Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr 13_08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

  

Sławoborze, 18 styczeń 2008r.
Protokół Nr 13/08

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.


 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 15 stycznia br.

podsumowała swoją działalność za rok 2007, a następnie opracowała sprawozdanie

w tej sprawie. W okresie sprawozdawczym odbyło się:

- 6 posiedzeń jednodniowych,

- 8 posiedzenia dwudniowych.

Kontrole dotyczyły między innymi następujących tematów:

- realizacji postulatów radnych,

- realizacji środków finansowych gminy na działalność Klubu Sportowego

Pomorzanin”,

- wydatków na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych,

- kosztów utrzymania świetlic wiejskich,

- realizacji zadań własnych gminy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Sławoborzu,

- dochodów do budżetu gminy z tytułu sprzedaży, najmu i dzierżawy

składników majątkowych gminy,

- planu finansowego gminy,

- wydatków bieżących UG.

Po każdej kontroli sporządzano protokoły, a następnie przekazywano

jednostce kontrolującej oraz Przewodniczącej Rady. Komisja w czasie kontroli starała

się zachować daleko idący obiektywizm, kierując się tylko i wyłącznie dobrem gminy.

W sprawach nie dających się rozstrzygnąć jednoznacznie uwzględniano stanowisko osoby kontrolowanej. Wnioski pokontrolne przedstawiano radzie gminy do zaaprobowania.

Wyniki kontroli były przyjmowane bez uwag. Komisja dokonując kontroli posługiwała

się wyłącznie wiedzą własną. Korzystała z najnowszej techniki ( internet , BIP ).

Nigdy nie korzystała z pomocy radcy prawnego gminy. Rolę komisji i trafność jej uwag niejednokrotnie wskazywał Wójt w swoich wypowiedziach. Informacja z działalności komisji przedstawiona zostanie radnym gminy na sesji 29 stycznia br.


Na tym protokół zakończono.