Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr 3_07 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sławoborzu

  

Protokół Nr 3/07

z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sławoborzu.


 

W dniach: 25 i 26 stycznia br. Komisja Rewizyjna przeprowadziła szczegółową kontrolę wydatków poniesionych przez Zespół Szkół Publicznych w Sławoborzu.

Na podstawie dokumentów przedłożonych przez Zespół Szkół, Komisja stwierdziła, co następuje:

1. Zadłużenie szkoły na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiło 143. 444, 84 zł., w tym

zobowiązania wymagalne 52.591,08 zł. i było mniejsze od zadłużenia na koniec 2005 roku

o 20.842,16 zł. ( zadłużenie szkoły na koniec 2005 roku wynosiło 164.283 zł., w tym

zobowiązania wymagalne 71.626 zł. )

2. Na sytuację finansową szkoły w 2006 roku wpływ miało zmniejszenie subwencji oświatowej

o 39.837,00 zł. ( pismo Zespołu Szkół w Sławoborzu z dnia 06 czerwca 2006r.), które rada

zrekompensowała w kwotach: 25 tys., 50 tys. i 20 tys. zł, a także wydłużony sezon

grzewczy, co spowodowało zwiększenie wydatków na ogrzewanie obiektów szkolnych.

Komisja nie wnosi uwag co do sposobu dożywania uczniów. Od 1 stycznia 2007r. zadanie to będzie rozliczane odrębnie. Na wzrost wydatków poniesionych przez jednostkę na dowóz uczniów

do szkół wpłynęły dodatkowe koszty z tytułu ubezpieczenia i napraw autobusu, które rok wcześniej poniosła gmina. Obecna forma dowożenia uczniów jest jednym z najlepszych rozwiązań i należałoby poczynić starania pozyskania dodatkowych pojazdów. Kolejnym atutem własnego transportu jest możliwość jego wykorzystania na dowóz uczniów, na zajęcia pozalekcyjne.

W trakcie kontroli stwierdzono również, że największym obciążeniem finansowym jednostki

są płace nauczycieli. Stanowią one ok. 95 procent kosztów utrzymania Zespołu Szkół i są wyższe o około 17% od średniej krajowej. Dla przykładu średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego w kraju wynosi 3,313,23 zł. ( brutto ) miesięcznie, natomiast w Zespole Szkół

w Sławoborzu 3. 942,00 zł i jest wyższe o 628,77 zł. Płace niektórych nauczycieli w ZSzP

są w górnym przedziale jakie dopuszczają przepisy. Z analizy arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół, wynika, że zmniejszyła się liczba godzin obowiązkowych i ponadwymiarowych i tak:

1) w 2006 roku było 889,5 godzin, w tym 197,5 nadgodzin,

2) w 2007 rok jest 801godzin obowiązkowych,w tym 137 ponadwymiarowych – co daje

zmniejszenie 88,5 godzin, w tym 60 nadgodzin.

Z wyjaśnień Dyrektora Zespołu Szkół i analizy dokumentów wynika jednoznacznie,

że jeśli zostaną zachowane założenia do budżetu szkoły to realne jest zmniejszenie zobowiązań jednostki do poziomu zerowego z zakresu zobowiązań wymagalnych.-2-


W n i o s k i :

1. Wykonać sieć gazową do zaplecza kuchennego, co pozwoli obniżyć koszty przygotowywania

posiłków.

2. Wspólnie z urzędem gminy, dokonywać zakupu węgla bezpośrednio u producenta ( kopalni),

co pozwoli obniżyć koszty o 30%.

3. Zobowiązać Dyrektora Zespołu Szkół do bezwzględnego przestrzegania dyscypliny budżetowej.

4. Komisja wnioskuje do Rady o wyrażenie zgody na przeprowadzanie kwartalnych kontroli

w Zespole Szkół Publicznych.


Na tym protokół zakończono.


1. Leon Książek Przewodniczący Komisji

2. Marek Kuźma Członek Komisji

3. Jerzy Gajewski Członek Komisji