Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr 57_06 kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sławoborze

 

Sławoborze, 6.02.2006r.

 

 

 

RG-0063/57/06

 

 

 

 

Protokół Nr 57/06

kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sławoborze.

 

 

                             Komisja Rewizyjna w dniach: 13 stycznia i 3 lutego 2006r., w celu zbadania prawidłowości rekultywacji gminnego wysypiska w Lepinie, przeprowadziła nast. czynności:

 

1. Ponownie zapoznała się z dokumentami, a mianowicie:

    a) umową Urzędu Gminy a Firmą “INSBUD” na gromadzenie odpadów powiertniczych .

    b) instrukcją eksploatacji wysypiska  w Lepinie,

    c) umową z NAFTA-GAZ ( firma wiertnicza),

    d) dokumentami i kserokopiami dot. ilości składowanych odpadów,

    c) notatkami służbowymi sporządzonymi przez pracowników UG na okoliczność

        wykonanych prac na wysypisku w Lepinie.

2. Przeprowadziła wizje lokalne na składowisku gminnym w dniach: 13 stycznia i 3 lutego br.

 

W wyniku powyższych czynności, Komisja stwierdza co następuje:

W umowie z dnia 28 kwietnia 2003 roku pomiędzy Wójtem Gminy, a Przedsiębiorstwem

“INSBUD”, w § 2 zapisano “ Składujący odpady powiertnicze zobowiązuje się we własnym

zakresie i na własny koszt po zakończeniu wywożenia odpadów zniwelować i przeprowadzić

rekutywację w terminie nie dłuższym niż 6-miesięcy od daty zakończenia składowania odpadów zgodnie z instrukcją eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Lepinie”.

W § 3 umowy zapisano – kwotę 16 zł. ( natomiast słownie  “dziesięć złotych” ) jako opłatę

za 1 Mg składowanych odpadów. Ustalona kwota zawiera w sobie koszty związane z opłatami

za gospodarcze korzystanie ze środowiska ( art. 26 ustawy z dnia 27.06.1997 r. o odpadach ).

 

Instrukcja Eksploatacyjna w pkt 1 podpunk 4 określa sposób składowania odpadów

w następujący sposób: powierzchnia składowana powinna być podzielona na dwie kwatery 

o powierzchni ok. 0,5 ha, a każda kwatera na dwa sektory – w efekcie cztery pola po 25 arów.

Składowanie powinno odbywać się na sektorach do grubości warstwy ok. 1m wysokości,

następnie równane i zagęszczone. Eksploatacja powinna być zakończona po uzyskaniu 2,5 m grubości warstwy. Po zapełnieniu sektora, warstwa odpadów komunalnych powinna być przykryta 20 cm warstwą tzw. izolacyjną – w naszym przypadku odpadami powiertniczymi.

W tym miejscu należy wspomnieć, że wśród dokumentów za pierwszym razem wraz z umową

komisja otrzymała dokument, z którego wynikało, że firma “INSBUD” jest wyspecjalizowana

w zagospodarowaniu odpadów powiertniczych, a teraz tego nie otrzymała.

Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja z całą odpowiedzialnością i beż żadnej wątpliwości

stwierdza, że tak zwana “rekultywacja “ nie została wykonana zgodnie z umową, z dnia 28.04.2003r., tj. co do terminu i  sposobu  wykorzystania odpadów powiertniczych .

Faktem jest, że nawożono i napychano przy pomocy spychacza ziemię i mieszankę żwiru

 

 

 

 

-2-

 

i piachu, ale działania te były nieprzemyślane i nie przyniosły rzeczywistych efektów końcowych.

Żadna z kwater i sektorów wg instrukcji nie została prawidłowo przykryta (tylko na jednej,

od strony wjazdu na wysypisko, w ok. 1  widoczne jest rozplantowanie ziemi ze skarpy ).

Wcześniejsze roboty  ziemne, które opisano w notatce służbowej z  dnia 27 maja 2005 r. zostały zmarnotrawione i jeśli nawet zostało to zrobione tak jak opisano to nie jest to widoczne,

gdyż ponownie nawieziono tam odpady komunalne. Działania takie świadczą o braku jakiegokolwiek planu działania i zdrowego rozsądku. Odnośnie “notatek służbowych” - bo tylko takowe są – to należy stwierdzić, że nie powinny  to być standartowe dokumenty przy  tak poważnych działaniach, a jedynie uzupełniające. Brak jest decyzji Wójta o powołaniu komisji

do odbioru robót, terminu odbioru i brak jest protokołu odbioru wykonanych prac na składowisku.

Zdziwienie i zaniepokojenie całą tą sytuacją budzi fakt zatrudnienia przez Wójta specjalisty

z odpowiednimi kwalifikacjami na stanowisko kierownika składowiska w Lepinie.

Końcowe efekty jego pracy są mizerne zważywszy na fakt, że znany był termin zakończenia eksploatacji wysypiska w Lepinie i należało przeprowadzić rekultywację całkowitą poszczególnych

sektorów lub ich część, a nie pozorować roboty.

Ponadto Komisja stwierdza, że potwierdziły się obawy i uwagi zapisane w protokole z posiedzenia

komisji rady z dn. 18.08.2003r., gdzie zwracaliśmy uwagę, że umowa nie gwarantuje wykonania rekultywacji wysypiska. 

 

Zdaniem Komisji Rewizyjnej, podpisanie umowy z “INSBUDEM”  było delikatnie mówiąc

błędem, a posługiwanie się przez Wójta określeniem -  “rekultywacja wysypiska” -  było nadinterpretacją tego pojęcia, co zresztą potwierdza projekt “Plan Rozwoju Lokalnego Gminy”, gdzie ujęto w zadaniach inwestycyjnych “Rekultywacja nieczynnego wysypiska gminnego

w Lepinie”. Koszt realizacji w/w zadania skalkulowano na 1.000.000 zł.

 

W N I O S K I

 

1. Umowa z Przedsiębiorstwem “INSBUD” M.Sokalskiego z siedzibą  w Boninie 

    nie przyniosła korzyści.

2. Uległy zmniejszeniu dochody ( wpływy ) do budżetu gminy z tytułu gromadzenia odpadów

    powiertniczych o  65.855,60 zł. wg  zestawienia – załączonego do protokołu.

3. Z naruszeniem prawa, bez formalnych pozwoleń i stosownych koncesji, wykorzystano 

    pospółkę do wykonywania warstwy  izolacyjnej.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Leon Książek – Przewodniczący  Komisji       

Członkowie Komisji

Waldemar Jeznach                                 

Jerzy Radzewicz                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Załącznik do protokołu Nr 57/06

                                                                                   Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sławoborzu

                                                                                   z dnia 6.02.2006 roku.

 

 

Skutki finansowe w wyniku podpisania umowy

z Przedsiębiorstwem “INSBUD”  na gromadzenie odpadów powiertniczych.

 

 

I.  Część opisowa.

 

     W sytuacji gdyby nie istniała umowa z  firmą “INSBUD” na gromadzenie odpadów

     ( a nie jest to sytuacja czysto hipotetyczna bowiem wcześniej, jak również w okresie

     późniejszym  Wójt Gminy zawierał umowy z firmami wiertniczymi na wiele bardziej

     korzystniejszych  warunkach, tj. 50 zł/m3 i 40 zł./tonę ) to do budżetu gminy wpłynęłaby

     nast. kwota.

 

II.  Wyliczenie: 2.699 m3  x 50 zł./ m3  = 134.950 zł.

 

     W przypadku składowania odpadów przez “INSBUD”, a faktycznie dalej dostarczane

     przez firmę wiertniczą, do budżetu wpłynęło:

   

     Wyliczenie:

                          * 2.699m3 x  1,6 współczynnik  = 4.318,4 ton

 

                         *  4.318,4 ton x 16 zł./t = 69.094,40 zł.

  

III. Różnica:     134.950 zł. - 69.094,40 zł =  65.855,60 zł.

 

Należy zaznaczyć, że nie było obawy składowania tych odpadów na innym wysypisku

( składowisku), ponieważ Starostwo Powiatowe w Świdwinie – w stosownej decyzji -

wskazało dla firmy wiertniczej miejsce składowania, tj. wysypisko gminne w Lepinie,

gm. Sławoborze.