

20.

Barbara Karczyńska

523,10 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

21.

Zdzisław i Danuta Bohdziewicz

117,60 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

22.

Krystyna Glapa

112,40 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

23.

Andrzej Kowalski

546,10 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

24.

Jolanta Piotrowska

486,00 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

25.

Anna Biruta

185,90 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

26.

Teresa Paczkowska

194,90 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

27.

Jan Leszczyszyn

182,70 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

28.

Bożena Kowalska

336,20 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

29.

Czesław Ciba

107,50 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

30.

Leszek Lewczycki

402,80 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

31.

Teresa Gąsior

195,20 zł

umorzenie podatku rolnego art. 67 ordynacji podatkowej

Razem

8 135,10 zł

 

[Dowód: akta kontroli str. 507 – 514]

 

Rok 2005 (I – półrocze)

Przedsiębiorcy, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych.

L.p.

Imię i nazwisko lub nazwa firmy

Wysokość umorzonej kwoty (w zł)

Przyczyna umorzenia

1.

Spółdzielnia Ekspoatacyjna ,,ZGODA” w Rokosowie

661,60 zł

obniżenie zdolności płatniczej dłużnika oraz dobro zbiorowości lokalnej

[Dowód: akta kontroli str. 317]

 

            Ogółem w badanym okresie Urząd umorzył zaległości podatkowe na kwotę
13 229,58zł , w tym:

- z tytułu podatków i opłat lokalnych 661,60 zł,

- podatku rolnego i leśnego, umarzając zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 zł.
12 567,98 zł

            Urząd na stronie BIP nie zamieszczał wykazów podatników będących przedsiębiorcami, wykazy takie umieszczano na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

[Dowód: akta kontroli str. 317, 497 – 514]

 

f) procedura zamówień publicznych w latach objętych kontrolą:

2003 rok

– brak przetargów,

2004 rok

– zapytanie o cenę na modernizację systemu napowietrzania ścieków na oczyszczalni
w Sławoborzu,

- przetarg nieograniczony etap I hala sportowa ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych i tablicy ogłoszeń Urzędu,

2005 rok

- przetarg nieograniczony na budowę hali sportowej etap II ogłoszony w BZP i BIP Urzędu,

- przetarg nieograniczony na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych ogłoszono w BIP urzędu.

[Dowód: akta kontroli str. 147, 233, 299 – 304,]

 

6. Nadzór i kontrola nad wykonywaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej przez jednostki podległe, a także przez spółki z dominującym udziałem gminy.

            Struktura organizacyjna Gminy (§ 8 schematu organizacyjnego jak i BIP) zawierała wykaz jednostek organizacyjnych Urzędu:

- Zespół Szkół Publicznych w Sławoborzu,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu.

Na stronie BIP Urzędu, jednostki organizacyjne można było odnaleźć pod przyciskiem ,,Gminne jednostki organizacyjne”, adres – jednostki budżetowe, informacje adresowe telefonu i nazwisko kierownika jednostki.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu posiadał własną stronę BIP http//gops.slawoborze.ibip.pl/, która zawierała m. in.:

- regulamin organizacyjny (§1),

- organizację wewnętrzną GOPS, zakres działania poszczególnych stanowisk pracy, zasady organizacji pracy (§2),

            Strona BIP GOPS posiadała m. in. przyciski:

· Załatwianie spraw

            - kolejność załatwiania spraw,

            - moja sprawa,

· Informacje o Ośrodku

            - kadra pracownicza,

            - dane adresowe,

- rejon pracy socjalnej,

            - godziny urzędowania

· Informacje prawne

            - podstawa prawna działalności,

            - statut GOPS

            - regulamin organizacyjny

Autorem dokumentu BIP GOPS był Pan Mariusz Budzyński, dokument w BIP udostępniono 11.03.2004 r.

Informacje na temat Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu, Gmina zamieszczono na stronie BIP Urzędu, gdzie publikowano niezbędne informacje.

[Dowód: akta kontroli str. 77 – 88, 225,]

 

Gmina posiadała udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pn. „Między – Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Świdwińskiego”, nie jest jednakże udziałowcem dominującym.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 50 000,00 zł i składa się z 100 udziałów po 500,00 zł, Gmina Sławoborze posiada 7 udziałów.

[Dowód: akta kontroli str. 145, 145a]

 

7. Skargi i wnioski w zakresie dostępu do informacji publicznej i jawności działania Urzędu.

Sposób rozpatrzenia wniosków o udostępnianie informacji o stanie środowiska.

 

            W kontrolowanym okresie, latach 2003 – 2005 I półrocze Urząd nie odnotował wniesienia skarg bądź wniosków dotyczących dostępu do informacji publicznej i jawności działania Urzędu.

[Dowód: akta kontroli str. 281, 453 – 458]

 

Poprzez zamieszczenie w protokóle kontroli niżej wymienionych pouczeń Kontroler informuje Pana Oskara Smulskiego, Wójta Gminy Sławoborze o przysługującym mu prawie:

· zgłoszenia przed podpisaniem protokółu kontroli, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokółu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokóle kontroli (art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o NIK);

· odmowy podpisania niniejszego protokółu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokółu kontroli (art. 57 ust. 1 ustawy o NIK). W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin
7 dni – zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy o NIK – biegnie od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie ich rozpatrzenia;

· złożenia z własnej inicjatywy na piśmie dodatkowych wyjaśnień co do przyczyn
i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokóle kontroli,
w terminie uzgodnionym z kontrolerem (art. 59 ust. 2 ustawy o NIK).

 

            O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli pod
nr 2/2005

 

            Sławoborze, dnia 7 września 2005 r.

 

                                                                                  Kontroler Najwyższej Izby Kontroli

                                                                                        Delegatura w Szczecinie

                                                                                  starszy inspektor kontroli państwowej

 

 

                                                                                              (-)Jan Filipowski

 

 

 

            Sławoborze, dnia      września 2005 r.

 

                                                                                     Wójt Gminy Sławoborze

 

 

                                                                                        (-) Oskar Smulski

 

 

 

W dniu 7 września 2005 r. jeden egzemplarz protokołu, doręczono Panu Oskarowi Smulskiemu, Wójtowi Gminy Sławoborze.

[Dowód: akta kontroli str. 519 pokwitowanie]

 

                                                                                  Kontroler Najwyższej Izby Kontroli

                                                                                        Delegatura w Szczecinie

                                                                                  starszy inspektor kontroli państwowej

 

 

                                                                                              (-)Jan Filipowski