Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr XXIV/2008 z posiedzenia Rady Gminy Sławoborze odbytego w dniu 24 listopada 2008 roku

Sławoborze, 26 listopada 2008r.


RG-0052/24/08


Protokół Nr XXIV/2008
z posiedzenia Rady Gminy Sławoborze
odbytego w dniu 24 listopada 2008 roku.


Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1200 i trwało do godz 1435 .
Otworzyła je i poprowadziła Przewodnicząca Rady p. Jadwiga Nowakowska.
W sesji uczestniczyli:
1/ Radni Gminy Sławoborze wg załączonej listy obecności ( nieobecni: p. Beata Stosio,
    p. Dariusz Boruta, p. Waldemar Łuc, p. Tadeusz Storczyk i p. Jerzy Gajewski).
2/ p. Waldemar Jeznach -Wójt Gminy.
3/ p. Maria Wróbel – Skarbnik Gminy.
4/ p. Czesława Sobieraj – Sekretarz Gminy.
5/ p. Grażyna Zakonek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu.
6/ p. Anna Kocur-Zychowycz – insp. ds. wymiaru podatku.
7/ Sołtysi Gminy Sławoborze wg załączonej listy obecności.
Jednomyślnie - głosami 10 „za” - przyjęto do realizacji następujący porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia rady w dniu 24 października br.
2. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Sławoborzu
    o funkcjonowaniu jednostki i realizowanych zadaniach.  
3. Zapoznanie się z wynikami analizy oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Sławoborze
    i pracowników samorządowych.
4. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Nr 21/08 z 14 października br.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
    - określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy
      Sławoborze,
    - określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy
      Sławoborze,
    - obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku
      rolnego w roku 2009 na terenie Gminy Sławoborze,
    - zwolnienia z podatku rolnego,
    - ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych
      za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

-1-
Ad. 1
         Jednogłośnie przyjęto protokół Nr XXII z posiedzenia rady w dniu
24 października 2008 roku.

Ad. 2
         Zapoznano się z informacjami Naczelnika Urzędu Skarbowego
w Białogardzie ( z dnia 24.10.2008r., znak USP-III-412/164/2008) oraz Wojewody Zachodniopomorskiego ( z dnia 06.10.2008r., znak NK.4.PZ.0961/34/08 )
o wynikach analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych Radnych Gminy Sławoborze i pracowników samorządowych- załączone do protokołu.
Przyjęto także do wiadomości informacje Przewodniczącej Rady i Wójta Gminy
o złożonych oświadczeniach majątkowych – zawarte w pismach z dnia
17 października 2008r. - załączone do protokołu. 

Ad. 3
         Wysłuchano informacji p. Grażyny Zakonek -Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sławoborzu o bieżącej działalności jednostki i realizowanych
zadaniach. Szczegółową informację w tej sprawie załączono do protokołu.
Ponadto Kierownik GOPS poinformował o udzielonej pomocy rodzinom
z terenu gminy prowadzącym działalność rolniczą w związku z powstałymi szkodami
w ich gospodarstwach rolnych przez suszę ( pomoc przysługiwała w  kwocie 500 zł. dla rodzin  prowadzących gospodarstwa rolne do 5 ha oraz 1000 zł.  dla rodzin prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 5 ha).
Z pomocy skorzystało 53 rolników na kwotę 51 tys. zł. Przekazała również informację o uczestniczeniu jednostki w programie „Uczeń na wsi” w ramach obszaru
 A z programu PFRON. W ramach tego programu uzyskano dofinansowanie
do kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego. Pierwszy etap realizacji programu zakończył się 30 czerwca br. Z pomocy skorzystało pięcioro uczniów na kwotę 5.842,19 zł. Drugi etap zakończy się 30 czerwca 2009r. O dofinansowanie kosztów nauki w drugim etapie wpłynęły24 wnioski. Na każde niepełnosprawne dziecko
w rodzinie przysługuje pomoc w kwocie 1000 zł. Jednostka pozyskała również środki finansowe na rehabilitację trójki dzieci ze Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Wspólnie pomagamy”  z siedzibą w Kielcach na kwotę 13.400 zł.
Realizuje projekt systemowy „Wiedza szansą dla Ciebie”. Na realizację projektu pozyskano środki w kwocie 71.934 zł. W ramach programu przeszkolono matki samotnie wychowujące dzieci, bezrobotne wytypowane przez pracowników socjalnych. Osoby uczestniczące w programie miały zapewnione doradztwo zawodowe, szkolenie w zakresie obsługi kasy fiskalnej, wsparcie psychologiczne, uczyły się pisania podań i CV, uczestniczyły w kursie dbania o swój wizerunek
oraz uczestniczyły w kursie na prawo jazdy. Uczestniczki szkolenia otrzymały certyfikaty o nabytych umiejętnościach. Jednostka pozyskała w tym roku bezpłatne kolonie dla piętnastki dzieci z Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
w Białogardzie ( dzieci odpoczywały w ośrodku wypoczynkowym TEQUILA

-2-
w Ustroniu Morskim, całość kosztów pokryło TKKF). Ośrodek pomocy prowadzi  również szeroką działalność profilaktyczną. Powołał Zespół Interdyscyplinarny „Niebieska karta” w skład, którego wchodzą przedstawiciele szkół- pedagog, policjant dzielnicowy i pracownik socjalny. Z tego zespołu wyłoniono koordynatora gminnego, którym został pracownik socjalny. Jego zadaniem oraz zespołu jest udzielenie wsparcia i pomocy interdyscyplinarnej rodzinom dotkniętym przemocą oraz pokierowanie osób dotkniętych tym problemem do wyspecjalizowanych służb. Od września br. realizowany jest program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy domowej – w ramach współpracy z TPD w Połczynie Zdroju.
Z programu skorzystało już sześć osób, z kolei ze wsparcia prawnego
i psychologicznego 28 osób. W świetlicy w Sławoborzu dla dzieci dotkniętych problemem alkoholowym oraz przemocą realizowany jest program profilaktyczny przez terapeutę uzależnień. Opieką objętych jest piętnaścioro dzieci.
W ramach zajęć w świetlicy prowadzone jest również dożywianie.
Działania terapeutyczne kierowane są także do rodziców dzieci, które uczestniczą
w zajęciach. We wrześniu br. zorganizowano Dzień Osoby Niepełnosprawnej „Piknik na Leśnej”. W imprezie udział wzięło ponad 120 osób- niepełnosprawni, członkowie koła terenowego emerytów i rencistów. Na 18 grudnia br. planowane jest  zorganizowanie spotkania opłatkowego - w poprzednim spotkaniu udział wzięło ok. 100 osób z terenu całej gminy. W dalszej części spotkania Kierownik GOPS podziękowała wszystkim osobom i instytucjom wspierającym działalność jednostki
na rzecz środowiska, a przede wszystkim: Wójtowi Gminy Sławoborze, Przewodniczącej Rady, Radnym i Sołtysom Gminy Sławoborze, Kierownikowi Posterunku Policji w Sławoborzu, Dyrektorom szkół, strażakom z Rokosowa
i Sławoborza, osobom z Caritasu, Księdzu Proboszczowi oraz właścicielom placówek
handlowych ze Sławoborza. Zaznaczyła, że bez wsparcia tych osób i instytucji działania jednostki nie odniosły by takiego  rezultatu jaki osiągnięto.
Poinformowała też o działającym przy ośrodku Stowarzyszeniu Na Rzecz Inicjatyw Społecznych „Kariatyda”. Jego zadaniem będzie pozyskiwanie środków finansowych na rzecz osób z wykluczenia społecznego. Poinformowała także o priorytetowym zadaniu: „Adaptacja budynku szkoły podstawowej na Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy Leśnej w Sławoborzu”. Zawiadomiła, że obecnie w budynku trwają prace adaptacyjne, na które jednostka przy wsparciu Wójta Gminy otrzymała środki w wysokości 646.888 zł. Prace remontowe w pierwszym etapie dotyczyć będą  wyburzenia ścianek, zmniejszenia i wymiany okien oraz drzwi. W budynku zostanie wymieniona także instalacja elektryczna, sanitarna oraz centralne ogrzewanie.
Budynek zostanie docieplony. Wymienione zostaną rynny. W drugim etapie nastąpi wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy, na które ośrodek posiada środki finansowe w kwocie 195.000 zł. W placówce mieścić się będą: sala konferencyjna, kuchnia, sala rehabilitacyjna, stołówka, pracownia komputerowa, plastyczna i techniczna, sala wyciszeń, pokój lekarski psychologa i logopedy, szatnie, kawiarenka, mieszkanie chronione oraz kącik czystości. Rozpoczęcie działalności placówki nastąpi jeszcze w tym roku. Ośrodek jeszcze w tym roku  zatrudni do pracy
w placówce trzy osoby na etat: pracownika socjalnego- pedagoga i instruktora
-3-
terapii zajęciowej – dwie osoby.  Kończąc, Kierownik GOPS odpowiedziała na zapytania radnej p. Elżbiety Żebrowskiej i sołtysa p. Bogusława Tymy dot. świadczenia usług opiekuńczych dla osób w podeszłym wieku i samotnym, a także działań w zakresie
terapii dla sprawców przemocy. Z kolei Wójt Gminy uzupełnił informację Kierownika GOPS  z realizacji zadania dot. powstania Środowiskowego Domu Pomocy w Sławoborzu.

Ad. 4
         Zapoznano się z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej Nr 21/08 z dnia
14 października br. oraz wyjaśnieniem Rejonowego Zarządu Inwestycji w Człuchowie co do zasadności przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu ograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych stanu wykończenia budynku hali sportowej przy Zespole Szkól w Sławoborzu – załączone do protokół sesji. Rozpatrzono także wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli całości inwestycji dot. budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Sławoborzu.
Przyjęto także do wiadomości dodatkowe wyjaśnia radnego p. Marka Kuźmy, który powiadomił  o zwróceniu uwagi w trakcie  kontroli komisji wydatków bieżących  uwagi na wyłonienie w przetargu ograniczonym wykonawcy robót dokończenia budowy hali – III etap. Zaznaczył, że  jednym z powodów ograniczenia przetargu – wg opinii RZI Człuchów- było brak elektronicznej wersji dokumentacji projektowej.
Poinformował także o pierwszym przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy dokończenia inwestycji ( został unieważnionym z powodu braku środków finansowych ) na dokończenie zadania oraz drugim przetargu ograniczonym.
Zaznaczył także, że oba przetargi wygrała ta sama firma i że różnica w kosztach pomiędzy  tymi przetargami jest ponad 1milion zł. Przedstawił także zasady udzielania zamówień publicznych w przetargu nieograniczonym i ograniczonym – załączone do protokołu. Powiadomił także, że komisji nikt  nie potrafił odpowiedzieć na czym polegało ograniczenie przetargu, w związku z tym  wniosek
o przeprowadzenie kontroli inwestycji. Po wypowiedzi radnego głos zabrał Wójt Gminy. Zaproponował przegłosowanie wniosku o przeprowadzenie kontroli. Następnie oświadczył, że przetarg przeprowadzono zgodnie z przepisami. Poinformował także o powołaniu radnego p. Marka Kuźmy do komisji przetargowej, z której zrezygnował dzień przed posiedzeniem komisji  z powodu kontroli w swoim zakładzie pracy. Negatywnie odniósł się do stwierdzeń radnego o uzyskaniu po fakcie informacji o przetargu ograniczonym - dokumentacja przetargowa była
do wglądu członków komisji, jest to postępowanie jawne. Oświadczył też, że w tej sprawie nie będzie się tłumaczył i że nie czuje się winny. Zaznaczył także, że przetarg
wygrała firma profesjonalna. Głos ponownie zabrał radny p. Marek Kuźma.
Wyjaśnił, iż w dniu rozstrzygania przetargu poinformował p. Bajurskiego ( pracownika UG) o niemożliwości uczestniczenia w posiedzeniu komisji.
Jednocześnie przypomniał, że w poprzedniej kadencji rady praktykowano: jeżeli
z któryś z członków komisji przetargowej nie mógł uczestniczyć w przetargu
to przewodniczący otwierał tylko oferty i były one rozpatrywane w późniejszym terminie. Natomiast kiedy chciał uczestniczyć w dalszych pracach komisji
to oświadczono mu, że został wykreślony. Nigdy nie kwestionował, że nie mogło być
-4-
przetargu ograniczonego. Podważa wysokość ceny za powierzone prace wykończeniowe na obiekcie hali sportowej. W trakcie tych wypowiedzi głos zabierała radna p. Elżbieta Żebrowska, która prosiła o uzasadnienie przeprowadzenia kontroli inwestycji. Natomiast Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Leon Książek zaprzeczył o rzekomych naciskach ze strony Wójta Gminy o wykreśleniu z protokołu komisji wniosku w sprawie kontroli inwestycji. Ostatecznie wniosek  Komisji Rewizyjnej przegłosowano. Stosunkiem głosów: 2 „za”, przy 5 „przeciw”
i  3 „wstrzymujących się” nie wyrażono zgody na przeprowadzenie kontroli.

Ad. 5
        Podjęto niżej wymienione uchwały:   

Nr XXIV /118/2008 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Sławoborze- głosami 9 „za”, przy 1 „wstrzymującym się”. W uchwale uwzględniono poprawki:

1/ Komisji rady dotyczące stawek:
    * od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
        działalności pożytku publicznego w wysokości  0,20 zł.  za 1m2 powierzchni,
    * od budynków pozostałych lub ich części, będących we władaniu emerytów i rencistów,
       z wyjątkiem budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości
      4,50 zł. za 1m2 powierzchni użytkowej. Poprawki przyjęto głosami 10 „za”,

2/ Komisji Budżetowej dot. obniżenia stawki od budynków lub ich części
     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
     lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z 16,50 zł.  za 1m2
     powierzchni użytkowej na 16,00 zł. za 1m2  powierzchni użytkowej. Poprawkę przyjęto
     głosami: 6 „za”, przy 4 „przeciw”.  

Nr XXIV/119/2008 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej
jako podstawa obliczenia podatku rolnego w roku 2009 na terenie Gminy Sławoborze-
głosami 9 „za”, przy 1 „przeciw”. Obniżono na wniosek Komisji Budżetowej
średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego
w 2009 roku, opublikowaną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17.10.2008r., ogłoszoną
w Monitorze Polskim z 2008 roku poz. 717 z kwoty 55,80 zł. za dt żyta na kwotę 50,00 zł.
za dt żyta. Poprawkę komisji przyjęto głosami: 9 „za”, przy 1 „wstrzymującym się”.Nr XXIV/120/2008 w sprawie zwolnienia z podatku rolnego- głosami 10 „za”.
Uchwałą zwolnione zostaną z podatku rolnego grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów
i budynków jako użytki rolne zajęte na:
1/ potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
2/ działalność  statutową jednostek organizacyjnych gminy oraz grunty stanowiące
   własność gminy i będące w jej użytkowaniu.  


-5-
Nr XXIV/121/2008 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych  za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – głosami
9 „za”, przy 1 „wstrzymującym się”. Uchwałą ustalono wysokość stawek godzinowych ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział:
* w działaniach ratowniczych w wysokości - 16,86 zł.,
* w kursach i szkoleniach w wysokości - 10,00 zł.

Rada Gminy przegłosowała również projekt uchwały przedłożony przez Wójta Gminy
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009, ustalone
w oparciu o stawki obowiązujące na terenie Gminy Sławoborze w 2008 roku, podwyższone
o 10 procent. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało pięciu radnych, pozostałych
pięciu radnych było przeciw. Przegłosowano także propozycję Komisji Budżetowej
w sprawie obniżenia wskaźnika do podwyższenia stawek od środków transportowych
na rok 2009 z 10 procent na 8 procent. Za przyjęciem tej poprawki opowiedziało się
pięciu radnych, przeciw było pięciu radnych. Obie propozycje nie uzyskały  większości głosów. W związku z tym podatek od poszczególnych rodzajów pojazdów będzie naliczany
wg stawek obowiązujących na terenie Gminy Sławoborze  w 2008 roku.
W przypadku stawek  niższych od stawek obowiązujących w obecnym roku podatkowym 
zostaną zastosowanie stawki opublikowane w Obwieszczeniu Ministra Finansów
z dnia 13 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r. ( MP z 2008r. Nr 78, poz. 692 ).

Ad.6/Ad.7                                                                
                 
                 Wypowiedziano się na temat zimowego utrzymania dróg, chodników
oraz parkingów. W tej sprawie  głos zabrali: Pan Jan Siejak mieszkaniec Sławoborza przekazał  uwagi  dotyczące nie odśnieżonych chodników, parkingów i ulic bocznych
w okolicach Sławoborza m. in. ulicy Parcela. Następnie zwrócił się do Wójta,
by prace związane z odśnieżaniem były wykonywane niezwłocznie. Proponował również,
by do tych prac  kierowano bezrobotnych  zatrudnionych przez urząd gminy.
Sugerował, aby pracownikom tym  ustalono rejony do odśnieżania.
Wójt Gminy zgodził się z wypowiedzią mieszkańca. Następnie wyjaśnił, że działania urzędu w tym zakresie są realizowane na miarę możliwości. Powiadomił, że jednym z powodów opóźnień w odśnieżaniu dróg jest brak środków  na realizację zadania. 
Następnie powiedział o nieodpłatnym świadczeniu usługi odśnieżania dróg
przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Sławoborzu. Poinformował także, że do odśnieżania włączyli się rejon dróg oraz spółdzielnia eksploatacyjna „Czołówka”. Zaznaczył też, że obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest  uprzątnięcie śniegu z chodnika przylegającego do jego posesji. Zawiadomił o przygotowanej zmianie do „Regulaminu Utrzymania Czystości „ dot. sprzątania chodników z liści i innych zanieczyszczeń.
Radna p. Elżbieta Żebrowska zwróciła uwagę na zgarnięty śnieg z jezdni na chodnik
przy wejściu do ośrodka zdrowia. Wójt Gminy wyjaśnił, że problem dotyczy prywatnej  praktyki lekarskiej i to do niej należy odśnieżenie chodnika W sprawie odśnieżenia dróg wypowiedzieli się także sołtysi sołectw: Jastrzębniki, Powalice i Poradz. Sołtys sołectwa Sidłowo p. Dorota Sudenis- Wasińska prosiła o zainterweniowanie w sprawie odśnieżenia drogi powiatowej na odcinku  Sidłowo- Białogard. Natomiast radny p. Leon Książek
proponował zakupienie ciągnika ogrodniczego do wykonywania prac na stadionie
-6-
sportowym oraz do odśnieżania chodników i innych prac. Z kolei radny p. Marek Kuźma zasugerował, aby urząd gminy  zwrócić się do przedstawicieli firm ze Słowenkowa ( fermy) oraz Rokosowa ( sp. LIND) i innych z prośbą o wsparcie  w odśnieżaniu dróg ze względu
na duże odległości pomiędzy poszczególnymi drogami gminnymi.
Dodał także, że uzasadnionym jest również  wykonywanie usług przez wiele
podmiotów  w poszczególnych miejscowościach i podpisanie z nimi umów.

                 Wysłuchano:
Sołtysów p. Waldemara Grzelak i p. Bogusława Tymy, którzy w imieniu rolników  i podczas omawiania projektu uchwały w sprawie podatku rolnego wnioskowali  o obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku  rolnego w roku 2009
na terenie Gminy Sławoborze. 

                  Wójta Gminy, który  poinformował o pozytywnym rozpatrzeniu przez Radę Powiatu Świdwin wniosku w sprawie udzielenia Zespołowi Szkół w Sławoborzu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wyposażenie izb lekcyjnych w nowym obiekcie
hali sportowej. Wysokość otrzymanego dofinansowania – 60 tys. zł.
Przekazał także informację Wójta dot. ujednolicenia taryf za dostarczanie wody
i za odbiór ścieków na terenie gminy, obsługiwanych przez Sp. z o.o. „Miejskie Wodociągi
i Kanalizacja” w Kołobrzegu. Na ujednolicenie taryf muszą wyrazić zgodę wszystkie samorządy gmin z terenu powiatu kołobrzeskiego oraz nasza gmina- co już uczyniła.
Dalsze działania są uzależnione od decyzji Rady Gminy Ustronie Morskie.
Do wypracowania pozytywnej decyzji zaangażowali się  jeden z posłów
oraz wicestarosta powiatowy. W przypadku, gdy rozmowy nie przyniosą oczekiwanych efektów, wówczas Rada Gminy Sławoborze ustali dopłaty na przyszły rok do cen 1m 3  zużytej wody i odprowadzonych ścieków z budżetu gminy dla grup odbiorców usług z terenu naszej gminy. Ponadto Wójta Gminy powiadomił uczestników spotkania o usuniętych
przez wykonawcę inwestycji „Budowa hali sportowej „ przeciekach na dachu tego budynku
- w ramach gwarancji.
        
Ad. 8
         Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym
za udział w obradach sesji i zamknęła XXIV posiedzenie Rady Gminy Sławoborze.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: B.G.