Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Wyniki kontroli RIO z dnia 16 maja 2005 r.

 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

 

RIO-WK-0913-694/21/D/2005                                                   Szczecin, dnia 16 maja 2005 r.

 

        

                 Uprzejmie informuję Szanownego Pana Wójta, że Regionalna Izba

Obrachunkowa w Szczecinie, działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia

7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001r. Nr

55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 149,

poz. 1454), przeprowadziła w okresie od 14.04. do 21.04.2005r. kontrolę doraźną

gospodarki finansowej. Przedmiotem kontroli było finansowanie inwestycji pn.

„Modernizacja urządzeń oczyszczalni ścieków w Sławoborzu”.

 

Protokół kontroli przekazano Panu w dniu 21 kwietnia 2005r.

 

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

 

1.              W dniu 06.10.2004r zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym

„Acvabud” – Bogusław Pudzianowski, Stara Kopernia 20A, na wykonanie

modernizacji oczyszczalni ścieków w Sławoborzu polegającej na:

 - dostawie i montażu dwóch dmuchaw typu Roots”a,

 - dostawie dyfuzorów membranowych,

 - wykonanie z rurowych dyfuzorów membranowych instalacji do drobno

    pęcherzykowego napowietrzania ścieków w strefie nitryfikacji,

 - wykonaniu szafy sterowniczej do automatycznego sterowania pracą                      

   dmuchaw,

 - wykonaniu rozruchu technologicznego oczyszczalni, po wykonaniu modernizacji.

Zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, polegających na montażu urządzeń (łączna wartość zamówienia nie przekraczała 60.000

EURO), udzielono w trybie zapytania o cenę, co było niezgodne z art. 6 ust. 3

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr

 

19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537), za co

odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy – strony 2, 3, 4 protokołu.

 

2.              Zawierając umowę w dniu 06.10.2004 r. na wykonanie modernizacji

oczyszczalni ścieków za cenę 171.200,00 zł (brutto), zaciągnięto

zobowiązanie pieniężne na rok bieżący i lata następne, pomimo braku

zabezpieczenia środków na ten cel w budżecie , czym naruszono art. 60 ust. 2

pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Dz 2001 r. Nr 142, poz 1591, z 2002 r. Nr 23,

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.

1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.

1055, Nr 116, poz. 1203), za co odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy –

strony 4, 5 protokołu.

 

3.              Nie wystawiono faktur dla firmy Poszukiwania Nafty i Gazu „Nafta” Spółka

z o.o. Piła i nie wyegzekwowano należnej opłaty w kwocie 48.235,60 zł

(brutto) za dostarczenie w okresie od 16.09. do 21.10.2003 r. na wysypisko

gminne 1.127 Mg odpadów powierniczych, co było niezgodne z § 3 umowy

z dnia 11 sierpnia 2003 r. na korzystanie z wysypiska w m. Lepino, za co

odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy – strony 10, 11 protokołu.

 

4.              Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Insbud” – Mirosław Sokalski Bonin

(dostawca odpadów powierniczych powierniczych w okresie kwiecień – wrzesień 2003 r.) nie wykonał na własny koszt rekultywacji wysypiska  gminnego w m. Lepino, pomimo upływu terminu umownego z miesiącem kwietniem 2004 r.,co było niezgodne z § 2 umowy, zawartej 28.04.2003 r. na dostawę odpadów, za co

odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy – strony 8, 9 protokołu.

 

Oprócz wyżej wymienionych nieprawidłowości w trakcie kontroli ustalono

      inne drobniejsze uchybienia, które zostały wskazane w protokole kontroli, ale nie

      ujęte w niniejszym wystąpieniu z uwagi na ich mniejszy ciężar gatunkowy.

 

                W celu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w protokole kontroli oraz

     usprawnienia pracy Urzędu Gminy niezbędne jest podjęcie następujących działań:

 

1.                Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo

zamówień publicznych.

 

2.                Zaciąganie zobowiązań w granicach kwot wydatków określonych w budżecie

Gminy.

 

3.                Wyegzekwowanie od firmy Poszukiwania Nafty i Gazu „Nafta” Spółka z o.o.

w Pile należnych opłat za dostarczanie odpadów powierniczych na

wysypisko gminne.

 

4.                Wyegzekwowanie od Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „Insbud” –

Mirosław Sokalski Bonin wykonania rekultywacji gminnego wysypiska

śmieci na własny koszt, zgodnie z zawartą umową.

 

     

Wyrażam przekonanie, że przeprowadzone czynności kontrolne oraz

powyższe wnioski przyczynią się do poprawy pracy Gminy.

 

                 Zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach

Obrachunkowych przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie Do Kolegium Izby,

za moim pośrednictwem, zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych dotyczących

zarzutów naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe

zastosowanie w niniejszym wystąpieniu w terminie 14 dni od daty otrzymania tego

wystąpienia.

 

                Stosownie do przepisów art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach

obrachunkowych byłbym wdzięczny za powiadomienie mnie w terminie 30 dni od

daty otrzymania niniejszego pisma o sposobie wykonania zaleceń lub

o przyczynach ich niewykonania.

 

 

 

 

 

 

 Do wiadomości:

 Szanowny Pan

 Marek Kuźma

 Przewodniczący

 Rady Gminy

 w Sławoborzu