Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr XXVIII/2009 z przebiegu posiedzenia Rady Gminy w Sławoborzu odbytego 12 marca 2009 roku.

Sławoborze, 16 marca 2009r.RG-0052/28/09

Protokół Nr XXVIII/2009
z przebiegu posiedzenia Rady Gminy w Sławoborzu
odbytego 12 marca 2009 roku.

           Otwarcia XXVIII posiedzenia Rady Gminy Sławoborze dokonała
Przewodnicząca Rady p. Jadwiga Nowakowska. Obrady rozpoczęto o godz. 12 00 , zamknięto o godz. 1450. W posiedzeniu udział wzięli:
1. Radni Gminy Sławoborze wg załączonej listy obecności ( nieobecni:
    p. Stanisław Chmal i p. Tadeusz Storczyk).
2. p. Waldemar Jeznach – Wójt Gminy.
3. p. Czesława Sobieraj – Sekretarz Gminy.
4. p. Mirosław Majka – Starosta Świdwiński.
5. p. Ryszard Rozwadowski – Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu.
6. p. Jacek Firmanty – Radny Rady Powiatu Świdwin.
7. Sołtysi Gminy Sławoborze wg załączonej listy obecności.
8. p. Bożena Szwabis, p. Elżbieta Peszczyńska oraz p. Renata Biłas – pracownicy UG.
Pod obrady sesji wprowadzono projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sławoborze na 2009 rok. Zmiany dokonano na prośbę Wójta Gminy. Przyjęto ją głosami
13 „za”. Zatwierdzono do realizacji porządek obrad w  następującym brzmieniu
( głosami 13 „za”):
1. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
2. Informacje z działalności Domu Kultury, Biblioteki Gminnej i świetlic wiejskich.
3. Funkcjonowanie hali sportowej przy Zespole Szkół w Sławoborzu.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
    - najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracji i obsługi
       Zespołu Szkół  w Sławoborzu oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych,
    - uchwalenia Programu Współpracy Gminy Sławoborze z organizacjami
       pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
       publicznego na 2009 rok.
    - procedury uchwalania budżetu gminy oraz  rodzaju i  szczegółowości materiałów
      informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
    - określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
       za pierwsze półrocze,
    - sprzedaży nieruchomości niezabudowanej  nr 21 o pow. 0,4600 ha - obręb    
       geodezyjny Jastrzębniki,  
    - sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej nr 535/34
      o pow. 0,0068 ha w Sławoborzu, 
    - oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących Gminny Zasób Nieruchomości
       na terenie Gminy Sławoborze,
    - udzielenia najemcom komunalnych lokali mieszkalnych pierwszeństwa w ich nabyciu
      oraz w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy ich sprzedaży,
    - utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Krzecku,
-1-

    - zmiany do uchwały Nr XV/82/2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia 28 grudnia 2007 r.
    - zmian w budżecie Gminy Sławoborze na 2009 rok.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Ad. 1
           Przyjęto protokoły z posiedzeń Rady Gminy Nr XXVI/2009 z  28 stycznia 2009r.
i Nr XXVII/2009 z 27 lutego 2009 roku - głosami 13 „za”.

Ad. 2
            Zapoznano się z informacją przedstawioną przez  p. Bożenę Szwabis -
insp. ds. oświaty, kultury i sportu z działalności Domu Kultury w Sławoborzu.
Pisemną informację z działalności placówki załączono do protokołu sesji.
Do protokołu załączono również  sprawozdania  z działalności Gminnej  Biblioteki Publicznej w Sławoborzu, świetlic wiejskich w Gminie Sławoborze oraz kalendarz
imprez w Domu Kultury na rok 2009. Ponadto wysłuchano dodatkowych wyjaśnień
Wójta Gminy i pracownika UG p. Elżbiety Peszczyńskiej. Wyjaśnienia dotyczyły zatrudniania pracowników do prowadzenia świetlic wiejskich. Uczestników sesji   poinformowano, że osoby zatrudnione w świetlicach wiejskich pracują na podstawie zawartych  z Urzędem Gminy umowach o pracę na czas określony ( pierwsze sześć miesięcy w ramach umowy z Urzędem Pracy w Świdwinie, kolejne sześć miesięcy
w ramach środków gminy). Nadmienił przy tym, że działalność tych placówek jest uzależniona od inwencji, twórczości  i zaangażowania samych świetlicowych.
Osoby zatrudnione w świetlicach mają być inspiratorkami zajęć i imprez kulturalnych
w miejscu pracy. O takich pracowników będzie zabiegał urząd gminy – zapewnił Wójt Gminy. Następnie pochwalił działalność świetlic wiejskich w Słowieńsku i Słowenkowie. Poinformował o formie wyboru pracowników do prowadzenia  świetlic wiejskich
( wybór tych pracowników poprzedzany jest ogłoszeniem o naborze do pracy, złożeniem przez zainteresowanych CV, rozmową kwalifikacyjną, zaopiniowaniem danej kandydatury
przez radnych i sołtysów).
Po wysłuchaniu wyjaśnień, wypowiedzieli się w kolejności:
Pani Klementyna Jasieniecka - mieszkanka Jastrzębnik - przypomniała
o działalności Koła Gospodyń Wiejskich w gminie. Przekazała też prośbę kobiet
z naszego terenu gminy w sprawie zorganizowania  przy domu kultury
koła gospodyń. Zaznaczyła przy tym, że osobiście pracowała w takiej organizacji. 
Podkreśliła także, że organizacja ta mobilizowała kobiety wiejskie do pracy
twórczej, dbania między innymi o porządki, przydomowe ogródki. Zwróciła też uwagę,
że jej członkinie  reprezentowały samorząd gminy na zewnątrz, uczestniczyły w życiu
kulturalnym gminy, były  inicjatorkami pokazów, kursów oraz wycieczek.
Radny p. Marek Kuźma odniósł się do  formy zatrudniania świetlicowych.
Powiedział przy tym, że ostatni rok pokazał ograniczenia w wyborze pracowników,
w tym także do pracy w świetlicach wiejskich. Wyraził także swoją opinię w kwestii zatrudniania tych pracowników w ramach prac interwencyjnych. Proponował, by docelowo dążył do  zatrudniania - w miejscowościach większych, spośród osób sprawdzonych - pracowników do prowadzenia świetlic na umowę o pracę na czas
-2-
nieokreślony. Z kolei sołtys Krzecka p. Jan Karkoszka  sugerował podłączenie
w świetlicach gminnych Internetu. Natomiast sołtys p. Zenona Więch dopytywała
o termin dokończenia remontu świetlicy w Międzyrzeczu. Udzielając odpowiedzi Wójt Gminy poinformował o oczekiwanych  środkach finansowych na modernizację  świetlic
wiejskich. Powiadomił też o  wykonanych i planowanych pracach  związanych z remontem świetlicy w Międzyrzeczu, w tym położonej instalacji elektrycznej i zamiarze wyciszenia pomieszczenia świetlicy. Przypomniał także o koncepcji dostarczania sygnału internetowego na Gminy Sławoborze w oparciu o sieć szerokopasmową, jako inwestycji przyszłościowej z inicjatywy miasta Białogard z kilkoma gminami ościennymi. Poinformował o konferencji poświęconej realizacji inwestycji teleinformatycznej, zaplanowanej na początku kwietnia br. w Warszawie. Przekazał  także informację 
o działaniach  Urzędu Marszałkowskiego w zakresie budowy sieci teleinformatycznej
na terenie województwa. Powiadomił o  prywatnym dystrybutorze zainteresowanym zamontowaniem na terenie gminy anteny do odbioru internetu drogą radiową.
Zapowiedział realizację w bieżącym roku zadania dotyczącego odbioru internetu
w Mysłowicach. Powiadomił również o kawiarence internetowej w remizie OSP
w Sławoborzu, a także o próbie zorganizowania dowozu do tej kawiarenki  dzieci
i młodzieży z Krzecka oraz Sidłowa. Na tym dyskusję zakończono i przystąpiono
do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.  
  
Ad. 3
            Wysłuchano informacji p. Ryszarda Rozwadowskiego - Dyrektora Zespołu
Szkół Publicznych w Sławoborzu o funkcjonowaniu hali sportowej. 
Dyrektor szkoły poinformował o zagospodarowaniu pomieszczeń usytuowanych
przy hali sportowej  w następujący sposób:
1) szatnia dla publiczności, jednocześnie świetlica dla klas I-III Szkoły Podstawowej;
2) gabinet lekarski/ gabinet pielęgniarki medycyny szkolnej;
3) cztery pomieszczenia pod trybunami : dwa na magazyn sprzętu sportowego, kolejne dwa
    na siłownie;
4) pomieszczenie dla administratora hali sportowej;
5) pokój trenera / pokój nauczycielski dla nauczycieli wychowania fizycznego;
6) pomieszczenie w ciągu komunikacyjnym ( łącznik) – biblioteka dla klas IV
    Szkoły Podstawowej i III Gimnazjum;
7) pomieszczenie przy wejściu do obiektu od strony zaplecza – biblioteka dla klas
    I-III Szkoły Podstawowej;
8) sześć pomieszczeń dydaktycznych usytuowanych na I piętrze – izby lekcyjne 
     dla klas I-III Szkoły Podstawowej.
Przedstawił również plan zajęć na hali sportowej przy szkole – załączony do protokołu.
Poinformował zebranych o dobowym koszcie utrzymania obiektu sportowego - 500,00 zł. ( gaz, energia elektryczna, dostarczanie wody i odbiór ścieków). Jednocześnie dodał,
że dokładne koszty utrzymania obiektu sportowego będą znane na początku drugiego kwartału. Zaznaczył przy tym, że ww. obiekt nie jest związany  wyłącznie z prowadzeniem
zajęć lekcyjnych, korzystają z niego grupy amatorskie oraz sekcje sportowe.
Na jego terenie organizowane są zawody sportowe o zasięgu gminnym i ponad
gminnym. Organizatorzy tych imprez i zajęć sportowych nie ponoszą kosztów korzystania
z  hali sportowej. Mając to na uwadze, dyrektor szkoły  uprzedził o zamiarze złożenia prośby do Wójta Gminy w sprawie dofinansowania jednostki na utrzymania hali  sportowej.
-3-
Zawiadomił również o negocjowanych warunkach ubezpieczenia obiektu  i sprzętu sportowego. Podziękował Staroście Świdwińskiemu za dofinansowanie jednostki
w  kwocie  60 tys. zł. na zakupu wyposażenia do pomieszczeń hali sportowej.
Podkreślił, że uczniowie Zespołu Szkół Publicznych obecnie mają znakomite warunki do uprawiania sportu  wewnątrz szkoły. Poinformował o prośbie skierowanej do Wójta Gminy w sprawie przystąpienia do budowy boiska szkolnego pn. boisko „Orlik” na bazie istniejącego przy szkole boiska asfaltowego. Kończąc zaznaczył, że realizacja tego
zadania umożliwi szkole  poprawę warunków poprowadzenia zajęć z uczniami
na wolnym powietrzu. Następnie głos zabrali:
Radna p. Elżbieta Żebrowska zapytała: czy jest/lub było zainteresowanie udostępnieniem obiektu na zorganizowanie w hali sportowej  imprez o szerszym zasięgu?
Przypomniała o intencji radnych Gminy Sławoborza zwolnienia mieszkańców
naszej gminy z opłat za korzystanie z obiektu sportowego. Uważa, że należałoby
takie opłaty wprowadzić dla klubów, instytucji i innych podmiotów spoza terenu Gminy Sławoborze. Pozyskane w ten sposób środki finansowe można byłoby  przeznaczyć 
na utrzymanie obiektu – stwierdziła radna.
Rady p. Jerzy Gajewski dopytywał w  jakiej części gmina miałaby partycypować
w kosztach utrzymania hali sportowej? ( czy w pełnych kosztach, czy ewentualnie
w kosztach utrzymania obiektu na czas zajęć w godzinach popołudniowych).
Radny p. Marek Kuźma zaznaczył, że w momencie oddawania obiektu sportowego
do użytku spodziewano się kosztów jego utrzymania. Oczekuje od dyrektora szkoły 
symulacji  kosztów utrzymania hali sportowej w rozbiciu na czas zajęć lekcyjnych
z uczniami oraz za korzystanie z obiektu przez grupy amatorskie i inne osoby z terenu gminy. Zaznaczył przy tym, że koszty takie są ujmowane w sprawozdaniach miesięcznych szkoły Rb-20. Prosił także o przedstawienie efektów ekonomicznych po reorganizacji Zespołu Szkół, a dokładnie po likwidacji obiektu szkolnego I-III przy ulicy Leśnej
w Sławoborzu. Sugerował także o przeanalizowanie budowy boiska sportowego
przy szkole w innym miejscu.
Przewodnicząca Rady p. Jadwiga Nowakowska zgodziła się z propozycją ww. radnego
budowy boiska szkolnego „Orlik”  w innym miejscu. Stwierdziła także, że koszty eksploatacji utrzymania obiektu sportowego w okresie letnim będą niższe od obecnych
- koszty ogrzewania budynku.
Dyrektor Zespołu Szkół  p. Ryszard Rozwadowski udzielając odpowiedzi oświadczył,
że do chwili obecnej nie było zainteresowania osób spoza terenu gminy korzystania
ze sportowego  obiektu szkolnego. Podkreślił o wzrastających z każdym miesiącem
kosztach jego utrzymania. Zapewnił o bieżącym  monitoringu wydatkowania środków
szkoły na utrzymanie hali sportowej. Zapewnił także przedłożenie w terminie późniejszym szczegółowej kalkulacji w tej sprawie. Przypomniał, że oddając obiekt przy ulicy Leśnej
o powierzchni 1000 m 2 przejęto utrzymanie obiektu sportowego o powierzchni 2 270 m2. Zwrócił uwagę na dalsze koszty szkoły związane z utrzymaniem budynku szkolnego przy ulicy Kościelnej z ogrzewaniem  tradycyjnym ( kotłownia ). Powiadomił o zamiarze poszerzenia oferty edukacyjnej w budynku szkolnym przy ulicy Kościelnej.
Zapewnił przedstawienie Komisji Rewizyjnej wykazu pracowników administracji
i obsługi ZSP w Sławoborzu. Mówił o posiłkowaniu się w niedoborze kadry obsługi szkoły stażystami, pracownikami interwencyjnymi oraz publicznymi. Zwrócił uwagę o połączeniu dwóch pionów kuchennych w jeden, przejściu pracowników obsługi kuchni ze szkoły I-III do budynku głównego szkoły przy ulicy Lipowej oraz wielkość przygotowywanych
-4-
posiłków  dla uczniów Zespołu Szkół. Udzielił odpowiedzi na zapytanie sołtysa wsi Krzecko p. Jana Karkoszki dotyczące  zorganizowania  zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich. Dyskusję zakończył radny powiatowy p. Jacek Firmanty - przypomniał zebranym o przekazanych przez Starostwo Powiatowe środkach finansowych na zakup wyposażenia do Zespołu Szkół. Podkreślił przy tym, że przekazane środki
to osobista zasługa Dyrektora szkoły. Apelował do radnych, by o tym pamiętali.

Ad. 4
            Podjęto  nw. uchwały:

Nr XXVIII/134/2009 w sprawie ustalenia  najniższego wynagrodzenia zasadniczego
w pierwszej kategorii zaszeregowania w wysokości 600,00 zł. dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu i wartości
jednego punktu w wysokości 6,00 zł. Uchwałę przyjęto głosami: 12 „za”, przy
1 „wstrzymującym się”. Weszła w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą
od 01 stycznia 2009 r.

Nr XXVIII/135/2009 w sprawie  uchwalenia Programu Współpracy Gminy Sławoborze
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok. Uchwałę podjęto głosami 13 „za”.

Nr XXVIII/136/2009 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz  rodzaju
i  szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Uchwałę podjęto głosami: 12 „za”, przy 1 „wstrzymującym się”.

Nr XXVIII/137/2009 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze. Uchwałę przyjęto głosami 13 „za”. 

Nr XXVIII/138/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej  stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze. Przeznaczono do sprzedaży
w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną nr 21 o pow. 0,4600 ha
położoną w obrębie Jastrzębniki. Decyzję / uchwałę podjęto głosami 13 „za”.

Nr XXVIII/139/2009 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze.
Uchwałą wyrażono zgodę na przeznaczenie do sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomość nr 535/34 o pow. 0,0068 ha – obręb geodezyjny Sławoborze.
Uchwałę podjęto głosami 13 „za”.

Nr XXVIII/140/2009 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących Gminny Zasób Nieruchomości  na terenie Gminy Sławoborze. Uchwałę podjęto głosami
13 „za”.  Przeznaczono do dzierżawy niżej wymienione nieruchomości stanowiące Gminny
Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze:
1/ na okres do dwóch lat:
    - obręb Sławoborze    -  działka nr 339/1 o pow. 0,5000 ha,
    - obręb Sławoborze    -  działka nr 339/2 o pow. 3,2000 ha.
2/ na okres do dziewięciu lat:
    - obręb Stare Ślepce  -   działka Nr 132/9 o pow. 1,3169 ha,
-5-

     - obręb Powalice       -   działka Nr 168    o pow. 0,2300 ha 
Nr XXVIII/141/2009 w sprawie  udzielenia najemcom komunalnych lokali mieszkalnych pierwszeństwa w ich nabyciu oraz w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy ich sprzedaży. Przeznaczono do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy,
w trybie bezprzetargowym, lokal mieszkalny nr 6/3 wraz przynależnościami oraz udziałem w gruncie, położony w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 109/1 o całkowitej  powierzchni 0,1097 ha w obrębie Sidłowo. Uchwałą podjęto głosami 13 „za”.

Nr XXVIII/142/2009 w sprawie  utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Krzecku. Na wniosek Wójta Gminy utworzono w Domu Pomocy Społecznej w Krzecku obwód do głosowania celem przeprowadzenia w dniu 07 czerwca 2009r.  wyborów posłów Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Uchwałę podjęto głosami głosami 13 „za”. 

Nr XXVIII/143/2009 w sprawie zmiany do uchwały Nr XV/82/2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia 28 grudnia 2007 r. Zatwierdzono Plany Odnowy Miejscowości
Sidłowo i Rokosowo na lata 2009-2013 – załączone do uchwały. Uchwałę podjęto głosami 13 „za”. Ww. opracowania zostaną załączone do wniosku aplikacyjnego Gminy
Sławoborze o dofinansowanie kosztów wykonania modernizacji świetlic wiejskich
w Rokosowie i Sidłowie w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Straciły ważność  „Plany Odnowy Miejscowości Rokosowo i Sidłowo na lata 2007-2013”, uwzględnione w uchwale Nr XV/82/2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia 28 grudnia 2007 roku.   

Nr XXVIII/144/2009 w spawie zmian w budżecie gminy Sławoborze na 2009 rok.
Podjęto ją głosami 13 „za”. Uchwałą wprowadzono dotację w kwocie 68 220 zł., przyznaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sławoborzu, na aktywizację osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu , będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
Szczegółowej informacji w powyższej sprawie udzielił p. Rafał Małolepszy - pracownik GOPS w Sławoborzu. Projektem pn. „Wiedza szansą dla Ciebie” objęte zostaną cztery
osoby. Nadrzędnym jego celem będzie podwyższenie statusu zawodowego
i społecznego  tych osób oraz przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek
pracy. Na realizację projektu przeznaczono udział środków własnych w kwocie 7 588 zł.,
tj. 10 procent całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.
Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy zamyka się kwotami:
* Dochody – 12 655 678,00 zł.
* Wydatki  – 13 151 386,00 zł.
Deficyt budżetu gminy pozostaje bez zmian i wynosi – 498 708,00 zł.

Uchwały oznaczone Nr XXVIII/136/2009, Nr XXVIII/137/2009 i Nr XXVIII/144/2009
przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie – Zespół Zamiejscowy
w Koszalinie -6-

Ad. 5/ Ad. 6
                      / Złożono propozycje/ Poinformowano Radę: 

           Radny p. Marek Kuźma zaproponował rozpatrzyć w najbliższym czasie sprawę dotyczącą herbu Gminy Sławoborze. Proponował też  określić w tej kwestii harmonogram działania i wspólnie z Wójtem Gminy przystąpić do jego realizacji.

           Wójt Gminy odnosząc się do propozycji radnego proponował, by sprawą
herbu zajęła się Komisja ds. Oświaty i Kultury. Następnie poinformował o umieszczeniu
Gminy Sławoborze na liście potrzeb Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie  kontynuacji zadania inwestycyjnego - Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Leśnej”
( wartość inwestycji - 2 771 000 zł, przewidywane nakłady finansowe do 31 grudnia 2008 r. - 722 000 zł., zapotrzebowanie na środki finansowe na realizację inwestycji w roku 2009 r. - 2 049 000 zł., źródła finansowania - budżet wojewody, termin zakończenia zadania -
31 październik 2009 roku). Zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na powierzenie opracowania wniosku na dofinansowanie utworzenia w gminie punktu przedszkolnego
w budynku szkolnym  przy ul. Kościelnej w Sławoborzu ( koszt zadania ok. 700 tys. zł.; budżet gminy zobowiązany będzie do zapewnienia 10 procentowego udziału środków własnych; zajęcia przedszkolne zorganizowane zostałyby dla dzieci w wieku 3-5 lat
przez 5 dni w tygodniu, w dwóch oddziałach 25 osobowych; koszt opracowania wniosku
i dokumentacji technicznej ok. 6 tys. zł. ). Poinformował również o rozpoznanych kosztach utworzenia, a jednocześnie utrzymania placówek przedszkolnych w gminach sąsiednich.  Mówiąc o nich zaznaczył, że gminy obecnie nie stać na utworzenie takiej placówki przedszkolnej w ramach środków własnych. Prosił o przegłosowanie zlecenia opracowania  wniosku oraz sporządzenia dokumentacji technicznej dostosowania pomieszczeń do prowadzenia placówki. Poinformował także o  ustaleniach  Zgromadzenia Wspólników Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie oraz „Miejskich Wodociągów 
i Kanalizacja” Spółki z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu Kołobrzeg dot. miesięcznych składek związanych z obsługą długu publicznego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z tytułu zaciągniętych pożyczek na realizację inwestycji w zakresie programu „ Gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”  oraz bieżącą działalnością Jednostki Realizującej Projekt – roczny koszt Gminy Sławoborze ok. 350 tys. zł. Zaproponował zaproszenie do udziału w sesji Prezesa Zarządu Spółki MWiK w celu udzielenia szczegółowych wyjaśnień w tej sprawie.  Poinformował  również o działalności Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie, zrealizowanych projektach, kursach i szkoleniach oraz dokształcaniu osób bezrobotnych
z powiatu świdwińskiego.  

                        / Podjęto decyzję:
          
                  Rada Gminy zaopiniowała – pozytywnie- inicjatywę utworzenia punktu przedszkolnego w budynku szkolnym przy ulicy Kościelnej w Sławoborzu.
Wyraziła także zgodę -  głosami 13 „za”-  na sporządzenie wniosku o dofinansowanie
ww. zadania przez osobę wskazaną przez Wójta Gminy.

                   
-7-
                    
 / W ramach interpelacji i wolnych wniosków radni oraz zebrani wystąpili
    w następujących sprawach:   

             Radny p. Marek Kuźma wystąpił z propozycją zaproszenia na jedną z sesji rady  przedstawicieli stowarzyszeń z terenu powiatu świdwińskiego celem złożenia informacji
z ich działalności, przedstawienia osiągnięć i zamierzeń na przyszłość.
Przewodnicząca Rady zawiadomiła radnego o zaplanowanej w planie pracy rady
informacji z działalności stowarzyszeń i współpracy Gminy Sławoborze z organizacjami pozarządowymi. 
             
             Sołtys p. Jan Karkoszka przekazał uwagi podatników z terenu naszej gminy
dot. znacznego wzrostu ( w niektórych pozycjach nawet stu procentowego)  podatków lokalnych. Mówił o ich niezadowoleniu z tego powodu. Dopytywał o możliwość uiszczania po 15 marca rat podatkowych na kwitariusz. Zwrócił również uwagę na późne dostarczenie podatnikom nakazów płatniczych.

                 Radny p. Marek Kuźma odnosząc się do wypowiedzi sołtysa Krzecka
sugerował rozważyć wydłużenie terminu płatności pierwszej raty podatku do końca
marca. Przekazał  też niezadowolenie podatników z  pobierania przez bank odsetek
przy dokonywaniu wpłat podatkowych przed ustawowym terminem ich uiszczania,
tj. przed 14 dniami od daty otrzymania decyzji.

                   Sekretarz Gminy p. Czesława Sobieraj obiecała wyjaśnić sprawę pobierania odsetek. Z kolei Wójt Gminy uzasadnił opóźnienie w dostarczeniu podatnikom
nakazów płatniczych, spowodowane wprowadzaniem w urzędzie gminy
nowego programu podatkowego. Przypomniał  także o możliwości złożenia
przez podatników będących w trudnej sytuacji wniosków o odroczenie zapłaty podatku, rozłożenia na raty lub jego umorzenia.

              Uczestnicząca w sesji p. Klementyna Jasieniecka zwróciła się do Wójta Gminy
z prośbą o zorganizowanie gabinetu rehabilitacyjnego w Środowiskowym Domu Samopomocy. Prosiła także o pomoc w porządkowaniu terenu miejscowości Jastrzębniki,
a dokładnie wykaszanie pobocza, karczowanie zakrzaczeń wzdłuż drogi wewnętrznej
do jej posesji oraz posypywanie piaskiem tej drogi w okresie zimy.
Wójt Gminy obiecał mieszkance pomoc. Przyjął do wiadomości prośbę utworzenia 
gabinetu do poprowadzenia zajęć rehabilitacyjnych.

Ad. 7

          Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady p. Jadwiga
Nowakowska podziękowała zebranym za udział  w sesji i zamknęła XXVIII
posiedzenie Rady Gminy Sławoborze.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: B.G.