Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr 20/08 z kontroli Komisji Rewizyjnej Sławoborze

Sławoborze, 28 sierpień 2008r.

 

 

 

RG-0063/ 20/08

 

 

 

Protokół Nr 20/08

z kontroli Komisji Rewizyjnej Sławoborze.

 

 

Przedmiotem kontroli były wydatki budżetu Zespołu Szkół Publicznych

w Sławoborzu za rok 2007. W trakcie kontroli nie stwierdzono zaległości z tytułu zobowiązań wymagalnych. Komisja podczas kontroli stwierdziła, że część faktur

i rachunków nie zawierała opisu celu ich przeznaczenia. Komisja zauważyła,

że osoby korzystające ze stołówki szkolnej nie posiadają umów na świadczone usługi.

Nie wystawiano im również faktur przez co nie można określić zobowiązań poszczególnych osób. Należy stwierdzić także, iż usługa na dostarczanie ciepła z centralnego ogrzewania

na zewnątrz objęta jest podatkiem VAT, a z dokumentów wynika, iż nie wystawiano faktur na w/w usługę. Komisja przypomina też, że Dyrektor ZSzP mimo swojego zobowiązania

nie dokonał rozbicia kosztów na świetlicę szkolną i stołówkę – protokół nr 3/07 Komisji Rewizyjnej z dnia 29 stycznia 2007r.

 

 

Zalecenia pokontrolne:

1. Dokonać rozdziału kosztów utrzymania stołówki i świetlicy szkolnej.

2. Zawrzeć umowy na usługi świadczone przez szkołę.

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Leon Książek - Przewodniczący Komisji

 

Marek Kuźma - Członek Komisji

 

Jerzy Gajewski - Członek Komisji