Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr 46_05 posiedzenia Komisji Rewizyjnej

 

Sławoborze, 8 lipca 2005 roku.

 

 

RG-0063/46/05

 

 

 

 

Protokół Nr 46/05

posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

 

                                              W dniach : 24 czerwca i 8 lipca 2005 roku przeprowadzono

kontrolę w zakresie:

1.Wydatki bieżące Urzędu Gminy.

2.Prawidłowość zawartych umów cywilnoprawnych.

3.Analiza zysków i kosztów związanych z działalnością odpadów komunalnych w Lepinie.

 

 

Ad. 1

Komisja nie wnosi uwag do wydatków bieżących gminy.

 

Ad. 2

Umowy cywilnoprawne zawierane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Ad. 3

Analizując koszty związane z funkcjonowaniem składowiska odpadów w Lepinie,

Komisja stwierdza:

1) należy całkowicie zaniechać naliczenia należności za m3 śmieci, a wszystkie stawki ustalić

    za tonę – z pominięciem § 4.

2) po zapoznaniu się z dokumentacją, Komisja stwierdza, że nawet przy stawkach proponowanych

    w nowym projekcie uchwały rady gminy w tej sprawie – koszty  utrzymania wysypiska

    przewyższają zyski. Szczególny wpływ będą tu miały niekorzystne warunki dla Urzędu Gminy

    wpływające z użytkowania składowiska przez firmy obce. Na koszty wpływają też znaczne

    kwoty opłat za usługi “ deta “, które w pierwszym półroczu br. wyniosły 10.215 zł. - przy

    niewspółmiernych, bardzo niekonsekwentnych wpływach do budżetu z tytułu użyczenia

    wysypiska firmom.

W n i o s k i

Komisja wnioskuje o natychmiastową weryfikację umów zawartych z firmami wywozowymi,

a do chwili jej zawarcia o wydanie zakazu wywożenia odpadów na w/w składowisko.

Ponadto podczas pobytu na składowisku stwierdzono brak rzetelnej kontroli wywożonych odpadów

ponieważ część przywożona jest po godz. 1500, co odbywa się całkowicie bez nadzoru

zatrudnionego tam pracownika. Dotyczy to również pracy ciągnika gąsienicowego (DT 75 ).

 

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1.Leon Książek

2.Waldemar Jeznach

3.Jerzy Radzewicz