Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr 49_05 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sławoborze

  

Sławoborze, dnia 13.10.2005r.
RG-0063/1/49/05
Protokół Nr 49/05

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sławoborze.W dniach: 15 i 16 września br. komisja rozpatrzyła:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku.

2. Wydatki bieżące gminy,

3. Zwolnienia, odroczenia podatków i innych opłat należnych gminie oraz sposób windykacji

długów.


Do sprawozdania z wykonania planu finansowego gminy za w/w okres sprawozdawczy

komisja nie wnosi uwag.


I. Odnośnie uiszczania podatków:


a) Urząd Gminy skierował 460 upomnień do osób zalegających z zapłatą,

b) Wójt Gminy wystawił 104 tytuły wykonawcze w stosunku do dłużników na kwotę

ponad 13.400 zł. Wyegzekwowano około 6.500 zł.

Kwota umorzonych podatków za 2004 rok wyniosła 8.135 zł. ( podatek umorzono

31 podatnikom ).


II. Odnośnie zaległości z powodu nie płacenia czynszów.

Komisja stwierdza:

a) prawidłowe prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, tj. na bieżąco wysyłane są wezwania

do zapłaty. Urząd Gminy proponuje najemcom rozłożenie zadłużenia na raty .

Ponadto informuje dłużnika, że w przypadku dalszej zwłoki w uregulowaniu zaległości

sprawę skieruje na drogę sądową.

b) kwota zadłużenia z tytułu najmu lokali na dzień kontroli wynosi 20.500 zł.


W n i o s k i


Zadniem Komisji Rewizyjnej, w celu ściągnięcia tych należności należy skierować pozwy

do sądu przeciwko najemcom uporczywie i długotrwale uchylających się od płacenia czynszu

za najem lokali mieszkalnych stanowiących Gminny Zasób Nieruchomości.


Na tym protokół zakończono i podpisano:


1. Leon Książek Przewodniczący Komisji

2. Waldemar Jeznach Członek Komisji

3. Jerzy Radzewicz Członek Komisji
Sławoborze, dnia 14.10.2005r.
RG-0063/1/50/05
Protokół Nr 50/05

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sławoborze.

W dniach: 13 i 14 października 2005 roku odbyło się kolejne

posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

W trakcie posiedzenia zapoznano się ze sprawozdaniem Gminnego Ludowego

Klubu Sportowego “Pomorzanin” w Sławoborzu.

Do przedłożonej informacji przez stowarzyszenie o wykonaniu wydatków

poniesionych przy wykonywaniu zadań komisja nie wnosi uwag.

Zwraca jedynie uwagę na śladowy udział środków własnych klubu ( w porównaniu

z ofertą ), tj. tylko 36,00 zł. Ponadto stwierdza, iż sprawozdanie wpłynęło w dniu

26.08.2005r., a powinno zostać dostarczone Urzędowi Gminy w terminie 15 dni

po upływie kwartału.


Na tym protokół zakończono i podpisano:

Leon Książek Przewodniczący Komisji

Waldemar Jeznach Członek Komisji

Jerzy Radzewicz Członek Komisji