Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr 4_07 z kontroli Komisji Rewizyjnej.

  

Sławoborze, 28 marzec 2007r.
Protokół Nr 4/07

z kontroli Komisji Rewizyjnej.W dniach: 27 i 28 lutego oraz 7 marca br., Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Sławoborzu objęła kontrolą działalność i wydatki Gminnego Klubu Sportowego “Pomorzanin”

oraz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Sławoborze, a także wydatki bieżące gminy.

W trakcie kontroli stwierdzono, że wydatki klubu sportowego ponoszone były w 2006 roku

z budżetu gminy, co było zaskoczeniem dla komisji. Zaskoczenie to wykazywali również członkowie zarządu klubu, z którymi komisja prowadziła rozmowy. Ze strony gminy komisja poprosiła o wyjaśnienia Skarbnika Gminy oraz Wójta, którzy nie potrafili wskazać osoby odpowiedzialnej w gminie za sport. Jeżeli chodzi o inwestycję na terenie stadionu, wynika, że zadanie dotyczyło wybudowania zadaszeń dla zawodników rezerwowych. Koszt zadania wyniósł ok. 9 tys. zł. ( robocizna i materiały ). Z wyjaśnień pracownika urzędu A.Bajurskiego wynika,

że na powyższe zadanie nie zachodzi potrzeba wykonania projektu i zezwolenia na budowę,

a jedynie zgłoszenie – co według jego zostało wykonane. Obecnie na terenie stadionu wykonywana jest inwestycja zmiany nawadniania płyty boiska. W trakcie kontroli Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, Komisja stwierdziła, że ze strony gospodarki paliwowej nie występują zaniedbania. Stany paliwa pokrywają się ze stanami kart.

Pojazdy i sprzęt w jednostkach utrzymywany jest w należytym stanie technicznym.

1) Budynek strażnicy OSP w Rokosowie jest w trakcie remontu, który jest wykonywany

samodzielnie przez członków tej jednostki. Nakłady poniesione w latach 2002-2006

przez w/w strażaków to 170 tys. zł.

2) Budynek OSP w Słowieńsku jest w stanie dobrym. Wymaga jedynie drobnych napraw

i usprawnień, które należy wykonać.

3) Budynek OSP w Sławoborzu jest w trakcie remontu i ze względu na jego położenie i poprzednie

pochodzenie wymaga największych nakładów finansowych.

W/w obiekty nie posiadają książek obiektów. W klubie sportowym, jak również w OSP

w Sławoborzu i Słowieńsku brak książek mienia / gospodarza/, brak ewidencji środków i mienia przekazanego przez gminę, co jest zaniedbaniem. Jeśli uznamy, że samorząd gminy przekazuje rocznie sprzęt wartości ok. 55 tys zł. dla klubu oraz straży to należy znać osoby przekazujące,

przyjmujące i odpowiedzialne za to mienie fizycznie. Sytuacja ta jest jedynie prawie poprawna

w OSP Rokosowo.

Do wydatków bieżących gminy oraz ich zapisów komisja nie wnosi uwag.


Uwagi końcowe – wnioski.

1. Należy wyznaczyć lub wskazać osobę odpowiedzialną za sport na terenie gminy.

2. Rozdzielić jasnymi zasadami prawa i obowiązki między stowarzyszenia działającymi na terenie

gminy ( dot. OSP i klubu ) spisać odpowiednie porozumienia. Pozwoli to uniknąć

odpowiedzialności Wójta za nie swoje decyzje, a za które odpowiada z racji pełnionej

funkcji ( np. zakup pojazdu OSP Sławoborze ).

3. Wyznaczyć termin dla klubu “Pomorzanin” oraz jednostek OSP na wykonanie inwentaryzacji,

książek gospodarza oraz przekazać pozostałe mienie dla tych stowarzyszeń, a po jego upływie

wstrzymać finansowanie do momentu w wywiązania się z tego obowiązku.


-2-


4.Założyć: książki obiektów, wykonać przeglądy i ustalić harmonogram remontów

oraz doposażenia strażnic w zależności od hierarchii ich potrzeb.Na tym protokół zakończono.


Leon Książek Przewodniczący Komisji


Marek Kuźma Członek Komisji


Jerzy Gajewski Członek Komisji