Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr XXV/2008 z sesji Rady Gminy Sławoborze odbytej w dniu 29 grudnia 2008r

Sławoborze, 31 grudzień 2008 r.

RG-0052/25/08Protokół Nr XXV/2008
z sesji Rady Gminy Sławoborze
odbytej w dniu 29 grudnia 2008r.
.

                           Posiedzenie Rady Gminy odbyło się w sali narad Domu Kultury
w Sławoborzu i trwało od godz. 12 00 do godz. 14 00 . W  sesji udział wzięli:
1/ Radni Gminy Sławoborze wg załączonej listy obecności ( nieobecni:  p. Tadeusz  
    Storczyk ),
2/ Wójt Gminy p. Waldemar Jeznach,
3/ Sekretarz Gminy p. Czesława Sobieraj,
4/ Skarbnik Gminy p. Maria Wróbel,
5/ Ks. Zbigniew Waszkiewicz Proboszcz Parafii w Sławoborzu,
6/ Przewodniczący Rad Sołeckich wg załączonej listy obecności,
7/ Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sławoborzu
    p. Danuta Fic. 
Obrady otworzyła i poprowadziła Przewodnicząca Rady p. Jadwiga Nowakowska.
Pierwsza część sesji miała charakter uroczysty, połączona z podzieleniem się opłatkiem,
złożeniem życzeń  świąteczno – noworocznych oraz występem  młodzieży z sekcji wokalnej.
Po części artystycznej przystąpiono do realizacji ( przyjęty głosami 14 „za”) wym. niżej porządku obrad:
1. Przyjęcie protokołów  z sesji rady: Nr XXIII z 17 listopada br. i Nr XXIV
    z 24 listopada  br.
2. Zatwierdzenie do realizacji planów pracy Rady Gminy i Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
    - górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
      za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania
      zbiorników bezodpływowych,
    - zmiany Statutu Gminy Sławoborze,
    - utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu, w budynku
      po byłej szkole podstawowej,
   - upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu do załatwiania
      spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.


Ad. 1
         Nie wniesiono uwag do treści protokołów z ostatnich sesji rady o numerach:
XXIII z 17 listopada br. oraz XXIV z 24 listopada br. i  przyjęto głosami 14 „za”.

Ad. 2
         Zatwierdzono głosami 14 „za” do realizacji plan pracy:
1)    Rady Gminy Sławoborze na 2009 rok – załączony do protokołu,
2)    Komisji Rewizyjnej na 2009 rok – załączony do protokołu. 

Ad. 3
         Podjęto następujące uchwały:

Nr XXV/122/2008 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych głosami 14 „za”. Ustalono górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych w następujących wysokościach:
1) 15,40 zł. (brutto) za odbiór raz w miesiącu odpadów komunalnych z jednego pojemnika
    o pojemności 120 litrów,
2) 26,80 zł. (brutto) za odbiór raz w miesiącu odpadów komunalnych z jednego pojemnika
     o pojemności 240 litrów,
3) 73,50 zł. (brutto) za odbiór raz w miesiącu odpadów komunalnych z jednego pojemnika
    o pojemności 1100 litrów.
      Ustalono również stawkę opłaty za odbiór i transport 1 m 3 nieczystości ciekłych
      w wysokości 45,00 zł (brutto). Powyższe opłaty mają charakter cen maksymalnych
      w rozumieniu ustawy  z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach, za usługi świadczone
      przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności
      w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników  
      bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Wejdą w życie po upływie
      14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Nr XXV/123/2008 w sprawie zmiany Statutu Gminy Sławoborze głosami 14 „za” -
uwzględnione w  uchwale załączonym do protokołu.

Nr XXV/124/2008 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy
w Sławoborzu, w budynku po byłej szkole podstawowej głosami 14 „za”.
W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej powadzonych przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu tworzy się Środowiskowy Dom Samopomocy
w Sławoborzu, jako ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Szczegółowy zakres funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy określony zostanie w regulaminie organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sławoborzu. Wykonanie uchwały powierzono Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu.

Nr XXV/125/2008 sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów głosami 14 „za”. Upoważniono Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej w zakresie podejmowania wobec dłużników alimentacyjnych działań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2007r. Nr 192, poz. 1378, zm. Dz. U. z 2008r. Nr 134, poz. 850 ) z wyłączeniem art. 4 ust. 3 i art. 12 ww. ustawy.
Upoważnienie będzie obowiązywać  po 14 dniach od opublikowania uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Ad. 4/ Ad. 5

          Radny  p. Marek Kuźma złożył propozycję skierowania do kapituły Gryfa Zachodniopomorskiego wniosków o nadanie p. Zbigniewowi Śmigasiewiczowi
i p. Mirosławowi Ziemińskiemu Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego
za działalność społeczną na rzecz rozwoju sportu w gminie.
Propozycja zostanie rozpatrzona na kolejnym posiedzeniu rady.

         Radna p. Beata Stosio w imieniu mieszkańców Słowieńska i swoim własnym  podziękowała Wójtowi Gminy za poparcie i akceptację  w utworzeniu Centrum Internetowego w remizie strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Słowieńsku, wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz dostępem
do Internetu.


Ad. 6
Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za udział w obradach i zamknęła 
XXV posiedzenie Rady Gminy Sławoborze.
    
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: B.G.