Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr 17/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Sławoborze, 27 maj 2008r.

RG-0063/17/08

Protokół Nr 17/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

                     Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach: 15, 16 i 21 maja br.:
1/ dokonała oceny  stanu dróg i chodników,
2/ zapoznała się z wydatkami gminy na utrzymanie dróg i chodników,
3/ przeanalizowała realizację regulaminu utrzymania czystości w gminie.
W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:
1. Obecnie w gminie brak jest planu inwestycyjnego naprawy dróg gminnych
    ( jasno określonej hierarchii potrzeb ). Strategicznym dokumentem polityki drogowej
    w gminie winna być uchwała rady precyzująca kolejność modernizacji dróg, istotnych
    i  niezbędnych do życia codziennego mieszkańców oraz  wykorzystywanych
    sporadycznie. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że ponad 90% dróg stanowią
    drogi gruntowe. Znaczna ich część nie spełnia obecnie warunków technicznych
    i eksploatacyjnych. Naprawa piaskiem jest nieskuteczna i bezcelowa.
    Brak prawidłowego odwodnienia i wyprofilowania powoduje ich dalszą degradację.
    Modernizacja powinna odbywać się wg ściśle określonego harmonogramu, poprzedzona
    próbą pozyskania środków pozabudżetowych na wykonanie prac.
    Ponadto komisja stwierdza, że stosowane do tej pory materiały do budowy chodników
    i dróg nie spełniają wymogów technicznych ( przykładem jest  nawierzchnia ulicy
    Środkowej, gdzie kilka procent kostek uległo zniszczeniu). Podobna sytuacja występuje
    na chodnikach wzdłuż ulic: Lipowej, Kolejowej i Kołobrzeskiej. Komisja nie stwierdziła
    faktu, iż mimo tych uchybień nie zgłoszono reklamacji na zakupiony materiał, jak
    również wykonane prace. Proponuje, aby tym problemem w najbliższym czasie zająć
    się szczegółowo, bowiem jest on jednym z najistotniejszych do rozwiązania w gminie.
2. Dokonano wizji lokalnej dzikich wysypisk. Stwierdzono, że największe składowiska
    dzikie występują w Krzesimowie  (  w okolicach hydroforni ), Rokosowie
    ( w kierunku  Ramlewa), Kalinie oraz Trzcianie. Należy wystąpić do właścicieli
    terenów o usunięcie nieczystości i zabezpieczenie przed kolejnym zaśmieceniem.
    Dodatkowo należałoby zwrócić uwagę odpowiednim służbom na zaistniały problem.
    Komisja wnioskuje także o definitywne rozwiązanie  problemu usuwania z terenu gminy
    padłej zwierzyny żyjącej  w stanie wolnym poprzez podpisanie umowy z podmiotem
    uprawionym do świadczenia usługi w tym zakresie. Stwierdza również, że na chwilę
    obecną brak jest w miejscach publicznych i budynkach gminnych  koszy na śmieci
    ( między innymi: na parkingach, przystankach oraz w  świetlicach wiejskich
    i remizach OSP ). Zwraca również uwagę na konieczność rozwiązania problemu
    składowania oraz wywozu odpadów wielogabarytowych ( tzw. wystawki).
    Uważa także, że należałoby wygospodarować środki w budżecie na kontynuację
    na terenie gminy selektywnej zbiórki  odpadów szklanych i plastikowych.

Na tym protokół zakończono:

Leon książek Przewodniczący Komisji                               
Marek Kuźma  Członek Komisji                                              
Jerzy Gajewski Członek Komisji                                        Sławoborze, 03 czerwiec 2008r.                                                                        
Pani
                                                                                
Jadwiga Nowakowska
Przewodnicząca Rady

Odnosząc się do protokołu nr 17/08 z dnia 27 maja br. Komisji Rewizyjnej wyjaśniam,
co następuje:


            Urząd Gminy obecnie jest na etapie porządkowania gminnej infrastruktury
drogowej. O jej stanie technicznym informowałem na sesji rady 29 sierpnia 2007 roku.
Od tamtego czasu udało się powstrzymać tempo degradacji dróg gminnych,
a nawet nieznacznie go poprawić. W tym miejscu chciałbym odnieść się do stwierdzeń komisji odnośnie chodników przy ulicach: Kołobrzeskiej i Lipowej oraz nawierzchni ulicy Środkowej. Pragę przypomnieć, iż powyższe zadania były realizowane przez mojego poprzednika. Przypominam, że materiał na budowę ciągów pieszych ( chodników)  przekazywały zarządy dróg oraz organizator kursu „ Brukarz ” ( wyłoniony przez Powiatowy Urząd Pracy). Okres gwarancji na materiały wbudowane  ( polbruk )
 był maksymalnie pięć lat. Realizacja tych zadań  miała miejsce w latach: 1996
i 2003.  Przebudowę chodników  wykonano w ramach robót publicznych i  kursu „Brukarz”, ulica środkowa została wykonana jako kontynuacja zadania „ Budowa kanalizacji w Sławoborzu”.  Ten sposób wykonania zadań oraz termin ich realizacji ograniczył możliwości zareklamowania przekazanych gminie materiałów.
Ponadto zapewniam, że doskonale jest mi znany stan techniczny dróg gminnych.
Mają powyższe na uwadze zostały podjęte działania mające na celu poprawę
jakości dróg gminnych. W tym celu wykonano dokumentację techniczną na przebudowę
i remont ulicy Leśnej w Sławoborzu oraz drogi gruntowej w  Krzesimowie.
Podstawą do ubiegania się o środki zewnętrzne na remonty dróg jest posiadanie wym.
wyżej dokumentacji. Opracowana dokumentacja techniczna będzie załącznikiem
do wniosku o pozyskanie środków na remonty dróg w roku 2009. Termin składania wniosków - koniec września 2008r. W projekcie budżetu gminy na rok 2009  zostaną zaplanowane środki finansowe na opracowanie dokumentacji technicznej na poprawę nawierzchni kolejnych dróg. Priorytetem będzie naprawa dróg, jak słusznie komisja zasugerowała, istotnych i niezbędnych do życia codziennego mieszkańców.
Dodatkowo przypominam, iż  w 2007 roku wykonano:
1/ chodnik przy ul. Leśnej
2/ chodnik przy ul. Świdwińskiej,
3/ chodnik oraz wjazd przy ul. Białogardzkiej,
4/ naprawiono chodniki wzdłuż ulic:  Kolejowej, Kołobrzeskiej i Świdwińskiej,
5/ postawiono w Sławoborzu słupy z nazwami ulic,
6/ wykonano w Sidłowie wjazd z drogi powiatowej na gminą,
7/ wykonano chodnik przy przystanku autobusowym w Myłowicach,
8/ położono płytki chodnikowe w Jastrzębnikach,
8/ naprawiono drogę gruntową w Powalicach ( zużyto do tego pozyskane 70 ton żużla i 20
    ton gruzu),
9/ oczyszczono drogę brukową z Ciechnowie,
10/ naprawiono pozyskanym tłuczniem w ilości 135 ton drogę gminną
      na odcinku Poradz – Kalina,
11/ wykonano chodnik oraz ułożono polbrukiem wjazd  do remizy OSP w Słowieńsku,
12/ wykonano chodnik do świetlicy wiejskiej w Rokosowie.
Działania, o których mowa wyżej świadczą, iż urząd gminy nie był bezczynny.
Przypisywanie uwag co do wykonanych zadań  za poprzedniego Wójta jest bezzasadne.   
Brak konsultacji z osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi oraz błędy w ustaleniach faktycznych prowadzą do niepotrzebnych nieporozumień między kontrolującym,
a kontrolowanym. Wskazane jest, aby wyniki kontroli  spełniały kryteria obiektywizmu
w oparciu o wszechstronnie  zebrany  i przeanalizowany materiał źródłowy. 
Niemniej jednak urząd gminy podejmuje wszelkie możliwe działania na rzecz poprawy gminnej sieci komunikacyjnej. Dodatkowo wyjaśniam, że na jej poprawę  nadal wpływają ograniczone możliwości pozyskania pozabudżetowych środków finansowych na modernizację i bieżące utrzymanie nawierzchni, w tym na budowę elementów systemu odwodnienia dróg, których stan znacząco wpływa na tempo degradacji nawierzchni dróg.
 

                                                                                      
Z wyrazami szacunku
          Wójt Gminy
   Waldemar Jeznach