Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr 60_06 Komisji Rewizyjnej

 

Sławoborze, 06 kwiecień 2006r.

 

 

RG-0063/ 60 /06

 

 

Protokół Nr 60/06

Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy  Sławoborze

w sprawie  wykonania budżetu Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu

za 2005 rok.

 

                                              Na podstawie przedstawionych materiałów Komisja stwierdza,

że budżet Zespołu Szkół Publicznych wykonano w następujący sposób:

 

 

Dział

 

Rozdział

 

Plan wydatków

 

Wykonanie

 

Zobowiązania ogółem

 

Wymagane

 

 

801

 

 

 

 

 

80101

 

1.198.551

 

1.198.551

 

63.654

 

24.169

80110

   575.662

   575.662

22.656

  3.574

80113

   41.746

    41.746

  3.551

  2.450

80114

 594.556

  594.556

49.386

22.342

80146

     6.029

      6.029

  2.035

- - - -  -

80195

  13.937

   13.937

16.674

16.674

 

854

 

 

 

 

85401

 

168.204

 

168.204

 

  6.327

 

 2.417

85415

   4.300

   4.300

- - - - -

- - - -

 

 

O g ó ł e m

 

2.602.985

 

2.602.985

 

164.283

 

71.626

 

                     W 2005 roku z budżetu gminy przekazano dla ZSzP środki finansowe

w ogólnej kwocie 2.602.984,60 zł., w tym:

1) subwencja oświatowa  - 2.166.995 zł.,

2) środki finansowe zrealizowane przez jednostkę - 12.308,64 zł.,

3) prowadzenie oddziałów przedszkolnych ( kl. “O” ) 156.000 zł.,

4) dowożenie uczniów do szkół ( gimbus) – 59.325 zł.,

5) dożywianie uczniów szkole – 160.994,96 zł.,

6) stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia uczniów – 4.500 zł.,

7) pokrycie zaległych odpisów na ZFŚS – 42.861 zł.

 

Uwzględniając fakt, że Gmina dodatkowo przeznacza znaczne środki ( poza subwencją )

na wymienione wyżej zadania, wielkie zdziwienie budzi wysokość niespłaconych zobowiązań finansowych Zespołu Szkół, których kwota wynosi 71.626 zł.

 

 

 

 

 

 

-2-

 

W n i o s k i:

 

 

                    Komisja wnioskuje do Wójta Gminy o zobowiązanie Dyrektora Zespołu Szkół

do  bezwzględnego przestrzegania dyscypliny finansowej.

Dowodem na jej nieprzestrzeganie jest stan zaległości szkoły na Zakładowym  Funduszu

Świadczeń Socjalnych  - pomimo przekazanych środków z budżetu gminy na ten cel.

 

Protokół niniejszy sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

Jeden egzemplarz przekazano  Dyrektorowi ZSzP , drugi Wójtowi Gminy, trzeci

Przewodniczącemu Rady Gminy, czwarty zarejestrowano  w dokumentach Komisji Rewizyjnej.

 

Leon Książek Przewodniczący Komisji .................................

Członkowie Komisji

 

Waldemar Jeznach                                 .................................

 

Jerzy Radzewicz                                     .................................