Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr 62_06 posiedzenia Komisji Rewizyjnej

 

Sławoborze, 10 kwiecień 2006r.

 

 

 

RG-0063/1/62/06

 

 

Protokół Nr 62/06

posiedzenia Komisji Rewizyjnej

 

 

 

                              Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Sławoborzu na posiedzeniach w dniach:

7 i 10  kwietnia 2006 roku rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy Sławoborze z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok, a następnie stwierdziła, co następuje:

 

1) Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał

    realizację dochodów w kwocie 9 290 632 zł. 

    Dochody wykonano w kwocie 9 173 277, co stanowi  98,7  % planu.

 

2) Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu

     roku przewidywał kwotę 9 823 957  zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 9 511 347 zł,

    co stanowi % 96,8 ogółu planu.

 

3) Budżet zakończono deficytem w wysokości 338 070 zł.

 

4) Nie stwierdzono przekroczenie kwot planowanych na wydatki.

 

5) Na koniec roku dług publiczny wyniósł 750 692 zł., czyli 8,18% dochodu.

 

6) Na koniec roku budżetowego wystąpiły zobowiązania wymagalne na kwotę 75 692 zł.

    w tym z tytułu dostaw towarów i usług 27 973 zł.

 

7) Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu

    z wykonania budżetu. Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w w przyjętej uchwale,

     powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy

     za 2005 rok i wystąpienia do Rady Gminy Gminy  z wnioskiem o udzielenie Wójtowi   

     absolutorium.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano:

 

Leon Książek Przewodniczący Komisji

 

Jerzy Radzewicz Członek Komisji        

 

Waldemar Jeznach Członek Komisji